Pakalpojumu noteikumi

Šie Pakalpojumu noteikumi ir pēdējoreiz atjaunināti un spēkā no 2018. gada 25. maija.

Izmantojot mūsu Pakalpojumus, jūs piekrītat ievērot šos Pakalpojumu noteikumus, Datu apstrādes līgumu (angļu v.), Pieļaujamās lietošanas politiku (angļu v.), Privātuma politiku (angļu v.) un papildu noteikumus un nosacījumus, kas jums var tikt sniegti mūsu vietnē pirms Pakalpojumu pasūtīšanas. Ja kāds no šo dokumentu noteikumiem ir pretējs vai neatbilst citiem noteikumiem, šie Pakalpojumu noteikumi tiek interpretēti un piemēroti, ievērojot šādu prioritātes hierarhiju: (1) pirmkārt, papildu noteikumi un nosacījumi, kas jums var tikt sniegti mūsu vietnē; (2) otrkārt, Datu apstrādes līgums; (3) treškārt, Privātuma politika; (4) ceturtkārt, Pieļaujamās lietošanas politika; (5) piektkārt, šie Pakalpojumu noteikumi.


Ja jūs piekrītat šiem Noteikumiem kādas organizācijas, piemēram, jūsu darba devēja vai uzņēmuma, kurā strādājat, vārdā, jūs apliecināt, ka jums ir tiesiskas pilnvaras noteikt šim nodibinājumam saistības. Ja jūs nepiekrītat šiem Pakalpojumu noteikumiem, Datu apstrādes līgumam (angļu v.), Pieļaujamās lietošanas politikai (angļu v.), Privātuma politikai (angļu v.), jūs nedrīkstat izmantot Pakalpojumus.


Jūs nedrīkstat izmantot Pakalpojumus, ja esat konkurents; tāpat Pakalpojumus aizliegts izmantot salīdzinošos vai konkurences veidošanas nolūkos.

Definīcijas

Pakalpojumu sniedzējs, mēs Dokobit, UAB; Paupio iela 46, Viļņa, juridiskas personas kods - 301549834, PVN maksātāja kods LT100004499110, Valsts datu aizsardzības inspekcija, Personas datu apstrādātāju reģistrs, identifikācijas kods - P5693.
Klients, jūs Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Pakalpojumus.
Klienta dati Faili, visi citi digitālie dati un informācija, kuru Klients ir augšupielādējis Pakalpojumos.
Personas dati Informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
Lietotājs Fiziska persona, kurai piešķirta atļauja izmantot Lietotāja kontu Klienta vārdā.
Dati Vietne, sistēma, platforma un viss saturs, pakalpojumi un/vai produkti, kas pieejami Pakalpojumu sniedzēja nodrošinātajā platformā vai ar tās starpniecību.
Īpašie nosacījumi Jebkura informācija, specifikācijas un nosacījumi, ar kuriem puses ir vienojušās atkāpties no šiem Noteikumiem.
Lietotāja konts Lietotāja profils ar failu krātuvi, kas piesaistīts Klientam. Katrs konts tiek piešķirts tikai vienai personai personīgai piekļuvei Pakalpojumiem. Personai var būt vairāki Lietotāja konti.
Konta administrators Persona, kura pārvalda Klienta Pakalpojumus.
Noteikumi Šo Pakalpojumu noteikumu un nosacījumu jaunākā versija, t.sk. Datu apstrādes līgums, Pieļaujamās lietošanas politika un Privātuma politika.
Tālākpārdevējs Trešās puses uzņēmums, kas pārdod mūsu Pakalpojumus Klientiem un izraksta rēķinus tieši Klientiem.

Pakalpojumu sniegšana

Mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu Pakalpojumus Klientiem un Lietotājiem 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā, izņemot plānotos dīkstāves periodus (par to iepriekš brīdinot Lietotājus).

Mēs esam atbildīgi par dokumentu parakstīšanas un elektroniskās identifikācijas procedūru un izmantoto standartu atbilstību Regulai (ES) Nr. 910/2014 (eIDAS).

Savos Pakalpojumos mēs atbalstām tikai kvalificētus uzticamības pakalpojumu sniedzējus, kuri atbilst prasībām par kvalificētiem pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 910/2014 un ir pienācīgi iekļauti ES uzticamības pakalpojumu sniedzēju sarakstos.

Pakalpojumu cenas un apmaksa

Mēs piedāvājam gan bezmaksas, gan maksas Pakalpojumus. Ja izvēlaties abonēt maksas Pakalpojumus, jūs piekrītat veikt maksājumu, kas jums noteikts, pērkot noteiktus Pakalpojumus.

Pakalpojumu cenas, sastāvs, datu glabāšanas ietilpība un pakalpojumu ierobežojumi ir atkarīgi no jūsu izvēlētā Cenu plāna, kā arī visām jūsu ierosinātajām izmaiņām. Cenu plāni ir skaidri publicēti mūsu Pakalpojumos pirms Pakalpojumu abonēšanas. Piemēram:

  • ja jūs pievienojat papildu Lietotāja kontus, mēs varam iekasēt piemērojamo summu par katru papildu Lietotāja kontu;
  • ja jūs izmantojat vairāk parakstu, nekā iekļauts jūsu Cenu plānā, mēs varam iekasēt maksu par papildu parakstiem;
  • ja pārsniedzat norādīto dokumentu glabāšanas ietilpību, mēs varam iekasēt maksu par papildu krātuvi.

Mēs piedāvājam gan ikmēneša, gan ikgadēju Cenu plāna abonementu:

  • Mēneša abonements – tiek piemērots vienu mēnesi ilgs norēķinu periods, kas tiek automātiski atjaunots, ja vien jūs to neatceļat vismaz 1 darba dienu pirms atjaunošanas datuma.
  • Gada abonements – tiek piemērots vienu gadu ilgs norēķinu periods, kas tiek automātiski atjaunots katru gadu attiecīgā abonementa gadskārtas datumā, ja vien jūs to neatceļat vismaz 1 darba dienu pirms atjaunošanas datuma.

Ja esat izvēlējies Cenu plānu ar mēneša abonementu, jūs jebkurā laikā varat pārslēgties uz citu Cenu plānu ar mēneša vai gada abonementu. Ja esat izvēlējies gada abonementu, jūs nevarat mainīt Cenu plānu uz mēneša abonēšanu, atcelt vai izvēlēties citu cenu plānu līdz gada abonementa viena gada termiņa beigām.

Mēs neapliecinām un negarantējam, ka kāds noteikts Cenu plāns tiks vienmēr piedāvāts, un paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt cenas vai mūsu Cenu plānu iespējas un funkcijas. Šādas izmaiņas netiks automātiski piemērotas esošajiem abonementiem.

Ja pārslēgsieties uz zemāku bezmaksas Pakalpojumu kategoriju, mēs glabāsim jūsu Klienta datus, kas pārsniedz bezmaksas Pakalpojumiem noteikto ietilpību, sešus mēnešus pēc iepriekšminētās pārejas. Mēs nosūtīsim jums paziņojumu, aicinot lejupielādēt visus jūsu Klientu datus, vismaz 5 darba dienas pirms Klientu datu dzēšanas.

Jūs jebkurā laikā varat atcelt savu abonementu, atcelšanai nekavējoties stājoties spēkā. Jūs saglabāsit piekļuvi Pakalpojumiem jau apmaksātā perioda laikā. Mēs nenodrošinām atmaksu vai kredītu par nepilniem mēnešiem vai gadiem.

Ja jūs iegādājāties piekļuvi Pakalpojumiem, izmantojot Tālākpārdevēju, Cenu plāna nosacījumi un maksājumi ir noteikti līgumā ar jūsu Tālākpārdevēju.

Drošība un personas dati

Mūsu Privātuma politikā (angļu v.) ir paskaidrots, kā un kādiem nolūkiem mēs apkopojam, izmantojam, glabājam, izpaužam un aizsargājam datus, kurus jūs mums sniedzat. Jūs piekrītat iepazīties ar mūsu Privātuma politikas (angļu v.) noteikumiem.

Jūs esat atbildīgs par visām un jebkādām darbībām, kas tiek veiktas jūsu Lietotāja kontā. Lietotāja kontu var nodrošināt arī Konta administrators, kurš ir atbildīgs par Klienta Lietotāja kontu kontroli.

Konta administrators var pievienot papildu Lietotāja kontus, atcelt vai apturēt piekļuvi Pakalpojumiem, pārvaldīt dokumentu atļaujas un piekļūt visiem Klientu un personas datiem. Konta administratora darbību rezultātā var notikt izmaiņas noteiktu vai visu Klienta un/vai Personas datu piekļuvē, izmantošanā, izpaušanā, modificēšanā vai dzēšanā.

Visas Lietotāja vai Konta administratora veiktās darbības tiek reģistrētas un redzamas revīzijas dokumentos.

Ja persona, kura pierādīti darbojas Klienta vārdā, lūdz mūs nomainīt Konta administratoru, izmaiņas veiksim tikai tad, ja mums šāds pienākums noteikts tiesību aktos vai Klients to pieprasa tādēļ, ka pats Konta administrators nevar veikt šādu nomaiņu un mums sniegti pierādījumu, ka Konta administrators to nevar izdarīt.

Atbildības ierobežojums

Mēs neesam atbildīgi par jebkādām Pakalpojuma kļūmēm vai programmatūras kļūdām un nesedzam izmaksas, kas saistītas ar šādiem gadījumiem, tiešus vai netiešus zaudējumus vai peļņas zaudējumus, kā arī nekompensējam iespējamās neērtības, kas varētu rasties Klientam.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Trešās puses var izmantot mūsu preču zīmes, piemēram, logotipus un zīmola nosaukumu, tikai tad, ja pirms jebkādas šādas izmantošanas publikācijās un vietnēs ir saņemts rakstiska mūsu atļauja.

Modifikācijas

Mēs paturam tiesības grozīt šos Pakalpojumu noteikumus jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem. Ja vien nav skaidri noteikts citādi, par šādām izmaiņām paziņo 30 dienas iepriekš ar Pakalpojumu starpniecību. Lūdzu, regulāri pārbaudiet šos Noteikumus, lai iepazītos ar izmaiņām. Turpinot mūsu Pakalpojumu izmantošanu pēc tam, kad šādas izmaiņas stājas spēkā, jūs sniedzat saistošu piekrišanu veiktajām izmaiņām.

Nepārvarama vara

Mēs neuzņemamies atbildību par šeit uzņemto saistību neizpildi vai daļēju neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus mēs nekādā veidā nevarējām paredzēt, novērst vai izbeigt (nepārvaramas varas apstākļi). Šajā gadījumā tiek pagarināts Pakalpojumu sniedzēja saistību izpildes periods.

Mēs paziņosim Klientam par nepārvaramas varas apstākļiem 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc to rašanās, iesniedzot pierādījumus, ka esam veikuši visas pamatoti sagaidāmas darbības un piesardzības pasākumus, lai samazinātu izdevumus vai negatīvās sekas.

Tāpat mēs informēsim par iespējamajiem saistību izpildes termiņiem. Paziņojums ir vajadzīgs arī tad, ja zūd saistību neizpildes pamatojums.

Piemērojamie tiesību akti

Šie Pakalpojumu noteikumi tiek sagatavoti un interpretēti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

Jebkuras domstarpības un strīdi starp Klientu un Pakalpojumu sniedzēju par šiem Pakalpojumu noteikumiem tiek risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos nevar panākt, visus neatrisinātos strīdus, domstarpības un prasības, kas izriet no šiem Pakalpojumu noteikumiem vai ir saistītas ar tiem, to pārkāpšanu, atcelšanu vai spēkā esamību, risina Lietuvas Republikas kompetentajā tiesā.

Īpašie nosacījumi

Klients un Pakalpojumu sniedzējs var vienoties par Īpašajiem nosacījumiem, kas atšķiras no šiem Noteikumiem. Jebkura šāda vienošanās jāparaksta abu pušu pilnvarotiem pārstāvjiem, un šāda vienošanās uzskatāma par prioritāru attiecībā pret šiem Noteikumiem.

Izbeigšana

Jūs varat pārtraukt Pakalpojumu izmantošanu jebkurā laikā.

Mēs paturam tiesības pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu vai nodot Pakalpojumu sniegšanu jebkurai trešajai pusei, paziņojot to Klientiem vismaz 6 mēnešus iepriekš. Tādā gadījumā Klienti, kuri ir iegādājušies Pakalpojumus, kuru termiņš pārsniedz Paziņojumā norādīto Pakalpojumu sniegšanas termiņu, saņem atmaksu par tiem mēnešiem, kuros Pakalpojumi netiek sniegti.

Mēs paturam tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, ja Klients vai Lietotājs pārkāpj šos Pakalpojumu noteikumus vai mūsu Pieļaujamās lietošanas politiku (angļu v.).

Mēs paturam tiesības atcelt un dzēst jūsu Lietotāja kontu un Klientu datus, ja neesat piekļuvis Pakalpojumam vairāk nekā 12 mēnešus pēc kārtas, taču šis noteikums neattiecas uz Klientiem ar aktīvu abonementu.

Sazinieties ar mums

Ja jums ir kādi jautājumi, bažas vai sūdzības par šiem Pakalpojumu noteikumiem, varat sazināties ar mūsu klientu atbalsta dienestu, rakstot uz e-pastu atbalsts@dokobit.com.