Privātuma politika

Spēkā stāsies jauna Privātuma politikas versija:

 • “Dokobit” portāla lietotājiem no 28.05.2023.; skatiet dokumentu šeit.
 • “Dokobit” API risinājumu klientiem no 18.06.2023.; skatiet dokumentu šeit.

Šī Privātuma politika ir pēdējo reizi atjaunināti un spēkā no 2022. gada 1. janvāra.

Šī Privātuma politika ir vienošanās starp Pakalpojumu sniedzēju un Klientu, un ir iekļauta un to regulē Pakalpojumu sniegšanas noteikumi. Privātuma politika apraksta to, kādu informāciju par jums mēs ievācam un lietojam, un kāda informācija tiek dalīta ar trešajām pusēm. Mūsu lielākā prioritāte ir jūsu personas datu aizsardzība un integritāte.

1. Informācija, ko mēs varam ievākt par jums

1.1. Mēs vācam dažādu veidu informāciju, lai nodrošinātu jūs ar Pakalpojumiem uzticamā un drošā veidā.

 • Personas dati – informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
 • Jūsu konta informācija — kad jūs lietojat Pakalpojumu, mēs ievācam un attiecinām uz jūsu Lietotāja kontu informāciju, ko jūs mums iesniedzat, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, mobilā tālruņa numuru, personas kodu, adresi, kredītkartes un/vai citu norēķinu informāciju. Attiecībā uz šo informāciju mēs rīkojamies Datu pārziņa statusā. Visa šī informācija tiek glabāta un apstrādāta Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) robežās. Mēs apstrādājam šos datus, lai nodrošinātu jums Pakalpojumu uz līguma pamata. 
 • Jūsu augšupielādētie dati (Klienta dati) — visi Klienta augšupielādētie vai sniegtie dati. Lai sniegtu Pakalpojumus, mēs glabājam, apstrādājam un pārsūtam jūsu augšupielādētos dokumentus un ar tiem saistīto informāciju. Šie dati tiek apstrādāti tikai un vienīgi atbilstoši jūsu (Klienta vai Lietotāja) sniegtajiem norādījumiem. Attiecībā uz šo informāciju mēs rīkojamies datu apstrādātāja statusā. Visa šī informācija tiek glabāta un apstrādāta Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) robežās.
 • Jūsu lietošanas informācija — mēs ievācam informāciju par to, kādā veidā jūs lietojat Pakalpojumus. Mēs varam ievākt tādu informāciju kā IP adreses, Jūsu izmantotā pārlūka, ierīces, operētājsistēmas veids, jūsu veiktās darbības, lietojot mūsu Pakalpojumus. Mēs izmantojam šo informāciju mūsu leģitīmajām interesēm, lai uzlabotu savus Pakalpojumus, izstrādātu jaunus produktus, iezīmes un funkcionalitāti, un nodrošinātu jūsu konta un jūsu datu aizsardzību. Ja šajā nolūkā mums būs nepieciešams apstrādāt Klienta datus, dati tiks lietoti tikai anonimizētā vai apkopotā formā. Mēs varam izmantot arī trešo personu rīkus, lai ievāktu informāciju par apmeklētāju uzvedību un apmeklētāju demogrāfiju saistībā ar mūsu Pakalpojumiem. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā “Analītika”. Attiecībā uz šo informāciju mēs rīkojamies Datu pārziņa statusā.
 • Cita informācija — mēs varam saņemt informāciju par jums, tostarp, jūsu Personas datus, no trešajām personām, ar kurām mēs cieši sadarbojamies (piemēram, Kvalificētiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, citu mūsu Pakalpojumos ietvertu Pakalpojumu sniedzējiem, darījuma partneriem, apakšuzņēmējiem, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kredītreitinga aģentūrām) uz līguma pamata, vai no sīkdatnēm uz piekrišanas pamata. Mēs uzskatīsim šo informāciju par Personas datiem saskaņā ar šo Privātuma politiku. Attiecībā uz šo informāciju mēs rīkojamies Datu pārziņa statusā.
 • Kontaktinformācija – balstoties uz jūsu piekrišanu un lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, mēs apstrādājam personas datus, ko jūs mums sniedzat, izmantojot kontaktinformācijas veidlapas mūsu tīmekļvietnē, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru, organizācijas nosaukumu, ziņojumu un citus datus, ko jūs sniedzat. Attiecībā uz šo informāciju mēs rīkojamies Datu pārziņa statusā.

2. Jūsu informācijas izpaušana

2.1. Mēs nenododam nekādu personisku informāciju trešajam pusēm, ja vien nepastāv kāds no šādiem apstākļiem:

 • Ar Konta administratoriem — gadījumā, ja jūsu Lietotāja kontu jūsu labā pārvalda Konta administrators, šim Konta administratoram būs pilna piekļuve jūsu Lietotāja kontam. Konta administrators var piekļūt visiem jūsu augšupielādētajiem datiem (Klienta datiem), apturēt vai izbeigt jūsu Lietotāja konta piekļuvi vai saņemt jūsu lietošanas informāciju.
 • Ārējas apstrādes nolūkos — mēs varam iesniegt Personas datus mūsu uzticamajiem darījuma partneriem (kas cita starpā var ietvert IT pakalpojumu sniedzējus, grāmatvežus, konsultantus un citus pilnvarotus partnerus), to apstrādei mūsu vārdā, balstoties uz mūsu norādījumiem un saskaņā ar šo Privātuma politiku.
 • Tiesiski pieprasījumi — mēs varam izpaust Personas datus, ja mums ir pamatots iemesls uzskatīt, ka piekļuve šādai informācijai, tās lietošana, saglabāšana vai izpaušana ir nepieciešama, lai:
  • ievērotu jebkādu piemērojamo likumu, noteikumu, juridisko procesu vai izpildāmu valsts pārvaldes pieprasījumu;
  • ievērotu piemērojamos likumus, jo īpaši, attiecībā uz finanšu institūcijām, kurām ir papildu audita (revīzijas) pienākumi;
  • izpildītu mūsu Pakalpojumu sniegšanas noteikumus, ieskaitot potenciālo pārkāpumu izmeklēšanas;
  • aizsargātos pret nenovēršamu kaitējumu mūsu tiesībām, īpašumam vai drošībai, vai mūsu lietotāju vai sabiedrības tiesībām, īpašumam vai drošībai, kā to pieprasa vai pieļauj tiesību akti.
 • Uzņēmuma pārejas — mēs varam izpaust un/vai nodot jūsu Personas datus, ja mēs iesaistāmies jebkādā apvienošanās procesā, uzņēmuma iegādē, reorganizācijā, aktīvu pārdošanā, bankrota procesā.

3. Informācijas drošība

3.1. Visi mūsu Pakalpojumi tika no paša sākuma un pilnībā izstrādāti tā, lai tie būtu droši.

3.2. Mēs esam ieviesuši Informācijas drošības vadības sistēmu (ISMS) saskaņā ar ISO/IEC 27001, kas aptver dažādas privātuma un aizsardzības politikas, procesus un procedūras, tostarp, administratīvas, fiziskas un tehniskas garantijas, kas saprātīgi un atbilstoši aizsargā jūsu Personas un Klienta datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

3.3. Mūsu ISMS katru gadu tiek veikts audits un to sertificē akreditēti revidenti ar sertifikācijas apjomu “mākoņpakalpojumi e-parakstīšanai, e-zīmogošanai, e-identifikācijai, e-paraksta un e-zīmoga validēšanai un ar to saistītās programmatūras izstrādei, piegādei un atbalstam”.

3.4. Pakalpojumi tiek sniegti ar 256 bitu šifrēšanas TLS savienojuma starpniecību. Visi dati glabājas datu centros, kas atbilst ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 un PCI DSS 1. līmeņa standartiem. Visi Klienta dati tiek šifrēti, izmantojot AES-256 šifrēšanas algoritmu.

4. Uzglabāšanas politika

4.1. Pēc tam, kad jūs dzēšat savu Lietotāja kontu no Pakalpojumiem, saturs (Klienta dati) tiek dzēsts 7 dienu laikā no konta slēgšanas datuma. jūsu konta informācija un norēķinu informācija tiek uzglabāta vēl 10 gadus saskaņā ar Lietuvas grāmatvedības un nodokļu likumiem.

4.2. Mēs saglabājam informāciju par jūsu darbībām un sistēmas žurnālu ierakstus (darbības, ko veicat, izmantojot mūsu Pakalpojumus), lai nodrošinātu, ka mūsu pakalpojumi tiek sniegti uzticamā un drošā veidā. Šī informācija, kas saistīta ar jūsu darbībām, var saturēt Klienta datus un/vai Personas datus. Šī informācija tiek glabāta 90 dienas.

5. Datu pārzinis

5.1. Jūs rīkojaties Datu pārziņa statusā attiecībā uz Personas datus saturošiem datiem, ko jūs augšupielādējat (Klienta dati). Mēs neatbildam ne par kādiem Personas datiem, kas tiek glabāti pēc mūsu Klientu ieskatiem, tostarp, bet ne tikai Adrešu grāmatas ierakstiem, Ielūgumiem un Dokumentiem.

5.2. Mēs neatbildam par veidu, kādā mūsu Klienti ievāc, rīkojas ar, izpauž, izplata, vai kā citādi apstrādā šādus datus.

5.3. Šādas datu apstrādes noteikumi ir definēti Datu apstrādes līgumā.

6. Analītika

6.1. Mēs izmantojam Hotjar pakalpojumu, lai labāk izprastu savu lietotāju vajadzības un optimizētu šo pakalpojumu un pieredzi. Hotjar ir tehnoloģiju pakalpojums, kas mums palīdz labāk izprast savu lietotāju pieredzi (piemēram, cik daudz laika viņi pavada konkrētā lapā, uz kādām saitēm viņi izvēlas klikšķināt, kas lietotājiem patīk un kas nē, u. tml.) un tas sniedz mums iespēju pilnveidot un uzturēt savu pakalpojumu ar lietotāju atgriezeniskās saites palīdzību. Hotjar izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai ievāktu datus par mūsu lietotāju uzvedību un viņu ierīcēm. Tas ietver ierīces IP adresi (ko apstrādā jūsu sesijas laikā un uzglabā neidentificējamā formā), ierīces ekrāna izmēru, ierīces veidu (unikāli ierīces identifikatori), pārlūka informāciju, ģeogrāfisko atrašanās vietu (tikai līdz valsts mērogam), un izvelēto valodu, ko lieto mūsu tīmekļvietnes attēlošanai. Hotjar uzglabā šo informāciju mūsu vārdā pseidonimizētā lietotāja profilā.

6.2. Mēs izmantojam Google Analytics un Amplitude Analytics rīkus lai analizētu mūsu tīmekļvietnes, Dokumentu parakstīšanas portāla un mūsu mobilo lietotņu lietošanu.

6.3. Sīkāka informācija ir pieejama Hotjar atbalsta vietnes sadaļā ‘Par Hotjar’. 

6.4. Sīkāka informācija par Amplitude privātuma praksēm ir pieejama Amplitude Privātuma paziņojumā.

6.5. Sīkāka informācija par Google Analytics rīku ir pieejama Google Privātuma politikā.

7. Sīkdatņu izmantošana

7.1. Sīkdatnes ir neliela informācijas daļa (teksta datne), kas tiek saglabāta jūsu pārlūka krātuvē. Tās izmanto, lai pilnveidotu klientu pieredzi lapās un veicinātu trešo personu pakalpojumu pienācīgu darbību. Mēs izmantojam sīkdatnes visos mūsu Pakalpojumus. Mēs saglabājam tikai anonīmus identifikatorus un citas izvēles, līdz ar to jūsu personas dati netiek saglabāti. Mēs paziņojam jums par sīkdatņu izmantošanu, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļvietni. Mēs lūdzam jūsu piekrišanu visu, izņemot obligāti nepieciešamo, sīkdatņu izmantošanai mūsu tīmekļvietnē.

7.2. Mēs izmantojam trīs veidu sīkdatnes:

 • Obligāti nepieciešamās (būtiskās) sīkdatnes — obligāti nepieciešamas (būtiskas) Pakalpojumu sniegšanai. Šīs sīkdatnes nodrošina drošu un optimālu informācijas un pakalpojumu sniegšanu.
 • Veiktspējas sīkdatnes — lai pārraudzītu apmeklētāju uzvedību un palīdzētu mums pilnveidot mūsu informāciju un pakalpojumus.
 • Funkcionalitātes sīkdatnes — lai palīdzētu pilnveidot jūsu pieredzi, sniedzot personalizētāku pakalpojumu. Šīs sīkdatnes atceras jūsu izvēles, piemēram, valodu, vēlamo pierakstīšanās veidu, u. tml.

8. Sīkdatņu apraksts

URLNosaukumsMērķisDerīguma termiņšVeids
.dokobit.com_utma, _utmb, _utmzLai ievāktu informāciju par tīmekļvietnes apmeklējumiem.2 gadiVeiktspējas sīkdatnes
.dokobit.com_ga, _gat, _gat_UA-2907053-48, _gidLai ievāktu informāciju par tīmekļvietnes apmeklējumiem. To izmanto Google Analytics.2 gadi
_gid, _gat – 1 diena
Veiktspējas sīkdatnes
.dokobit.comgtm_auth, gtm_debug, gtm_preview, _dc_gtm_Tehniskais risinājums šajā lapā sīkāk aprakstīto sekošanas kodu pārvaldībai. To izmanto Google Tag Manager.Tiklīdz beidzas pārlūka sesijaFunkcionalitātes sīkdatnes
.dokobit.comaccept_cookiesLai dokumentētu klienta piekrišanu šai Privātuma un sīkdatņu politikai.12 mēnešiFunkcionalitātes sīkdatnes
.dokobit.comaccept_cookies_and_termsLai dokumentētu klienta piekrišanu mūsu Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un šai Privātuma un sīkdatņu politikai.12 mēnešiFunkcionalitātes sīkdatnes
.dokobit.comselected_languageLai ievāktu ziņas par izvēlēto valodu.12 mēnešiFunkcionalitātes sīkdatnes
app.dokobit.comsessionidNepieciešama, lai lietotājam būtu iespēja palikt pierakstītam Pakalpojumos.Sīkdatne tiek dzēsta, tiklīdz jūs aizverat savu tīmekļa pārlūku Obligāti nepieciešamās (būtiskās) sīkdatnes
app.dokobit.comuser_preferencesLietotāja izvēlētās opcijas, piemēram, valoda, valsts un pēdējais izmantotais eID.12 mēnešiFunkcionalitātes sīkdatnes
.dokobit.com_hjClosedSurveyInvitesHotjar sīkdatne. Šo sīkdatni iestata tiklīdz apmeklētājs mijiedarbojas ar Aptaujas ielūguma modālo uznirstošo izvēlni (Survey invitation modal popup). To izmanto, lai nodrošinātu, ka identisks ielūgums neparādās vēlreiz, ja tas jau tika parādīts.12 mēnešiVeiktspējas sīkdatnes
.dokobit.com_hjDonePollsHotjar sīkdatne. Šo sīkdatni iestata tiklīdz apmeklētājs aizpilda aptaujas veidlapu izmantojot Feedback Poll (Atgriezeniskās saites aptaujas) logrīku (widget). To izmanto, lai nodrošinātu, ka identiska aptaujas veidlapa neparādās vēlreiz, ja tā jau tika aizpildīta.12 mēnešiVeiktspējas sīkdatnes
.dokobit.com_hjMinimizedPollsHotjar sīkdatne. Šo sīkdatni iestata tiklīdz apmeklētājs minimizē Feedback Poll logrīku (widget). To izmanto, lai nodrošinātu, ka logrīks (widget) ir minimizēts, kamēr apmeklētājs pārvietojas pa mūsu tīmekļvietni.12 mēnešiVeiktspējas sīkdatnes
.dokobit.com_hjDoneTestersWidgetsHotjar sīkdatne. Šo sīkdatni iestata tiklīdz apmeklētājs iesniedz savu informāciju Recruit User Testers (Piesaistīt lietotāju pārbaudītājus) logrīkā (widget). To izmanto, lai nodrošinātu, ka identiska veidlapa neparādās vēlreiz, ja tā jau tika aizpildīta.12 mēnešiVeiktspējas sīkdatnes
app.dokobit.com_hjIncludedInSampleHotjar sīkdatne. Šo sesijas sīkdatni iestata, lai informētu Hotjar par to, vai apmeklētājs ietilpst virkņu radīšanai izmantotajā izlasē.12 mēnešiVeiktspējas sīkdatnes
.dokobit.com_hjShownFeedbackMessageŠo sīkdatni iestata tiklīdz apmeklētājs minimizē vai aizpilda Incoming Feedback (Ienākošo atgriezenisko saiti). Tas tiek darīts, lai Incoming Feedback uzreizielādētos minimizētā formā, ja tie pāriet uz citu lapu, kur tai paredzēts parādīties.12 mēnešiVeiktspējas sīkdatnes
.dokobit.com_hjidHotjar sīkdatne. Šo sīkdatni iestata, kad apmeklētājs pirmoreiz apmeklē lapu ar Hotjar programmēšanas valodu (skriptu). To izmanto, lai saglabātu attiecīgajai lapai unikālu Hotjar Lietotāja ID pārlūkā. Tādējādi tiek nodrošināts, ka uzvedību turpmākajos šīs pašas lapas apmeklējumos attiecinās uz to pašu lietotāja ID.12 mēnešiVeiktspējas sīkdatnes
.dokobit.com_hjRecordingLastActivityTam būtu jāatrodas sessionStorage (sesijas Krātuvē) (pretēji sīkdatnēm). Tas tiek atjaunināts, kad tiek uzsākta apmeklētāju uzskaite un kad datus nosūta ar WebSocket protokola starpniecību (apmeklētājs veic darbību, ko Hotjar reģistrē).SesijaVeiktspējas sīkdatnes
.dokobit.comhjTLDTestHotjar programmēšanas valodas (skripta) izpildlaikā mēs cenšamies noteikt vispārīgāko sīkdatņu trajektoriju, ko mums būtu jāizmanto, resursdatora nosaukuma vietā. Tas tiek darīts, lai varētu veikt sīkdatņu apmaiņu starp dažādiem apakšdomēniem (ja piemērojams). Lai to noteiktu, mēs cenšamies saglabāt _hjTLDTest sīkdatni dažādām vienotā resursu vietrāža (URL) apakšvirkņu alternatīvām, līdz tās neizpildei. Pēc šīs pārbaudes, sīkdatne tiek dzēsta.SesijaVeiktspējas sīkdatnes
.dokobit.com_hjUserAttributesHashAr Hotjar Identify API starpniecību nosūtītos Lietotāja rekvizītus saglabā kešatmiņā vienas sesijas garumā, lai zinātu, kad rekvizīts ir mainījies un to nepieciešams atjaunināt.SesijaVeiktspējas sīkdatnes
.dokobit.com_hjCachedUserAttributesŠī sīkdatne saglabā Hotjar Identify API starpniecību nosūtītos Lietotāja rekvizītus, ikreiz, kad lietotājs nav iekļauts izlasē. Šos rekvizītus saglabās tikai tad, ja lietotājs mijiedarbosies ar Hotjar Feedback rīku.SesijaVeiktspējas sīkdatnes
.dokobit.com_hjLocalStorageTestŠo sīkdatni izmanto, lai pārbaudītu vai Hotjar Tracking Script var izmantot vietējo valodu. Ja tā ir, šajā sīkdatnē iestata vērtību 1. _hjLocalStorageTest rīkā uzglabātajiem datiem nav derīguma termiņa, bet tos dzēš uzriez pēc izveidošanas, līdz ar to paredzamais uzglabāšanas laiks ir mazāks par 100ms.N/PVeiktspējas sīkdatnes
.dokobit.comamplitude_id_*Tas ļauj Amplitude ievākt informāciju par mūsu Pakalpojumu lietošanu no jūsu puses.NeierobežotsVeiktspējas sīkdatnes

9. Jūsu tiesības

9.1. Saskaņā ar VDAR regulējumu datu subjektiem ir šādas tiesības:

 • tiesības piekļūt par viņiem uzglabātajiem personas datiem;
 • tiesības iebilst pret apstrādi (piemēram, tiešo tirgvedību);
 • tiesības uz datu pārnesamību;
 • tiesības sūdzēties uzraudzības iestādē saistībā ar datu pārziņa īstenoto apstrādi;
 • tiesības iebilst pret automatizētu lēmumu pieņemšanu;
 • tiesības pieprasīt personas datu atjaunināšanu;
 • tiesības “tikt aizmirstiem”.

9.2. Jūs varat īstenot jebkuras no savām tiesībām saistībā ar jūsu personas datiem, sazinoties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz elektroniskā pasta adresi atbalsts@dokobit.com.

10. Izmaiņas un atjauninājumi

10.1. Mēs varam periodiski pārskatīt šo Privātuma politiku un publicēsim visaktuālāko redakciju mūsu tīmekļvietnē. Mēs jūs informēsim, ja pārskatīšanas rezultātā radīsies nozīmīgas izmaiņas. 

11. Sazinieties ar mums

11.1. Ja jums rodas jebkādi jautājumi, neskaidrības vai sūdzības saistībā ar šo Privātuma politiku, jūs varat sazināties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: atbalsts@dokobit.com.


Versijas

Spēkā no 2022. gada 1. janvāra.

Lejupielādēt
Vecākas versijas

25.02.2021-31.12.2021 (angļu v.)