Partnerystės sutarties bendrosios sąlygos

Šios Dokobit partnerystės sutarties bendrosios sąlygos (Bendrosios sąlygos) įsigalioja ir pastarąjį kartą buvo atnaujintos 2023 m. sausio 1 d.

Šios Bendrosios sąlygos taikomos Dokobit, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtai ir veikiančiai uždarajai akcinei bendrovei, juridinio asmens kodas 301549834, Paupio g. 50-136, Vilnius, Lietuvos Respublika (Dokobit), ir visiems partneriams, sudariusiems su Dokobit partnerystės sutartį (Partneris), kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o kartu – Šalimis.

Sudarydamas partnerystės sutartį su Dokobit, Partneris sutinka būti teisiškai saistomas šių Bendrųjų sąlygų, Specialiųjų sąlygų ir Prenumeratos sąlygų, atsižvelgiant į pasirinktos partnerystės programos tipą (visos kartu jos sudaro vieną partnerystės sutartį tarp Dokobit ir Partnerio, bendrai vadinamą Sutartimi).

Jei kurios nors šių Sutarties dokumentų nuostatos gali būti aiškinamos kaip prieštaraujančios viena kitai, aiškinant ir taikant Sutarties nuostatas vadovaujamasi šia pirmenybės tvarka: 1) pirma, Prenumeratos sąlygos; 2) antra, Specialiosios sąlygos; 3) trečia, Bendrosios sąlygos. Siekiant išvengti abejonių, aukštesnėje vietoje esančioms sąlygoms teikiama pirmenybė prieš žemesnėje vietoje esančias sąlygas (pavyzdžiui, Prenumeratos sąlygoms teikiama pirmenybė prieš Specialiąsias sąlygas).

Norėdami visiškai suprasti Sutartį, atidžiai susipažinkite su visais Sutarties dokumentais ir jų priedais (jei yra). Kilus neaiškumams, prieš sudarydami šią Sutartį susisiekite su Dokobit adresu partners@dokobit.com.

Jei šią Sutartį sudarote juridinio asmens vardu, patvirtinate, kad turite teisinius įgaliojimus susaistyti tą juridinį asmenį.

Jei nenurodyta kitaip, šioje Sutartyje vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kaip ir Specialiosiose sąlygose ir (arba) Prenumeratos sąlygose.

1. Partnerystės tikslas

1.1. Dokobit partnerystėmis ir jų teikiama nauda gali naudotis tik įmonės, sudariusios su Dokobit Sutartį.

1.2. Partnerio tikslas šios Sutarties kontekste – ieškoti potencialių Dokobit paslaugas naudosiančių klientų ir taip pat įgyti rinkos, kurioje veikia Dokobit, ekspertinių žinių bei gauti daug kitų partnerystės privalumų.

1.3. Šia Sutartimi nereguliuojama Dokobit galutiniams naudotojams teikiamų paslaugų kokybė ir sąlygos. Informacija apie Dokobit pagrindinių galutiniams naudotojams teikiamų paslaugų savybes, jų aprašymas ir priimtino naudojimo sąlygos teikiami adresu https://www.dokobit.com/compliance/terms-of-service. Dokobit paslaugos įprastai apima dokumentų įkėlimo, pasirašymo, saugojimo, tvarkymo, archyvavimo, el. parašų ir spaudų (kvalifikuotų ir nekvalifikuotų) tikrinimo, autentifikavimo, procesų įgyvendinimo priemonių (dokumentų bendrinimo) ir kitas debesijos paslaugas (programinė įranga kaip paslauga, angl. SaaS). Dokobit paslaugos gali būti integruojamos per API (aplikacijų programavimo sąsają) arba teikiamos per paslaugų portalą (prieiga internete https://www.dokobit.com/).

1.4. Išskyrus atvejus, dėl kurių nurodyta kitaip, Dokobit paslaugos teikiamos tokios, kokios yra, nesuteikiant jokių išreikštų ar numanomų garantijų, įskaitant bet kurias numanomas tinkamumo prekybai ir konkrečiam tikslui garantijas. Visa rizika, susijusi su bet kokios naudojantis Dokobit paslaugomis galutinio naudotojo pateiktos informacijos, medžiagos ar turinio kokybe, tikslumu, tinkamumu, išsamumu, naujumu, teisingumu ir galiojimu, tenka galutiniam naudotojui.

1.5. Dokobit dės visas pastangas, kad Dokobit paslaugos būtų prieinamos naudotojams 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, išskyrus suplanuotus prastovos laikus (apie juos bus pranešama iš anksto mažiausiai prieš 14 dienų el. paštu ir (arba) paslaugų aplinkoje). Tačiau šiomis Bendrosiomis sąlygomis Dokobit neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų garantuoti konkretų veikimo laiką, paslaugų lygius ar reagavimo laiką (dėl šių sąlygų galima susitarti Dokobit ir Partnerio suderintose Prenumeratos sąlygose). Jei Partneris norėtų patikrinti Dokobit darbo parametrus užtikrinant paslaugų prieinamumą ir reagavimo laiką praeityje, jis būtinai turėtų apsilankyti Dokobit veikimo stebėsenos platformoje adresu http://uptime.dokobit.com/.

1.6. Dokobit nuolat diegia naujoves, keičia ir tobulina savo paslaugas. Dokobit pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti paslaugas, išplečiant ar susiaurinant jų apimtį, pridedant naujų funkcijų, atnaujinant naudotojo sąsajas ar kitaip keičiant Dokobit paslaugas be Partnerio leidimo.

1.7. Tuo atveju, jei pakeitimas turės esminės neigiamos įtakos paslaugoms, Dokobit dės komerciškai pagrįstas pastangas, kad praneštų apie tai Partneriui el. paštu.

1.8. Gali būti, kad vykdydamas paslaugų pakeitimus, kuriuos Dokobit turi atlikti laikydamasis saugumo, saugos, teisinių ar norminių reikalavimų, Dokobit negalės pranešti Partneriui apie tai iš anksto.

1.9. Partneris yra visiškai atsakingas už visos informacijos apie Dokobit paslaugas, jų teikimą, funkcijas, priimtiną naudojimą ir (arba) Dokobit paslaugų pokyčius pateikimą savo klientams.

1.10. Dokobit dės visas reikiamas pastangas, kad iš anksto praneštų Partneriui apie visas žinomas aplinkybes, kurios gali lemti galimą Dokobit paslaugų nutraukimą.

1.11. Vykdydamas šią Sutartį, Partneris įsipareigoja veikti gera valia bei protingai ir užtikrinti, kad tai geriausiai atitiktų Dokobit interesus.

1.12. Partneris pripažįsta Dokobit teisę, Dokobit nuosavybės teisę ir Dokobit interesą į Dokobit bendrovę, taip pat pripažįsta, kad jokia šios Sutarties nuostata nebus aiškinama, kaip suteikianti Partneriui tam tikras teises, susijusias su Dokobit ar Dokobit paslaugomis. Partneris patvirtina, kad jis:

(i) jokiu metu neginčys Dokobit teisių, nuosavybės teisių ir interesų, susijusių su jos veikla (išskyrus naudojimąsi konkrečiomis teisėmis, kurios Partneriui suteikiamos pagal šią Sutartį);

(ii) nepareikš jokiai trečiajai šaliai, kad jis turi kokias nors nuosavybės ar kitas teises Dokobit atžvilgiu, išskyrus konkrečias šia Sutartimi suteiktas teises ir pareigas.

2. Partnerystės tipai

2.1 Dokobit siūlo šiuos partnerystės tipus:

(i) „Referral“;

(ii) „Reseller“;

(iii) „Solution partner“.

2.2. „Solution partner“ programos tipą sudaro trys skirtingi lygiai. Kiekvienas lygis suteikia Partneriui skirtingas naudas. Konkretus lygis Partneriui gali būti priskirtas išimtine Dokobit nuožiūra ir Partneriui sutikus, atsižvelgiant į nustatytus tikslus ir pasiektus rezultatus. „Solution partner“ lygiai:

(i) „Registered“;

(ii) „Premium“;

(iii) „Strategic“.

2.3. Teisiškai saistančios išsamios sąlygos, taikomos konkrečiam partnerystės programos tipui, dėl kurio Partneris susitaria su Dokobit, yra pateikiamos Specialiosiose sąlygose, kurios skiriasi kiekvienam partnerystės programos tipui.

2.4. Šalys susitaria, kad Partneris yra Dokobit partneris tam partnerystės tipui, kuris nurodytas Prenumeratos sąlygose.

2.5. Dokobit nesiūlo išskirtinių partnerysčių ir nė viena šios Sutarties nuostata negali būti aiškinama kaip suteikianti bet kurio lygio (tipo) Partneriui išskirtinumą.

3. Intelektinė nuosavybė, prekių ženklai, rinkodara ir viešinimas

3.1. Dokobit ir Dokobit licencijų suteikėjai turi ir išlaiko visas teises, nuosavybės teises ir interesus į visą savo intelektinę nuosavybę (intelektinės nuosavybės objektus, pvz., autorių teises ir autorinius kūrinius (debesijos produktus / sprendimus, technologinius sprendimus, atnaujinimus, duomenis, duomenų bazes, kodo architektūrą, programinę įrangą, straipsnius ir publikacijas, grafines naudotojo sąsajas, aplikacijų programavimo sąsajas ir kt.), taip pat pramoninę nuosavybę (prekių ženklus, patentus, dizainą, komercines paslaptis ir kt.) ir visas su tuo susijusias neturtines teises), naudojamą Dokobit paslaugoms teikti ir šiai Sutarčiai vykdyti.

3.2. Trečiosios šalys gali naudoti Dokobit intelektinę nuosavybę tik tuo atveju, jei prieš bet kokį tokį naudojimą bet kokiam tikslui iš Dokobit buvo gautas rašytinis sutikimas.

3.3. Dokobit suteiks Partneriui galimybę naudotis įvairia pardavimo ir rinkodaros medžiaga, pvz., logotipais, brošiūromis, reklamjuostėmis, nuotraukomis ir pan. (Medžiaga), kuriai taikomos šios Sutarties sąlygos. Naudodamasis Medžiaga, Partneris sutinka, kad jis:

(i) gali naudoti Medžiagą tik savo įsipareigojimams pagal šią Sutartį vykdyti;

(ii) be išankstinio rašytinio Dokobit sutikimo nemodifikuos, neperdirbs ir kitaip nekeis Medžiagos;

(iii) visapusiškai bendradarbiaus su Dokobit, siekdamas palaikyti Medžiagą geros būklės, reguliariai tikrinti, koreguoti, kai (jei) reikalinga; ir

(iv) naudos tik Dokobit pateiktą arba Dokobit prieš tokį naudojimą aiškiai patvirtintą Medžiagą.

3.4. Neatsižvelgiant į išdėstytas nuostatas, visi prekių ženklai, paslaugų ženklai, prekių pavadinimai, logotipai ir kiti žodžiai ar simboliai, identifikuojantys Dokobit paslaugas ar Dokobit verslą (Dokobit ženklai), yra ir liks išimtine Dokobit nuosavybe.

3.5. Partneris pripažįsta ir sutinka, kad Dokobit yra Dokobit ženklų savininkas ir (arba) licencijos turėtojas ir kad visas prestižas, atsirandantis Partneriui naudojant Dokobit ženklus pagal šią Sutartį, atitenka Dokobit. Partneris neįgyja jokių teisių ir interesų į jokius Dokobit ženklus. Partneris jokiu metu ir jokiu būdu nenurodo, kad turi nuosavybės ar kitas teises į Dokobit ženklus ir neginčija Dokobit ir jos susijusių asmenų teisės naudoti bet kuriuos Dokobit ženklus.

3.6. Partneris sutinka aktyviai reklamuoti ir pardavinėti Dokobit paslaugas savo klientams, be kita ko, vykdydamas rinkodaros ir reklamos kampanijas savo klientams. Tačiau Partneris įsipareigoja gavęs rašytinį Dokobit pranešimą nepagrįstai nedelsdamas atsiimti, atšaukti ir (arba) paslėpti (atsižvelgiant į tai, ko reikalauja Dokobit) visą Medžiagą, kurią Dokobit dėl bet kokios priežasties laikytų netinkama ir (arba) nepriimtina naudoti.

3.7. Jei Dokobit vykdo kokias nors rinkodaros ar reklamos kampanijas, susijusias su jos santykiais su Partneriu, ir tokioms kampanijoms ir susijusiai medžiagai naudojamas tik Partnerio įmonės pavadinimas ir (arba) atskleidžiama, kad Partneris yra Dokobit partneris, tokioms kampanijoms ir susijusiai medžiagai nereikia jokio Partnerio patvirtinimo, kad Dokobit galėtų vykdyti tokias kampanijas ir naudoti susijusią medžiagą.

4. Informacijos neatskleidimas ir nekonkuravimas

4.1. Šioje Sutartyje konfidenciali informacija reiškia bet kokią finansinę, techninę, veiklos, administracinę, verslo, įmonių, komercinę ir bet kokią kitą informaciją bei duomenis, įskaitant Šalių tvarkomus asmens duomenis, susijusius su bet kuria Šalimi, Šalių dukterine įmone, patronuojančia įmone ar bet kuriuo Šalies susijusiu asmeniu, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Šalį per vieną ar daugiau tarpininkų, yra kontroliuojamas Šalies arba yra bendrai kontroliuojamas su Šalimi (Grupė), ir (arba) informaciją apie Šalių verslo santykius, kurią Šaliai ar bet kuriam iš jos direktorių, pareigūnų, darbuotojų, profesionalių patarėjų (Įgaliotieji gavėjai) žodžiu, vizualiai ar raštu (įskaitant elektroninį perdavimą bet kokiomis priemonėmis) kita Šalis pateikia prieš arba po šios Sutarties sudarymo (Konfidenciali informacija). Konfidenciali informacija taip pat gali būti žodinė, t. y. egzistuojanti žmogaus atmintyje ir neišsaugota (neišreikšta) jokia materialia forma. Informacijos saugojimo būdas nenustato informacijos vertės.

4.2. Konfidencialią informaciją, neatsižvelgiant į jos akivaizdumą ar prieinamumą, sudaro bet kokie su Šalimi ar Grupe susiję duomenys ar duomenų kopijos, neatsižvelgiant į jų formą, reikšmingumą, išsamumą, pažangos lygį, atkūrimą ar šifravimą, kaip Šalis ar Grupė bet kuria forma juos apibrėžia atskleidimo kitai Šaliai metu, neatsižvelgiant į tai, ar Konfidenciali informacija atskleidžiama Šaliai įgyvendinant Šalių verslo santykius, ar Šaliai tampa žinoma bet kokiu kitu būdu, taip pat duomenys, kurie yra Šalies komercinė paslaptis, ir visi kiti teisės aktų saugomi bendrovės duomenys.

4.3. Be to, Konfidenciali informacija apima visą informaciją, neapsiribojant, išsamius duomenis apie verslo santykius ir paslaugų specifikacijas, verslo informaciją, praktinę patirtį, duomenis, technologijas, išradimus, dizainą, procesus, modelius, įrenginius, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros planus, procedūras ir taikomąsias programas, programinės įrangos kodus, pirminį kodą, schemas, funkcijas, techninius programinės įrangos projekto reikalavimus, duomenis apie prieigą prie informacijos ir jos išteklius, naudojamą programinę įrangą, kompiuterių programas ir jų sudedamąsias dalis, licencijas, infrastruktūrą, algoritmus, įskaitant duomenis, išrastus ar sukurtus naudojant bendrovės įrangą ar infrastruktūrą, duomenis apie esamus ar potencialius užsakovus, klientus, partnerius, paslaugų teikėjus ir darbuotojus (kolegas ar kitus asmenis) bei pagal sutartis bendrovėje dirbančius asmenis, jų kvalifikaciją, kompetenciją, gebėjimus, darbo užmokestį, honorarus, autorinius atlyginimus ir visą kitą neviešą, neskelbtiną informaciją, kurią Šalys atskleidžia viena kitai.

4.4. Jei Šalys prisiima arba prisiėmė kitus įsipareigojimus dėl Konfidencialios informacijos ar jos neatskleidimo, kurie prieštarauja šios Sutarties nuostatoms ar jas papildo, Šalys bus saistomos įsipareigojimų (jų dalių), kurie griežčiau reguliuoja Konfidencialios informacijos apsaugą, numato didesnes sankcijas ir (arba) platesnę Konfidencialios informacijos apimtį.

4.5. Konfidenciali informacija bus gaunama ir saugoma taikant griežčiausias konfidencialumo ir saugaus laikymo priemones, laikantis visų pagrįstų saugumo priemonių, kurių imasi gaunančioji Šalis, ir užkertant kelią bet kokiam jos neteisėtam tiesioginiam ar netiesioginiam atskleidimui visiškai ar iš dalies, aktyviais ar pasyviais veiksmais bet kuriam asmeniui, išskyrus Įgaliotuosius gavėjus, kuriems reikia žinoti tokią Konfidencialią informaciją Šalių santykiams palaikyti, ir taikant sąlygą, kad tokiam Įgaliotajam gavėjui taikomi ne mažiau griežti konfidencialumo įsipareigojimai nei atskleidžiančiajai Šaliai. Konfidenciali informacija saugoma ne tik šia Sutartimi, bet ir visomis kitomis pagrįstomis teisinėmis, organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis.

4.6. Konfidenciali informacija naudojama tik Šalių tarpusavio verslo santykių palaikymo tikslais ir Šalys nesinaudoja Konfidencialia informacija ir neleidžia jos naudoti jokiais kitais tikslais, įskaitant asmeninį naudojimą ar naudojimą bet kokiems savo tikslams. Šiuo atžvilgiu kiekviena Šalis sieks iki minimumo sumažinti Įgaliotųjų gavėjų skaičių ir užtikrins, kad prieiga prie Konfidencialios informacijos Šalies darbuotojams būtų suteikiama tik „privalo žinoti“ pagrindu ir tai būtų „mažiausiai privilegijų“ suteikianti prieiga, suteikiama Šalies reikalams tvarkyti, ir kad šie darbuotojai būtų informuoti apie Konfidencialios informacijos konfidencialumą ir būtų sutartimi įpareigoti saugoti Konfidencialią informaciją taikydami ne mažiau ribojančias priemones nei ta Šalis. Pagal šią Sutartį nesuteikiama jokia intelektinės nuosavybės teisė ar licencija jokiai Konfidencialiai informacijai, programinei įrangai ar technologijai.

4.7. Jokia Šalis ir jos Įgaliotieji gavėjai jokia forma neperduos, nespausdins ir elektroniniu būdu nekopijuos jokios medžiagos ar laikmenos, kurioje yra Konfidenciali informacija ar jos kopijos, ir nesaugos Konfidencialios informacijos elektroniniu būdu už savo įprastos veiklos vietos ribų ir neleis to daryti trečiosioms šalims savo aktyviais ar pasyviais veiksmais.

4.8. Kiekviena Šalis nedelsdama praneša viena kitai apie visus netinkamo Konfidencialios informacijos naudojimo ar pasisavinimo atvejus, apie kuriuos Šaliai tampa žinoma.

4.9. Šioje Sutartyje nustatyti Konfidencialios informacijos naudojimo, atskleidimo ir konfidencialumo apribojimai netaikomi jokiai Konfidencialios informacijos daliai, jeigu ir tokia apimtimi, kiek:

(i) atskleidimo metu tokia informacija buvo viešai žinoma;

(ii) tokia informacija tapo vieša vėliau, išskyrus atvejus, kai kuri nors Šalis ar bet kuris iš jos Įgaliotųjų gavėjų aktyviais ar pasyviais veiksmais pažeidžia šią Sutartį;

(iii) tokią informaciją Šalis gavo iš trečiosios šalies, kuri pati nepažeidė konfidencialumo ar fiduciarinių įsipareigojimų;

(iv) tokią informaciją privaloma atskleisti vadovaujantis taikytina teise arba teismo nutartimi;

(v) tokia informacija naudojama ar atskleidžiama gavus išankstinį rašytinį kitos Šalies leidimą.

4.10. Jei Šalis ar bet kuris iš jos Įgaliotųjų gavėjų tampa teisiškai įpareigotas atskleisti bet kurią Konfidencialios informacijos dalį, ši Šalis, kiek tai praktiškai įmanoma ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus, taisykles ar kitus teisės aktus, nedelsdama ir dar prieš įvykdydama tokį atskleidimą praneša apie tai kitai Šaliai, tokiu būdu suteikdama kitai Šaliai galimybę siekti apsauginės priemonės arba imtis kitų tinkamų teisinių veiksmų. Šalis, kuri yra teisiškai priversta atskleisti Konfidencialią informaciją, sutinka padėti ir bendradarbiauti dėl tokio reikalaujamo atskleidimo formos ir laiko, kiek tai praktiškai įmanoma ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus.

4.11. Šalys sutinka, kad Šalis gali patirti nepataisomą žalą ir nuostolius dėl to, kad kita Šalis arba bet kuris iš jos Įgaliotųjų gavėjų pažeidė arba gali pažeisti šios Sutarties 4.1–4.10 punktų nuostatas, ir kad teisinės gynybos priemonės gali būti nepakankamos tokiai Šalies patirtai žalai ir nuostoliams atlyginti. Todėl ši Šalis turi teisę siekti, kad įsigaliotų nuolatinis teismo draudimas bet kokio šios Sutarties pažeidimo atžvilgiu. Ši teisių gynimo priemonė papildo visas kitas turimas teises ir teisių gynimo priemones ir jų neriboja. Tokiu būdu Sutarties 4.1–4.10 punktus pažeidusi Šalis žalą patyrusios Šalies reikalavimu privalo sumokėti jai 10 000 EUR sutartinę baudą ir atlyginti kitus nuostolius, kurių nepadengia minėta bauda. Baudos sumokėjimas neatleidžia konkrečių už pažeidimą atsakingų asmenų nuo baudžiamosios, administracinės, drausminės ar civilinės atsakomybės.

4.12. Partneris nei pats, nei veikdamas per bet kurią esamą ar būsimą Grupės įmonę i) nekurs ir nepirks jokio paslaugų ar produktų / sprendimų kūrimo, jei šios paslaugos ar produktai / sprendimai galėtų konkuruoti su Dokobit paslaugomis ar būtų į jas panašūs ir galėtų būti sukurti naudojantis Dokobit paslaugų praktine patirtimi, kurią Partneris įgijo sudaręs šią Sutartį ir (arba) naudodamasis Dokobit paslaugomis, ir ii) neteiks jokių paslaugų, kurios yra panašios ar tokios pačios kaip Dokobit verslo modelis, kol galioja Sutartis arba kol Šalys vis dar bendradarbiauja ir 2 metus po Sutarties galiojimo pabaigos. Jei Partneris pažeidžia šiame 4.12 punkte aprašytus įsipareigojimus, jis sumoka kitai Šaliai 100 000 EUR baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį.

4.13. Partneris, integruojantis Dokobit paslaugas į savo sistemą (pvz., pasirinkęs „Reseller“ partnerystės programos tipą), jokiu būdu nenurodo, kad el. pasirašymas, autentifikavimas ir kitos Dokobit paslaugomis pagrįstos funkcijos yra paties Partnerio (ne Dokobit) teikiamos paslaugos.

4.14. Partneriui draudžiama perparduoti Dokobit paslaugas bet kokiems subjektams, kurie konkuruoja su Dokobit ar teikia panašias paslaugas, taip pat bet kokiems subjektams, kurie gali būti susiję su teroristinėmis organizacijomis, pinigų plovimo veikla, yra iš teroristinių valstybių arba kuriems taikomos sankcijos. Partneris patvirtina Dokobit, kad Partneris ir jo naudos gavėjai, taip pat visi subjektai, kuriems perparduodamos Dokobit paslaugos, nėra asmenys, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos Lietuvoje, Europos Sąjungoje ar Jungtinėse Amerikos Valstijose, arba asmenys, kurie pažeidė Lietuvoje, Europos Sąjungoje ar Jungtinėse Amerikos Valstijose galiojančias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos taisykles. Partneris atliko ir toliau atlieka minėtų asmenų ir su jais susijusių duomenų patikrinimus ir įsitikina, kad minėti kriterijai tokiems asmenims negalioja.

5. Asmens duomenys

5.1. Asmens duomenų tvarkymo sąlygos išdėstytos Specialiosiose sąlygose, taikomose kiekvienam partnerystės programos tipui.

6. Pareiškimai ir garantijos

6.1. Kiekviena Šalis pareiškia, kad:

(i) yra tinkamai įgaliota sudaryti šią Sutartį;

(ii) individualiai aptarė arba turėjo galimybę individualiai aptarti Sutarties sąlygas su kita Šalimi, visiškai jas supranta ir su jomis sutinka;

(iii) turi ir turės visas licencijas, leidimus ir kitus sutikimus, taip pat pateikė ir pateiks visus pranešimus, reikalingus šiai Sutarčiai vykdyti;

(iv) turi ir turės visus žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, reikalingus šiai Sutarčiai vykdyti.

6.2. Bet kuri informaciją atskleidžianti Šalis nesuteikia jokių išreikštų ar numanomų garantijų dėl kitai Šaliai pateiktos Konfidencialios informacijos.

6.3. Kiekviena Šalis pripažįsta, kad siekiant tinkamai vykdyti šią Sutartį būtinas glaudus Šalių bendradarbiavimas.

6.4. Partneris pareiškia, kad yra visiškai atsakingas už visus taikomus mokesčius, kuriais apmokestinamas bet koks iš Dokobit gautas pelnas. Dokobit neatsako už jokių mokesčių, kuriais apmokestinami Partneriui mokami komisiniai, nustatymą, pervedimą ar išskaičiavimą. Partneris gins ir saugos Dokobit nuo visos atsakomybės bet kuriame trečiosios šalies teismo procese tokia apimtimi, kokia ji susijusi su bet kokiais mokesčių klausimais, kilusiais dėl bet kokios Partnerio iš Dokobit gautos naudos.

6.5. Partneris pareiškia, kad šioje Sutartyje numatytas pelno pasidalijimo modelis yra pakankamas ir tvirtinamas abiejų Šalių.

6.6. Partneris pareiškia, kad turėjo galimybę susipažinti su informacija apie Dokobit paslaugas ir pats savo iniciatyva seks jų atnaujinimus.

7. Atsakomybė ir nenugalimos jėgos aplinkybės

7.1. Kiekviena Šalis atsako už nuostolius, kuriuos kita Šalis patiria šiai Šaliai pažeidus Sutartį. Šalis įsipareigoja atlyginti tik tiesioginius nuostolius, patirtus dėl tokios atsakomybės nukentėjusiai Šaliai, atsižvelgiant į šioje Sutartyje nustatytus apribojimus.

7.2. Jei remdamasis šia Sutartimi Partneris sudaro tiesioginę sutartį su bet kuriuo klientu (juridiniu ar fiziniu asmeniu), Partneris prisiima visą atsakomybę už tai, kaip jo klientai ir bet kurie kiti asmenys vėliau naudosis Dokobit paslaugomis. Tuo tikslu, prieš parduodamas Dokobit paslaugas bet kokiems kitiems asmenims ar suteikdamas prie jų prieigą, Partneris užtikrina, kad tokie asmenys įsipareigotų laikytis ir (arba) prisiimtų atsakomybę už tai, kad jų klientai (tolesnio platinimo atveju) laikytųsi išsamių ir aiškių paslaugų teikimo sąlygų, kurios atitiktų Dokobit paslaugų teikimo sąlygas, ir tinkamo naudojimo politikos, kurioje būtų numatyti ne mažesni reikalavimai, nei aprašyti Dokobit Paslaugų teikimo sąlygų ir Tinkamo naudojimo politikos dokumentų naujausioje galiojančioje versijoje ir vėlesniuose atnaujinimuose.

7.3. Didžiausia bendra Dokobit atsakomybė pagal šią Sutartį ar su šia Sutartimi ir partneryste susijusi atsakomybė neatsižvelgiant į tai, ar ji kiltų pagal sutartį, deliktą (įskaitant dėl neatsargumo) ar kitas nuostatas, yra ribota ir neviršys sumos, lygios:

(i) bendrai sumai, kurią Dokobit privalo sumokėti Partneriui pagal šią Sutartį per 6 (šešių) iš eilės mėnesių laikotarpį iki žalos atsiradimo momento, jei, atsižvelgiant į partnerystės tipą, Dokobit moka Partneriui (pavyzdžiui, kai Partnerystės tipas – „Referral“);

(ii) bendrai sumai, kurią Partneris privalo sumokėti Dokobit pagal šią Sutartį (įskaitant Dokobit paslaugų sutartis, sudaromas šios Sutarties pagrindu ir vykdant šią Sutartį) per 6 (šešių) iš eilės mėnesių laikotarpį iki žalos atsiradimo momento, jei, atsižvelgiant į partnerystės tipą, Partneris moka Dokobit (pavyzdžiui, kai Partnerystės tipas – „Reseller“);

(iii) arba vienai iš toliau nurodytų sumų, atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė, jei, atsižvelgiant į partnerystės tipą, Partneris moka Dokobit, o Dokobit moka Partneriui (pvz., kai Partnerystės tipas – „Solution partner“):

  • bendrai sumai, kurią Dokobit privalo sumokėti Partneriui pagal šią Sutartį per 6 (šešių) iš eilės mėnesių laikotarpį iki žalos atsiradimo momento; arba
  • bendrai sumai, kurią Partneris privalo sumokėti Dokobit pagal šią Sutartį (įskaitant Dokobit paslaugų sutartis, sudaromas šios Sutarties pagrindu ir vykdant šią Sutartį perpardavimo tikslais) per 6 (šešių) iš eilės mėnesių laikotarpį iki žalos atsiradimo momento.

7.4. Jei šios Sutarties pagrindu ir vykdydamos šią Sutartį Šalys sudaro atskiras Dokobit paslaugų teikimo sutartis perpardavimo tikslais (pavyzdžiui, kai Partnerystės tipai – „Reseller“, „Solution partner“) ir tose Dokobit paslaugų teikimo sutarčių atsakomybės apribojimo sąlygose numatytos kitos viršutinės sumų ribos (didesnės ar mažesnės), apribojant atsakomybę tokio Partnerio atžvilgiu taikoma ir yra viršesnė šių Bendrųjų sąlygų 7.3 punkte nustatyta viršutinė sumos riba.

7.5. Bet kuriuo atveju, Dokobit civilinė atsakomybė kyla tik esant kaltei.

7.6. Kiekviena Šalis lieka atsakinga savo darbuotojams ir (arba) kitiems asmenims (subrangovams), kurie pasitelkiami šiai Sutarčiai vykdyti.

7.7. Pasikeitus kurios nors iš Šalių adresui, el. pašto adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai praneša kitai Šaliai. Jei Šalis nesilaiko šių reikalavimų, iš tos Šalies atimama teisė reikšti pretenzijas ar teikti atsikirtimus, kad tam tikri kitos Šalies veiksmai naudojant paskutinius jai žinomus duomenis neatitinka šios Sutarties sąlygų arba kad Šalis negavo remiantis tais duomenimis išsiųstų pranešimų.

7.8. Kiekviena Šalis neprisiima ir bus atleista nuo atsakomybės už šios Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios atsirado po Sutarties pasirašymo ir nepriklauso nuo Šalių valios ir kurių nebuvo galima numatyti ar išvengti.

7.9. Kiekviena Šalis praneša kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybes per 3 kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos. Jei Šalis apie jas nepraneša arba padaro tai nepagrįstai delsdama, ji praranda teisę vadovautis šiame punkte nurodytomis aplinkybėmis, kaip pagrindu atleisti nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą.

7.10. Pasibaigus pirmiau minėtoms aplinkybėms, Šalys nedelsdamos pradeda arba tęsia savo įsipareigojimų vykdymą.

7.11. Sutartis gali būti nutraukta vienos iš Šalių rašytiniu pareiškimu, jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės, dėl kurių Šalis negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, tęsiasi ilgiau nei 60 kalendorinių dienų.

8. Atleidimo nuo atsakomybės ir atsakomybės ribojimo ypatumai

8.1. Nė viena šios Sutarties nuostata nepanaikina ir neapriboja nė vienos iš Šalių atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl:

(i) tyčinio nusižengimo (tyčinės kaltės) arba didelio neatsargumo;

(ii) sukčiavimo ar apgaulingo klaidinimo;

(iii) netinkamo Konfidencialios informacijos naudojimo;

(iv) įprastu būdu vykdant šią Sutartį kitai šaliai mokėtinų sumų tinkamo nemokėjimo;

(v) kitų atvejų ir tokia apimtimi, kokia imperatyvios taikytinos teisės normos aiškiai draudžia tokį apribojimą: jei įvyko mirtis ar kūno sužalojimas dėl bet kurios Šalies ar jos atstovų ar darbuotojų aplaidumo, atsirado neturtinė žala, kitais atvejais (jei taikoma).

8.2. Dokobit neprisiima atsakomybės pagal šią Sutartį ar dėl jos (pagal sutartį, deliktą (įskaitant aplaidumą) ar kitais atvejais) už toliau nurodytus Partnerio patirtus nuostolius ar žalą (nepriklausomai nuo to, ar tokie nuostoliai arba žala buvo ar nebuvo numatomi ir ar Šalys galėjo juos apsvarstyti):

(i) pelno praradimą;

(ii) numatomų sutaupymų praradimą;

(iii) verslo galimybės praradimą;

(iv) pasekminius nuostolius;

(v) bet kokios kitos rūšies netiesioginę žalą.

9. Sutarties galiojimas ir nutraukimas

9.1. Sutartis bus laikoma įsigaliojusia nuo dienos, kai Partneris pasirašys Prenumeratos sąlygas.

9.2. Sutartis galioja vienus metus ir jos galiojimas automatiškai pratęsiamas dar vieniems metams, jei nė viena iš Šalių dėl to raštu nepaprieštarauja likus 30 dienų iki tokio pratęsimo.

9.3. Teisės ir pareigos, kylančios iš šios Sutarties nuostatų, apibrėžiančių Konfidencialios informacijos apsaugą, Šalims lieka galioti neribotą laiką.

9.4. Teisės ir pareigos, kylančios iš šios Sutarties nuostatų, apibrėžiančių nekonkuravimą (4.12 punktas), galioja visą Šalių bendradarbiavimo laikotarpį ir 2 metus po Sutarties galiojimo pabaigos.

9.5. Bet kuris kitas šios Sutarties skirsnis, kuris dėl savo pobūdžio turi likti galioti pasibaigus šios Sutarties galiojimui ar ją nutraukus, galios pagal savo atitinkamas sąlygas ir nutraukus Sutartį.

9.6. Šios Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo kitai Šaliai mokėtinų sumų, kai prievolė mokėti kilo iki Sutarties nutraukimo, sumokėjimo.

9.7. Jei Partneris įvykdo bet kokius veiksmus, kurie gali pakenkti Dokobit verslo reputacijai, Dokobit turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesikreipdama į teismą, apie tai pranešusi raštu prieš 14 dienų.

9.8. Jei Dokobit vėluoja atlikti mokėjimus Partneriui daugiau nei 30 dienų ir nesumoka savo skolų per 14 dienų laikotarpį nuo rašytinio pranešimo apie Sutarties nutraukimą, Partneris turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pateikęs rašytinį pranešimą ir nesikreipdamas į teismą.

9.9. Partneris gali nutraukti Sutartį prieš terminą, apie tai raštu įspėjęs Dokobit prieš 3 mėnesius. Tokiu atveju Partneris sumoka visas jo mokėtinas sumas. Sutartis yra sudaryta ir kainos, premijos ir nuolaidos yra suderintos remiantis Šalių pagrįstais lūkesčiais, kad Sutartis galios visą sutartą terminą (atitinkamą kiekvieną vienų metų laikotarpį, nepriklausomai nuo to, kiek kartų ji buvo pratęsta) ir nebus nutraukta anksčiau laiko. Todėl tuo atveju, jei Sutartis vienašališkai nutraukiama Partnerio iniciatyva, Dokobit teikiamų paslaugų kainos, premijos ir nuolaidos perskaičiuojamos pagal Dokobit standartinius tarifus ir Partneris privalo padengti skirtumą tarp konkrečiai jam pagal Sutartį taikytų tarifų ir Dokobit standartinių tarifų.

9.10. Bet kuri Šalis gali nedelsdama nutraukti Sutartį apie tai pranešusi raštu, jeigu:

(i) kita Šalis yra pripažinta bankrutavusia arba nemokia;

(ii) kita Šalis pateikia prašymą pagal kurios nors jurisdikcijos bankroto ar nemokumo įstatymus arba turi administratorių, patikėtinį ar panašų pareigūną, paskirtą visam jos turtui ar didelei jo daliai valdyti;

(iii) kita Šalis įvykdė esminį kurios nors šioje Sutartyje nustatytos sąlygos, nuostatos, pareiškimo ar garantijos pažeidimą ir šis pažeidimas neištaisomas per 30 dienų nuo pranešimo apie tokį pažeidimą gavimo dienos arba nenutraukiamas nedelsiant, jei toks pažeidimas yra nepataisomas.

9.11. Šaliai nutraukus Sutartį 9.10 punkto (iii) papunktyje nustatytais pagrindais, kita Šalis, kuri pažeidė Sutartį, sumoka 5 000 EUR sutartinę baudą per 30 dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos. Toks pažeidimas taip pat panaikina bet kokios tolesnės naudos pagal Sutartį gavimą.

9.12. Nutraukus šią Sutartį arba Šaliai pareikalavus dėl kitos priežasties, kiekviena Šalis ir jos Įgaliotieji gavėjai grąžina (kitos Šalies nuožiūra) arba sunaikina (jei yra žinoma, kad dėl to nebus prarastas ir (arba) pažeistas vienintelis Konfidencialios informacijos originalas, nebent kita Šalis raštu leistų tai įvykdyti) visą turimą medžiagą, susijusią su Konfidencialia informacija, įskaitant, be kita ko, brėžinius, dokumentus ir laikmenas, kuriuose yra iš kitos Šalies gauta Konfidenciali informacija, įskaitant visas jos kopijas, ir pašalina visą iš kitos Šalies gautą Konfidencialią informaciją iš bet kurio kompiuterio, duomenų tvarkytuvo, duomenų saugojimo ar kitų panašių įrenginių. Kitai Šaliai paprašius, Šalis tinkamai pademonstruoja ir patvirtina, kad ji visiškai laikosi savo įsipareigojimų.

9.13. Šios Sutarties nutraukimas neturi jokios įtakos Dokobit tiesioginių sutarčių su klientais (galutiniais naudotojais) ir jose taikomų paslaugų sąlygų galiojimui.

10. Saugumas ir atitiktis reikalavimams

10.1 Dokobit teikia paslaugas galutiniams naudotojams vadovaudamasi Dokobit Paslaugų teikimo sąlygomis.

10.2. Partneris, bet kokiu būdu naudojantis Dokobit paslaugas ar dirbantis su jomis ir jų diegimu bet kokiame produkte / sprendime, įsipareigoja visiškai laikytis Dokobit Tinkamo naudojimo politikos ir jos tolesnių atnaujinimų sąlygų.

10.3. Dokobit neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių (pvz., „Mobile-ID“, „Smart-ID“, kitų elektroninio parašo paslaugų ar kitų paslaugų teikėjų, veikiančių kaip patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai ar ne) teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, nors jos ir būtų būtinos sėkmingam paslaugų teikimui (gebėjimui pasirašyti dokumentą tam tikro tipo elektroniniu parašu, patvirtinti elektroninį parašą ir (arba) spaudą ir pan.). Dokobit neprisiims įsipareigojimų ir atsakomybės už jokį šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar bet kokį vėlavimą juos įvykdyti, sukeltą bet kurio kito veiksmo ar įvykio, kurio Dokobit pagrįstai negali kontroliuoti, įskaitant Dokobit paslaugų nepasiekiamumą, atsiradusį dėl trečiųjų šalių paslaugų nepasiekiamumo (kaip aprašyta pirmiau), tinklo problemų ar elektros tiekimo nutraukimų.

10.4. Dokobit negarantuoja ir kitaip neužtikrina, kad paslaugų turinys ar funkcijos atitiks Partnerio ar galutinio naudotojo reikalavimus arba kad naudodamiesi Dokobit paslaugomis darbuotojai pasieks atitinkamą kvalifikacijos ar įgūdžių lygį. Tokia apimtimi, kiek Dokobit paslaugų teikimas priklauso nuo veiksnių, kurių Dokobit negali pagrįstai kontroliuoti, Dokobit negarantuoja ir neužtikrina, kad paslaugų teikimas bus nepertraukiamas ir vykdomas be klaidų.

10.5. Partneris yra atsakingas už visų teisinių reikalavimų vykdymą, įskaitant, be kita ko, su vartotojų teisėmis susijusius, kibernetinio saugumo ir duomenų apsaugos reikalavimus, kurie susiję su paslaugų teikimu Partnerio klientams.

11. Ginčų sprendimas ir taikoma teisė

11.1 Ši Sutartis sudaroma ir aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11.2. Visi tarp Partnerio ir Dokobit dėl šios Sutarties kylantys nesutarimai ir ginčai sprendžiami abiejų Šalių draugiškomis pastangomis. Jeigu susitarimas negali būti pasiektas, visi iš šios Sutarties kylantys ar su jomis, jų pažeidimu, atšaukimu ar galiojimu susiję neišspręsti ginčai, nesutarimai ir reikalavimai sprendžiami Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.

12. Sąlygų keitimas

12.1. Dokobit pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti ir keisti Bendrąsias sąlygas ir Specialiąsias sąlygas, taip pat Dokobit paslaugas, pranešusi apie tai el. paštu iš anksto prieš 30 dienų. Tolesnis dalyvavimas partnerystės programoje po tokių pakeitimų reiškia Partnerio sutikimą su šiais pakeitimais. Partneris gali bet kuriuo metu peržiūrėti naujausią Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų versiją Dokobit interneto svetainėje adresu https://www.dokobit.com/lt/patikimumas/partnerystes-sutartis.Tuo atveju, jei Partneris nesutinka su Dokobit atliktais pakeitimais, kurie yra i) esminiai (dideli) ir taip pat ii) dėl jų pablogėja Dokobit paslaugų kokybė, Partneris turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai pranešęs raštu, su sąlygą, kad Partneris Sutarties nutraukimo metu jos nepažeidžia. Tokiu atveju Šalys atsiskaito viena su kita remdamosi sąlygomis, galiojančiomis iki Partnerio įvykdyto Sutarties nutraukimo.


Dokobit partnerystės sutarties bendrosios sąlygos

Bendrosios sąlygos

Parsisiųsti