Paslaugų teikimo sąlygos

Šios Paslaugų teikimo sąlygos įsigalioja ir paskutinį kartą buvo atnaujintos:

  • „Dokobit“ portalo naudotojams – 2023-05-28,
  • „Dokobit“ API paslaugų klientams – 2023-06-18.

Naudodamiesi mūsų Paslaugomis, sutinkate būti saistomi šių Paslaugų teikimo sąlygųDuomenų tvarkymo sutartiesTinkamo naudojimo politikosPrivatumo politikos nuostatų ir papildomų sąlygų, kurios jums gali būti pateiktos mūsų interneto svetainėje prieš užsisakant Paslaugas. Šios sąlygos reiškia teisinį susitarimą tarp jūsų ir Paslaugų teikėjo (UAB „Dokobit“) dėl Paslaugų.

Jei kurios nors šių dokumentų nuostatos galėtų būti vertinamos kaip prieštaraujančios viena kitai, aiškinant ir taikant šių Paslaugų teikimo sąlygų nuostatas vadovaujamasi šia pirmumo tvarka: (1) pirma, taikomos Specialiosios sąlygos (jei tokios yra); (2) antra, Duomenų tvarkymo sutartis; (3) trečia, Privatumo politika; (4) ketvirta, Tinkamo naudojimo politika; ir (5) penkta, šios Paslaugų teikimo sąlygos. Siekiant išvengti abejonių, aukštesnėje vietoje esančioms sąlygoms teikiama pirmenybė prieš žemesnėje vietoje esančias sąlygas (pavyzdžiui, Specialiosioms sąlygoms teikiama pirmenybė prieš Paslaugų teikimo sąlygas). 

Jei sutinkate su šiomis Sąlygomis juridinio asmens, pvz., darbdavio ar įmonės, kurioje dirbate, vardu, jūs patvirtinate, kad turite atstovavimo teises įpareigoti tą asmenį.

Kaip minėta pirmiau, naudodamiesi mūsų Paslaugomis jūs sutinkate būti saistomi ir sudaryti teisinį susitarimą, todėl jei nesutinkate su šiomis Paslaugų teikimo sąlygomisDuomenų tvarkymo sutartimiTinkamo naudojimo politika ar Privatumo politika, Paslaugomis naudotis negalite.

1. Sąvokos

Šios didžiosiomis raidėmis rašomos sąvokos, vartojamos šiose Paslaugų teikimo sąlygose ir kituose dokumentuose, kurie patenka į Sąlygų apibrėžimą, apibrėžiamos, kaip nurodyta toliau.

Paslaugų teikėjas, mes, ŠalisDokobit, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, registruotosios buveinės adresas Paupio g. 50-136, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 301549834, PVM mokėtojo kodas LT100004499110.
Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
Klientas, jūs, ŠalisBet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi Paslaugomis.
Klientų duomenysKliento įkelti ar kitaip mums pateikti duomenys. Siekdami teikti Paslaugas, mes saugome, tvarkome ir perduodame jūsų įkeltus dokumentus ir su jais susijusią informaciją. Šie duomenys tvarkomi tik vadovaujantis jūsų (Kliento arba Naudotojo) pateiktais nurodymais. Mes veikiame kaip šios informacijos duomenų tvarkytojas. Visa ši informacija saugoma ir tvarkoma Europos Sąjungoje / Europos ekonominėje erdvėje (ES / EEE).
Konfidenciali informacijaVisa informacija, kurią viena šalis (tiesiogiai ar netiesiogiai) atskleidžia kitai šaliai arba gauna iš kitos šalies, įskaitant visą informaciją, susijusią su kitos šalies verslu, Intelektine nuosavybe, operacijomis, sistemomis, procesais, produktais, komercinėmis paslaptimis, praktine patirtimi, sutartimis, finansais, planais, strategijomis, esamais, buvusiais ar būsimais klientais, užsakovais, partneriais ar tiekėjais (kartu su bet kurios pirmiau nurodytos informacijos kopijomis), nepriklausomai nuo to, ar tokia informacija pažymėta kaip konfidenciali, tačiau išskyrus informaciją, kuri yra: (i) vieša ne dėl šių Paslaugų teikimo sąlygų pažeidimo; (ii) pateikimo metu jau žinoma tam, kam ji atskleidžiama, tokiomis aplinkybėmis, kuriomis šiam asmeniui nedraudžiama atskleisti ją kitiems; (iii) nepriklausomai gauta asmens, kuriam ji atskleidžiama, tokiomis aplinkybėmis, kuriomis šiam asmeniui nedraudžiama atskleisti ją kitiems; arba (iv) parengta nepriklausomai ir nesiremiant jokia pateikta Konfidencialia informacija.
Intelektinė nuosavybėVisi intelektinės nuosavybės objektai, kaip antai autorių teisės ir kiti autorių teisių objektai (debesijos produktai, technologiniai sprendimai, atnaujinimai, duomenys, duomenų bazės, kodo architektūra, programinė įranga, straipsniai, publikacijos ir kt.), taip pat pramoninė nuosavybė (prekių ženklai, patentai, dizainas, komercinės paslaptys ir kt.) ir visos su tuo susijusios neturtinės teisės.
Asmens duomenysSu fiziniu asmeniu, kurio asmens tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, susijusi informacija.
Kainodaros planasSiūlomų Paslaugų savybių funkcionalumas ir apimtis, naudojimo apribojimai ir kaina. Kainodaros planus galima rasti interneto svetainėje, savitarnoje, modaliniame portalo lange, tarp pasirinkimo variantų, ir Specialiosiose sąlygose. Kainodaros planą galite pasirinkti ir keisti naudodamiesi Paslaugomis internetu arba susisiekdami su mumis el. paštu dėl API paslaugų. Tam nereikės iš naujo pasirašyti šių Sąlygų. Siekiant išvengti abejonių, nemokamas kainodaros planas laikomas Kainodaros planu su nuliniu mėnesiniu prenumeratos mokesčiu.
NaudotojasFizinis asmuo, kuriam suteiktas įgaliojimas naudoti Naudotojo paskyrą Kliento vardu.
Specialiosios sąlygosBet kokia informacija, specifikacijos ir sąlygos, kuriomis Šalys susitarė nukrypti nuo šių Sąlygų ir (arba) susitarti dėl papildomų sąlygų, kaip nurodyta šių Paslaugų teikimo sąlygų 11 skyriuje.
Naudotojo paskyraSu Klientu susietas Naudotojo profilis su failų saugykla. Kiekviena paskyra suteikiama tik vienam asmeniui, kad šis turėtų asmeninę prieigą prie paslaugos. Asmuo gali turėti kelias Naudotojo paskyras (pavyzdžiui, vieną kaip fizinis asmuo savo asmeniniam naudojimui, o kitą kaip konkretaus Kliento darbuotojas, įgaliotas naudoti Kliento paskyrą jo vidiniams verslo tikslams).
PaslaugosDokumentų įkėlimo, pasirašymo, saugojimo, tvarkymo, archyvavimo, el. parašų ir spaudų (kvalifikuotų ir nekvalifikuotų) galiojimo patvirtinimo, autentifikavimo, procesų įgyvendinimo priemonių (dokumentų bendrinimo) ir kitos paslaugos. Klientas ir Paslaugų teikėjas gali susitarti dėl papildomų ir (arba) kitų Paslaugų teikimo. Paslaugos gali būti integruojamos per API (programinės įrangos integracinės sąsajos) sprendimus arba teikiamos per Paslaugų portalą.
Atitinkamos funkcijos, Paslaugų apimtis ir (arba) konkrečios Paslaugų teikimo sąlygos gali būti apibrėžtos:
 Standartiniuose paslaugų kainodaros planuose, kuriuos mes pateikiame savo interneto svetainėje ir (arba) teikiame Klientui kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis ir kuriuos Klientas patvirtina (užsako, prenumeruoja);
 Konkrečių Paslaugų, teikiamų už specialias kainas, kurias mes siūlome Klientui savo interneto svetainėje ir (arba) kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis ir kurias Klientas patvirtina (užsako, prenumeruoja), aprašymuose. Siekiant išvengti abejonių, tokios konkrečios Paslaugos gali būti teikiamos, kai jas patvirtinate (užsakote, prenumeruojate) papildomai (kaip priedą) prie tam tikrų jau užsakytų ir naudojamų Paslaugų ir Kainodaros planų;
 Specialiosiose sąlygose, dėl kurių mes susitarėme su Klientu.
Paslaugos gali būti teikiamos atitinkamą abonemento laikotarpį arba gali būti vienkartinės.
Paskyros administratoriusAsmuo, kuris valdo Paslaugas, teikiamas Klientui.
SąlygosNaujausios šių Paslaugų teikimo sąlygųDuomenų tvarkymo sutartiesTinkamo naudojimo politikos ir Privatumo politikos versijos.
TransakcijosBet kuris pasirašymas, įkėlimas, saugojimas, valdymas, dokumentų archyvavimas, el. parašų ir spaudų galiojimo patvirtinimas, autentifikavimas, procesų įgyvendinimo priemonių naudojimas (dokumentų bendrinimas) ir visi kiti veiksmai, vykdomi naudojantis Paslaugomis, kurioms gali būti taikomos konkrečios kvotos ir mokesčiai.
eIDAS reglamentas2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB.

2. Paslaugų teikimas

2.1. Mes dėsime visas pastangas, kad Paslaugos būtų prieinamos Klientams ir Naudotojams 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, išskyrus suplanuotus išjungimus (angl. downtimes); apie juos bus pranešama iš anksto mažiausiai prieš 14 dienų elektroniniu paštu ir (arba) per Paslaugų teikimo funkcionalumus. Tačiau šiomis Sąlygomis mes neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų garantuoti konkrečių pasiekiamumo (angl. uptime), paslaugų lygių (angl. service levels) ar reagavimo laiko (angl. response time) normų (dėl šių sąlygų gali būti susitarta jūsų ir mūsų suderintose Specialiosiose sąlygose). Jei norite patikrinti mūsų rezultatus užtikrinant Paslaugų pasiekiamumą ir reagavimo laiką praeityje, būtinai apsilankykite mūsų pasiekiamumo stebėjimo platformoje adresu http://uptime.dokobit.com/

2.2. Teikdami Paslaugas, galime teikti kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas, kaip apibrėžta eIDAS reglamente. Jei kvalifikuotą patikimumo užtikrinimo paslaugą teikiame patys, kaip kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas, tai darysime vadovaudamiesi eIDAS reglamentu ir visais kitais galiojančiais įstatymais bei teisės aktais. Veikdami kaip kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas (kuriam priežiūros institucija – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba – suteikė kvalifikuotą statusą), galime teikti kvalifikuoto elektroninio parašo ir kvalifikuoto elektroninio spaudo kvalifikuotą galiojimo patvirtinimo paslaugą. Šią kvalifikuotą patikimumo užtikrinimo paslaugą reglamentuoja šie įstatymai, politikos ir standartai:

  • eIDAS reglamentas;
  • taikomi nacionalinės teisės aktai (Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas ir kt.);
  • ETSI EN 319 401 Bendrieji politikos reikalavimai patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams; kiti ETSI standartai (jei taikoma);
  • „Dokobit“ kvalifikuotos parašų galiojimo patvirtinimo paslaugos praktiniai nuostatai ir politika, pažymėti unikaliu objekto identifikatoriumi (OID) 1.3.6.1.4.1.54720.1.1.

2.3. Tuo atveju, jei mes patys teikiame kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas, veikdami kaip kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjas (kaip nurodyta šių Sąlygų 2.2 skirsnyje), atitinkamai iš anksto informuojame savo Klientą apie savo atsakomybės apribojimus, kaip numatyta Kvalifikuotos parašų galiojimo patvirtinimo paslaugos praktiniuose nuostatuose ir politikoje, pažymėtuose unikaliu objekto identifikatoriumi (OID) 1.3.6.1.4.1.54720.1.1, ir šių Sąlygų 5 skyriuje.

2.4. Neprisiimame atsakomybės už trečiųjų šalių (pvz., mobiliojo parašo, „Smart-ID“, kitų elektroninio parašo paslaugų ar kitų paslaugų teikėjų, veikiančių tiek kaip patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, tiek ne) teikiamų paslaugų pasiekiamumą ir kokybę, nors jos ir būtų būtinos sėkmingam Paslaugų teikimui (gebėjimui pasirašyti dokumentą tam tikro tipo elektroniniu parašu, patvirtinti elektroninio parašo ir (arba) spaudo galiojimą ir pan.). Neprisiimsime įsipareigojimų ar atsakomybės už jokį mūsų šiose Sąlygose numatytų įsipareigojimų nevykdymą ar bet kokį vėlavimą juos įvykdyti, sukeltą bet kurio kito veiksmo ar įvykio, kurio mes pagrįstai negalime kontroliuoti, įskaitant Paslaugos nepasiekiamumą, atsiradusį dėl trečiųjų šalių Paslaugų nepasiekiamumo (kaip aprašyta pirmiau), tinklo problemų ar tiekimo nutraukimų.

2.5. Negarantuojame ir kitaip neužtikriname, kad Paslaugų turinys ar funkcijos atitiks jūsų reikalavimus arba kad naudodamiesi Paslaugomis jūsų darbuotojai pasieks atitinkamą kvalifikacijos ar įgūdžių lygį. Tokia apimtimi, kiek Paslaugų teikimas priklauso nuo veiksnių, kurių mes negalime pagrįstai kontroliuoti, negarantuojame ir neužtikriname, kad Paslaugų teikimas bus nepertraukiamas ir vykdomas be klaidų.

2.6. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, Paslaugos teikiamos tokios, kokios yra, nesuteikiant jokių išreikštų ar numanomų garantijų, įskaitant visas numanomas tinkamumo prekybai ir konkrečiam tikslui garantijas. Visa rizika, susijusi su bet kokios Naudotojo naudojantis Paslaugomis pateiktos informacijos, medžiagos ar turinio kokybe, tikslumu, tinkamumu, išsamumu, naujumu, teisingumu ir galiojimu, tenka Naudotojui.

2.7. Nuolat diegiame naujoves, keičiame ir tobuliname Paslaugas. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti Paslaugas, išplečiant ar susiaurinant jų apimtį, pridedant naujų funkcijų, atnaujinant naudotojo sąsajas ar kitaip keičiant Paslaugas savo nuožiūra.

2.8. Įvykus pakeitimui, kuris turi Paslaugoms esminės neigiamos įtakos, dėsime komerciškai pagrįstas pastangas, kad per savo teikiamą Paslaugą ir (arba) kitomis elektroninio ryšio priemonėmis jums apie tai praneštume. Tačiau rekomenduojame reguliariai prisijungti prie savo Naudotojo paskyros ir Paslaugų portalo, kad patikrintume, ar neįvyko tokių pakeitimų.

2.9. Gali būti, kad vykdydami Paslaugų pakeitimus, kurie yra reikalingi siekiant užtikrinti informacinės saugos, teisinius ar norminius reikalavimus, negalėsime pranešti jums apie tai iš anksto.

2.10. Jūs išlaikote teisę nutraukti naudojimąsi Paslaugomis bet kuriuo metu, kaip nurodyta šių Sąlygų 12.1 skirsnyje. Jei ir toliau naudositės mūsų Paslaugomis įsigaliojus tokiems pakeitimams, tai reikš, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

2.11. Jei Klientas yra fizinis asmuo, jis Paslaugomis privalo naudotis tik asmeniniais tikslais. Jei Klientas yra juridinis asmuo, jis Paslaugomis privalo naudotis griežtai tik Kliento vidiniais verslo tikslais. Klientas jokiomis aplinkybėmis negali perparduoti Paslaugų, išskyrus atvejus, kai „Dokobit“ ir Klientas sudaro atskirą partnerystės sutartį; tokiu atveju Klientas tampa partneriu ir taikomos partnerystės sąlygos. Paslaugų perpardavimas, be kita ko, vyksta, jei Klientas naudojasi Paslauga taip, kad ji yra integruota į Kliento paslaugą ar produktą, parduodamą tretiesiems asmenims (pavyzdžiui, dokumentų valdymo sistemą ir (arba) ryšių su klientais valdymo programinę įrangą su integruotomis Paslaugomis elektroniniam pasirašymui).

2.12. Mes gerbiame ir saugome Kliento duomenų (kuriuos įkėlėte) konfidencialumą. Nestebime jokio naudojantis Paslaugomis įkelto turinio. Todėl mes neperžiūrinėsime, netikrinsime ir neskaitysime jokių Kliento duomenų. Galime tai padaryti tik labai išimtiniais ir griežtai ribotais atvejais, kaip nurodyta šių Sąlygų 6.5 skirsnyje.

2.13. Klientui taip pat draudžiama naudojantis Paslaugomis įkelti, skelbti, perduoti ar kitaip padaryti prieinamą bet kokį turinį, kuris, (i) kiek Klientas žino ar pagrįstai turėtų žinoti, yra neteisėtas, kenksmingas, grasinantis, užgaulus, priekabiaujantis, sukeliantis žalą, šmeižiantis, vulgarus, nepadorus, diskredituojantis, pažeidžiantis kito asmens privatumą, kurstantis neapykantą ar smerktinas dėl rasinio, etninio turinio ar dėl kitų priežasčių, arba (ii) Klientas neturi teisės jo paskelbti remiantis galiojančiais įstatymais ar sutartiniais ar patikėtinių santykiais, arba kuris pažeidžia tam tikras teises į patentus, prekių ženklus, komercines paslaptis, autorių ar kitas nuosavybės teises.

2.14. Be to, Klientui draudžiama: (i) įkelti, skelbti, perduoti ar kitaip padaryti prieinamą turinį ar informaciją, skirtą nutraukti, sutrikdyti, panaikinti ar apriboti bet kokios kompiuterinės programinės ar aparatinės, ar telekomunikacijų įrangos funkcionalumą; (ii) taikyti atvirkštinę inžineriją, modifikuoti, pritaikyti ar įsilaužti į Paslaugas, ar kitaip bandyti gauti neteisėtą prieigą prie Paslaugų ar su jomis susijusių sistemų ar tinklų; (iii) naudotis Paslaugomis pažeidžiant galiojančius įstatymus; arba (iv) naudotis Paslaugomis siekiant sukurti konkurencingą produktą ar platformą.

2.15. Mes galime savo išimtine nuožiūra atšaukti arba atsisakyti suteikti prieigą bet kuriam Naudotojui, kuris pažeidžia arba, mūsų komerciškai pagrįstu požiūriu, gali pažeisti 2.11, 2.13, 2.14 skirsnių sąlygas. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad bet koks bet kurio iš jo Naudotojų padarytas šių sąlygų pažeidimas bus laikomas Kliento padarytu pažeidimu.

2.16. Šių Sąlygų 2.11, 2.13, 2.14 skirsnių atžvilgiu, Klientas gina Paslaugų teikėją ir atlygina jam žalą, patirtą dėl bet kokio žalos atlyginimo reikalavimo, kuris reiškia bet kurį trečiosios šalies reikalavimą, ieškinį ar teismo procesą, kylantį iš, susijusį su ar pareikštą dėl: 

(i) autorių teisių, teisių į prekių ženklus, komercines paslaptis, privatumo ar konfidencialumo teisių pažeidimo, kai rašytinė medžiaga, atvaizdai, logotipai ar kitas turinys įkeliamas naudojantis Paslaugomis;

(ii) to, kad naudojantis Paslaugomis per Kliento paskyrą buvo priekabiaujama prie trečiosios šalies, ji buvo šmeižiama ar apgaudinėjama, arba buvo pažeisti galiojantys teisės aktai;

(iii) asmens tapatybę identifikuojančios informacijos ar kitos privačios informacijos, įvestos naudojantis Paslaugomis iš Kliento paskyros, pateikimo ar atskleidimo (neatsižvelgiant į tai, ar tokie duomenys priklauso Klientui, vienam iš Kliento klientų ar Naudotojų, ar kitoms trečiosioms šalims);

(iv) bet kokio nematerialaus ar materialaus asmeninio turto praradimo ar sugadinimo, atsiradusio dėl Kliento ar bet kurio iš jo atstovų, subrangovų ar darbuotojų veiksmų ar neveikimo. 

Šis žalos atlyginimo įsipareigojimas taikomas, jei (i) jums pranešama apie tokį reikalavimą raštu nedelsiant (tačiau, bet kuriuo atveju, suteikiant tiek laiko, kad galėtumėte į jį atsakyti neįvykstant jūsų teisių pažeidimui); (ii) jums suteikiama išimtinė teisė kontroliuoti ir vadovauti tokio reikalavimo tyrimui, gynybai ar susitarimui ir (iii) mes pagrįstai jūsų lėšomis su jumis bendradarbiaujame.

2.17. Klientas užtikrina, kad nė vienas Kliento direktorius, kandidatas į direktoriaus pareigas, vykdomasis pareigūnas, darbuotojas arba, kiek Klientui žinoma, nė vienas atstovas, susijęs asmuo ar kiti asmenys, veikiantys Kliento vardu, nėra asmuo, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai taikomos Lietuvos Respublikos, JAV Užsienio turto kontrolės biuro, JAV Iždo departamento (toliau – OFAC), JAV Valstybės departamento, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos, Europos Sąjungos arba Jo Didenybės iždo nustatytos sankcijos ar ribojamosios priemonės (toliau kartu – Sankcijos), arba kuris 50 proc. ar daugiau priklauso arba yra kitaip kontroliuojamas asmens, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai taikomos Sankcijos.

2.18. Mes neteiksime jokių paslaugų ir neprivalėsime mokėti jokių sumų, išmokų arba draudimo kompensacijų Klientui ar Naudotojui, jei tokių paslaugų teikimu, tokių sumų, išmokų ar draudimo kompensacijų mokėjimu būtų pažeistos Sankcijos arba mums grėstų bet kokie vykdymo užtikrinimo veiksmai arba kiti neigiami padariniai dėl tokių Sankcijų.

3. Kainodara ir mokėjimai

3.1. Siūlome tiek nemokamas, tiek mokamas Paslaugas. Užsisakę mokamas Paslaugas, sutinkate mokėti mokesčius laikydamiesi sąlygų, kurios buvo nurodytos jums užsisakant konkrečias Paslaugas.

3.2. Paslaugų kainos, savybės, duomenų saugyklos talpa, apribojimai ir kitos funkcijos priklauso nuo užsakomų Paslaugų tipo ir (arba) Paslaugų pakeitimų, kuriuos inicijavo jūsų Paskyros administratorius. Siūlome šias Paslaugų rūšis: 

(i) Paslaugos pagal Kainodaros planą ir (arba) Paslaugų paketą;

(ii) individualios / suasmenintos Paslaugos (ar jų funkcijos), kurias mes siūlome už specialias sutartas kainas, įskaitant integruojamus API sprendimus.

3.3. Kainodaros planai ir (arba) kiti mokėjimai aiškiai skelbiami ir pateikiami jums rinktis prieš užsisakant bet kokias konkrečias Paslaugas. Siekiant išvengti abejonių, Kainodaros planui ir (arba) kainodaros sąlygoms gali būti taikomi tam tikri Paslaugų naudojimo apribojimai. Gali atsirasti nukrypimų nuo Kainodaros plano ir (arba) kitų kainodaros sąlygų, dėl kurių, pavyzdžiui, gali būti taikomos toliau nurodytos nuostatos:

(i) jei sukursite papildomų Naudotojų paskyrų, mes galime taikyti atitinkamą mokestį už kiekvieną papildomą Naudotojo paskyrą;

(ii) jei atliksite daugiau Transakcijų nei yra įtraukta į jūsų Kainodaros planą, mes galime taikyti mokestį už papildomas Transakcijas;

(iii) jei naudosite daugiau duomenų saugyklos vietos, nei nurodyta (jei tokie nurodymai yra), mes galime taikyti mokestį už papildomą saugyklos vietą.

3.4. Jei pasirinkote Kainodaros planą su mėnesiniu abonementu, bet kuriuo metu galite pereiti prie kito Kainodaros plano su mėnesiniu arba metiniu abonementu. Jei pasirinkote Kainodaros planą su metiniu abonementu, galite pereiti prie Kainodaros plano su:

(i) kito tipo metiniu abonementu – bet kuriuo metu;

(ii) mėnesiniu abonementu – bet kuriuo metu, tačiau toks pakeitimas įsigalios po metinio abonemento laikotarpio pabaigos.

3.5. Mes pasiliekame teisę keisti savo Kainas ir (arba) keisti ar nutraukti bet kurio Kainodaros plano taikymą prenumeratos atnaujinimo dieną. Plano „Organizacijoms“ arba API paslaugų pakeitimai taip pat gali būti taikomi įspėjus prieš 3 mėnesius. 

3.6. Individualios / suasmenintos / papildomos Paslaugos (ar jų funkcijos) gali būti pateiktos jums rinktis mūsų interneto svetainėje, socialinės žiniasklaidos paskyrose, siūlomos jums el. paštu ir (arba) kitomis elektroninio ryšio priemonėmis kaip vienkartinės ir (arba) papildomos kitų jau užsakytų Paslaugų (jei tokių yra) funkcijos. Jei norėsite įsigyti tokias suasmenintas Paslaugas ar jų funkcijas, turėsite sumokėti mokestį, nustatytą pagal tokiu atveju taikomą kainodaros metodą, kuris jums buvo nurodytas renkantis ir užsisakant konkrečią Paslaugą (jos funkciją). Jūsų Paskyros administratorius gali užsakyti bet kokias tokias suasmenintas Paslaugas (jų funkcijas) papildomai prie Paslaugų, kurias jūs jau esate užsisakę. Visi tokie pakeitimai bus matomi jūsų Naudotojo paskyroje ir dėl to Šalims nereikės keisti ir (arba) atnaujinti Specialiųjų sąlygų. Tokiu atveju už individualią / suasmenintą / papildomą Paslaugą (funkciją) taikomas mokestis bus pridėtas ir nurodytas kitoje Paslaugų sąskaitoje faktūroje.

3.7. Mokesčiai už integruojamus API sprendimus, kuriuos pasirinkote savo organizacijai, taikomi kiekvieną mėnesį už praėjusį Paslaugų naudojimo mėnesį.

3.8. Teikiame vienkartines Paslaugas, mėnesinius ir metinius Paslaugų abonementus (jei taikoma):

(i) vienkartinė Paslauga – įprastai už Paslaugas turėsite sumokėti iš anksto, išskyrus atvejus, kai jau esate užsisakę tam tikras kitas Paslaugas, kaip nurodyta šių Sąlygų 3.6 skirsnyje;

(ii) mėnesinis abonementas – taikomas vieno mėnesio atsiskaitymo laikotarpis, abonementas atnaujinamas automatiškai, nebent jį atšauksite likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki atnaujinimo datos;

(iii) metinis abonementas (jei taikoma) – taikomas vienų metų atsiskaitymo laikotarpis, abonementas kiekvienais metais atnaujinamas automatiškai jo užsakymo dieną, nebent jį atšauksite likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki atnaujinimo datos.

3.9. Apmokėjimo terminas už užsakytas Paslaugas (išskyrus Paslaugas, už kurias mokama iš anksto) – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamos sąskaitos faktūros gavimo per Paslaugų portalą ir (arba) el. paštu dienos. Vėluojant sumokėti už Paslaugas, skaičiuojami 0,02 % delspinigiai nuo neapmokėtos skolos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami automatiškai nuo pirmos vėlavimo dienos. Mes neprivalome papildomai pranešti ir (arba) įspėti, kad vėluojant vykdyti mokėjimus bus skaičiuojami delspinigiai.

3.10. Jei sumažinsite Paslaugų apimtį (pvz., pakeisite planą į pigesnį arba pasirinksite nemokamas Paslaugas, jei jos jums teikiamos), mes saugosime jūsų Kliento duomenis, viršijančius (jums taikomas) Paslaugų duomenų saugojimo kvotas, 6 (šešis) kalendorinius mėnesius nuo Paslaugų apimties sumažinimo dienos. Likus ne mažiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki Kliento duomenų ištrynimo, išsiųsime jums pranešimą, kad turite atsisiųsti visus savo Kliento duomenis.

3.11. Mėnesinio Paslaugų abonemento galite atsisakyti bet kuriuo metu, atsisakymui įsigaliojant nedelsiant. Jei nėra pasibaigęs jau apmokėtas laikotarpis, metinio Paslaugų abonemento galite atsisakyti, atsisakymui įsigaliojant nedelsiant, tik tuo atveju, jei Sąlygos ar teikiamos Paslaugos pasikeistų Kliento nenaudai. Atsisakius abonemento, išsaugosite prieigą prie Paslaugų likusį jau apmokėtą laikotarpį. Tačiau sutikdami su šiomis Sąlygomis patvirtinate, kad supratote, jog sumokėjus už Paslaugas, laikoma, kad visos Paslaugos jums buvo suteiktos nedelsiant. Todėl jūs neturite teisės atgauti sumokėtos sumos dalies ar gauti kreditą.

3.12. Atsisakius abonemento, likusį jau apmokėtą laikotarpį Paslaugų naudojimui taikomos tos pačios Transakcijų kvotos, kurios buvo taikomos jūsų abonementui prieš jo atsisakant. Už bet kokį tokių kvotų viršijimą mokestis bus nuskaičiuotas tiesiogiai nuo jūsų pridėtos kortelės, pritaikytas pateikiant sąskaitą faktūrą arba kitu patogiausiu pasirinktu būdu.

4. Saugumas ir asmens duomenys

4.1. Mes įgyvendinome tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintume duomenų tvarkymo keliamą riziką atitinkantį saugumo lygį, ypač apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto Kliento duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo ar prieigos prie jų neturint leidimo. Taip pat taikome griežtas vidines procedūras, kurios padeda mums užkirsti kelią saugumo incidentams ir iki minimumo sumažinti jų poveikį bei informuoti suinteresuotąsias šalis apie neigiamus tokių incidentų padarinius, jei tokių yra. Mūsų verslo operacijos, vidinės sistemos, plėtros ir palaikymo procesai atitinka ISO/IEC 27001 informacijos saugumo standartą.

4.2. Būdami kvalifikuoti patikimumo užtikrinimo paslaugų (kvalifikuoto elektroninio parašo ir kvalifikuoto elektroninio spaudo kvalifikuotos galiojimo patvirtinimo paslaugos) teikėjai, mes visiškai laikomės standartų ir reikalavimų, keliamų tokiems patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjams.

4.3. Mes visiškai laikomės Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo. Sudarėme Lietuvos nacionalinio kibernetinio saugumo centro patvirtintą kibernetinių incidentų valdymo ypatingos svarbos informacinėse infrastruktūrose planą ir atliekame reguliarius kibernetinių incidentų valdymo ypatingos svarbos informacinėse infrastruktūrose priemonių veikimo bandymus. 

4.4. Mūsų Privatumo politikoje paaiškinama, kaip ir kokiais tikslais mes renkame, naudojame, saugome, atskleidžiame ir apsaugome Asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikiate. Sutikdami su šiomis Sąlygomis patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate laikytis mūsų Privatumo politikos nuostatų.

4.5. Jūs prisiimate atsakomybę už visą veiklą, vykdomą jūsų Naudotojo paskyroje. Naudotojo paskyrą taip pat gali sukurti Paskyros administratorius, atsakingas už Kliento Naudotojo paskyrų kontrolę.

4.6. Paskyros administratorius gali pridėti papildomų Naudotojų paskyrų, atšaukti arba sustabdyti prieigą prie Paslaugų, valdyti prieigą prie dokumentų ir peržiūrėti visus Kliento duomenis ir Asmens duomenis. Dėl Paskyros administratoriaus vykdomų veiksmų gali pasikeisti prieiga prie tam tikrų ar visų Kliento duomenų ir (arba) Asmens duomenų, jų naudojimas, atskleidimas, keitimas ar ištrynimas.

4.7. Visi Naudotojo arba Paskyros administratoriaus vykdomi veiksmai registruojami ir matomi veiksmų istorijoje.

4.8. Jei asmuo, įrodęs, kad veikia Kliento vardu, prašo mūsų pakeisti Paskyros administratorių, pakeitimą atliksime tik tuo atveju, jei būsime teisiškai įpareigoti tai padaryti arba jei to paprašys Klientas. Tokiu atveju galime paprašyti pateikti įrodymus, kad asmuo turi teisę veikti Kliento vardu.

5. Atsakomybės apribojimas

5.1. Paslaugų teikėjo civilinė atsakomybė gali kilti tik egzistuojant kaltei.

5.2. Mes neprisiimame jokios iš šių Sąlygų kylančios ar su jomis susijusios atsakomybės už jokį naudojimo galimybės praradimą, duomenų praradimą ar netikslumą, pelno praradimą, saugumo mechanizmų gedimus, verslo nutraukimą, vėlavimo sąnaudas ir už jokią bet kokio pobūdžio netiesioginę, specialiąją, atsitiktinę, pasitikėjimo ar pasekminę žalą, net jei buvo iš anksto informuota apie tokios žalos galimybę.

5.3. Išskyrus atvejus, kai šiose Sąlygose nurodyta kitaip, mes neprisiimame atsakomybės už jokius Kliento ar jo Naudotojų patirtus nuostolius ar žalą, kuri bendrai ar iš dalies atsirado arba buvo sukelta, nes (i) Klientas ar jo Naudotojai naudojosi ar taikė žinias, įgytas naudojantis Paslaugomis, (ii) kurią sukėlė bet kokie ne iš Paslaugų kilę kompiuteriniai virusai arba (iii) bet koks neleistinas Kliento ar bet kurio iš jo Naudotojų naudojimasis Paslaugomis, kaip aprašyta šiose Sąlygose.

5.4. Bendra mūsų iš šių Sąlygų kylanti arba su jomis susijusi civilinė atsakomybė Klientui neviršys sumos (yra apribojama suma), kurią jūs faktiškai sumokėjote mums pagal šias Sąlygas per 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį prieš reikalavimo pateikimą. Kadangi mes siūlome tiek nemokamas, tiek mokamas Paslaugas, jūs pripažįstate, kad tuo atveju, jei jūs naudojatės Paslaugomis nemokamai, bendra mūsų atsakomybė bus apribota iki nulio, todėl mes nekompensuosime jokių nuostolių, išskyrus žalą, atsiradusią dėl mūsų tyčinio pažeidimo ar didelio neatsargumo, kaip numatyta 5.7 skirsnyje.

5.5. Nepaisant pirmiau 5.4 skirsnyje nurodytos bendrosios piniginės atsakomybės ribos (apribojimo), mūsų kvalifikuotoms patikimumo užtikrinimo paslaugoms gali būti taikomi konkretūs atsakomybės apribojimai, numatyti Kvalifikuotos parašų galiojimo patvirtinimo paslaugos praktiniuose nuostatuose ir politikoje, pažymėtuose unikaliu objekto identifikatoriumi (OID) 1.3.6.1.4.1.54720.1.1. Teikiant mūsų kvalifikuotą galiojimo patvirtinimo paslaugą teikiamos patvirtinimo ataskaitos, kurioms taikomi kitokie atsakomybės apribojimai, priklausantys nuo dokumento vertės. Toks apribojimas nurodomas kiekvienoje teikiant mūsų kvalifikuotą galiojimo patvirtinimo paslaugą parengtoje patvirtinimo ataskaitoje. Joks iš šių apribojimų nepanaikina jokių kitų šiose Sąlygose nurodytų apribojimų (dėl žalos tipų, kaltės ir kitų apribojimų).

5.6. Jūs sutinkate, kad 5 skyriuje numatyti teisių atsisakymai ir apribojimai taikomi nepriklausomai nuo ieškinių formos, nesvarbu, ar jie būtų teikiami dėl sutarties, teisės pažeidimo (įskaitant aplaidumą), griežtos atsakomybės ar kita, ir išliks bei bus taikomi net ir tuo atveju, jei bus nustatyta, kad kuri nors iš šiose Sąlygose nurodytų ribotų teisių gynimo priemonių neatitiko savo esminio tikslo.

5.7. Jokia šių Sąlygų nuostata nepanaikina ir jokiu kitu būdu neapriboja mūsų atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl tyčinio nusižengimo (tyčinės kaltės) ar didelio neatsargumo. Be to, mūsų atsakomybė negali būti apribota kitais atvejais ir tokia apimtimi, kiek imperatyvios galiojančių įstatymų normos aiškiai draudžia tokį apribojimą: mirties ar kūno sužalojimo dėl Paslaugų trūkumų; neturtinės žalos; kitu (jei taikoma) atveju.

6. Nuosavybės teisės

6.1. Mes ir mūsų pasitelkti programinės įrangos ir susijusių paslaugų teikėjai turime ir pasiliekame visas teises, nuosavybės teises ir interesus į mūsų intelektinę nuosavybę, naudojamą teikiant Paslaugas. Mūsų Paslaugos laikomos programine įranga, kaip paslauga (angl. Software as a Service (SaaS)) ir yra siūlomos ribotos prieigos ir neišimtiniu pagrindu; Klientui neperduodamos ir nesuteikiamos jokios nuosavybės teisės ir (arba) Intelektinės nuosavybės licencijos, neatsižvelgiant į tokių sąvokų kaip „pirkimas“ ar „pardavimas“ vartojimą. Trečiosios šalys gali naudoti mūsų Intelektinę nuosavybę tik tuo atveju, jei prieš bet kokį tokį naudojimą bet kokiam tikslui iš mūsų buvo gautas raštiškas sutikimas.

6.2. Mums taip pat priklauso visi Paslaugomis naudojantis gauti suvestiniai statistiniai duomenys, įskaitant, be apribojimų, duomenis apie visų Transakcijų skaičių ir tipus bei visus kitus statistinius duomenis, susijusius su mūsų Paslaugų naudojimu, taip pat Paslaugų teikimo rezultatais. Jokia šios Sutarties nuostata negali būti aiškinama kaip draudžianti mums naudoti tokią suvestinę statistinę informaciją savo verslo tikslais, su sąlyga, kad naudojant mūsų suvestinę statistinę informaciją jokiai trečiajai šaliai nebus atskleista asmeninė informacija ir (arba) konkretaus Kliento tapatybę identifikuojanti informacija.

6.3. Gavę jūsų leidimą mes galime identifikuoti jus kaip mūsų klientą savo interneto svetainėse ir kitoje rinkodaros medžiagoje. Gavę tokį leidimą, taip pat galime rodyti jūsų prekių ženklus, paslaugų ženklus ir (arba) logotipus rinkodaros medžiagoje.

6.4. Visi Kliento duomenys neatšaukiamai laikomi išimtine Kliento nuosavybe. Mes neatšaukiamai atsisakome visų reikalavimų į visus Kliento duomenis. 

6.5. Imsimės pagrįstų veiksmų, kad užtikrintume, jog niekas, įskaitant mus, nepasiektų ir netikrintų Kliento duomenų. Neprivalome stebėti jokio turinio įkelto naudojantis Paslaugomis. Tik išimtiniais atvejais (pvz., kai priimama teismo ir (arba) kompetentingos institucijos nutartis, sprendimas) arba jei Klientas aiškiai reikalauja suteikti būtiną techninę pagalbą, Kliento duomenis gali peržiūrėti įgalioti darbuotojai, griežtai laikydamiesi konfidencialumo įsipareigojimų ir „būtina žinoti“ principo. Tačiau tokia prieiga turi būti ypač ribota, kad tik patenkintų jos tikslą.

6.6. Mes galime atskleisti Klientų duomenis tik kiek to reikalauja įstatymai ar teismo nutartys, tačiau imsimės komerciškai pagrįstų pastangų, kad tuo atveju, jei leidžiama, apie tai jums praneštume. 

6.7. Mes taip pat galime dubliuoti Klientų duomenis atsarginių kopijų kūrimo (angl. back-up) tikslais, kurios būtinos „Dokobit“ veiklos tęstinumo planui įgyvendinti. Šiuo atžvilgiu užtikriname, kad dubliuojamų duomenų rinkinių saugumas bus toks pat, kaip ir pradinių duomenų rinkinių. Galutinai ištriname atsargines Kliento duomenų kopijas ne vėliau kaip po 7 dienų nuo tos dienos, kai jūs ištrynėte atitinkamus Kliento duomenis iš mūsų duomenų bazės.

7. Pakeitimai

7.1. Prie šių Paslaugų teikimo sąlygų pridedamos naujausios visų Sąlygų dokumentų versijos. Tačiau pasiliekame teisę bet kada savo išimtine nuožiūra keisti Sąlygas.

7.2. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, jūs sutinkate, kad apie bet kokius Sąlygų pakeitimus jums bus pranešta prieš 30 dienų naudojantis Paslaugomis ir (arba) el. paštu, pateikiant nuorodą į naująją šių Sąlygų versiją. Naudodamiesi atitinkama pateikta nuoroda, rasite ir galėsite atsisiųsti atitinkamą naująją bei visas kitas Sąlygų versijas, pateiktas pagal datą.

7.3. Jei ir toliau naudositės mūsų Paslaugomis įsigaliojus tokiems pakeitimams, tai reikš, kad sutinkate su šiais pakeitimais. Prašome reguliariai interneto svetainėje (naudojantis šiose Sąlygose pateiktomis nuorodomis) tikrinti, ar nebuvo atlikta šių Sąlygų pakeitimų.

8. Konfidenciali informacija

8.1. Jei jūs ir „Dokobit“ nesate sudarę galiojančios konfidencialumo sutarties, Šalys susitaria neatskleisti iš kitos Šalies gautos Konfidencialios informacijos, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

8.2. Konfidencialią informaciją gaunanti šalis Paslaugos teikimo metu ir vėliau: (i) naudosis kitos šalies Konfidencialia informacija tik tuo tikslu, kuriam ji buvo pateikta; (ii) neatskleis tokios Konfidencialios informacijos trečiajai šaliai, išskyrus tuos atvejus, kai ją būtina žinoti jos advokatams, auditoriams, konsultantams ir paslaugų teikėjams, kuriems taikomi konfidencialumo įsipareigojimai, kurie yra ne mažiau griežti nei nurodyti šiose Sąlygose; ir (iii) saugos tokią Konfidencialią informaciją nuo neteisėto naudojimo ir atskleidimo tokiu pat mastu (bet ne mažiau nei pagrįstai rūpestingai), kokiu ji saugo savo pačios panašaus pobūdžio Konfidencialią informaciją. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, jūs aiškiai įgaliojate „Dokobit“ naudoti ir tvarkyti Kliento duomenis, kaip aprašyta mūsų Privatumo politikoje.

8.3. Jei „Dokobit“ pagal įstatymus privalo atskleisti Konfidencialią informaciją, mes dėsime komerciškai pagrįstas pastangas, kad informuotume Klientą prieš atskleisdami šią informaciją, išskyrus atvejus, kai tai daryti draudžiama pagal teisinį ar administracinį procesą.

9. Nenugalima jėga (Force Majeure)

9.1. Mes neprisiimame atsakomybės už šiose Sąlygose prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jei tai įvyko dėl ypatingų aplinkybių, kurių mes negalėjome numatyti, užkirsti joms kelio ir jokiomis priemonėmis pašalinti (nenugalimos jėgos aplinkybių). Tokiu atveju mūsų įsipareigojimų vykdymo laikotarpis pagal šias Sąlygas pratęsiamas, kol nustoja galioti nenugalimos jėgos aplinkybės.

9.2. Apie nenugalimos jėgos aplinkybes Klientui pranešime per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo jų atsiradimo ir pateiksime įrodymus, kad ėmėmės visų pagrįstų atsargumo ir kitų priemonių, kad sumažintume galimas išlaidas ar neigiamas pasekmes. Taip pat pranešime Klientui, kai išnyks pagrindas nevykdyti įsipareigojimų.

9.3. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, nustatysime ir pateiksime Klientui galimus mūsų įsipareigojimų vykdymo terminus. 

10. Taikoma teisė

10.1. Šios Paslaugų teikimo sąlygos sudaromos ir aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Pagal Roma I Reglamento 6 straipsnio 2 dalį vartotojas taip pat gali naudotis teisės, kuri būtų taikoma nesant šios nuostatos, privalomųjų nuostatų apsauga.

10.2. Visi tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl šių Paslaugų teikimo sąlygų kylantys nesutarimai ir ginčai sprendžiami abiejų Šalių draugiškomis pastangomis. Jeigu susitarimas negali būti pasiektas, visi iš šių Paslaugų teikimo sąlygų kylantys ar su jomis, jų pažeidimu, atšaukimu ar galiojimu susiję neišspręsti ginčai, nesutarimai ir reikalavimai sprendžiami Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.

10.3. Šioms Paslaugų teikimo sąlygoms netaikomos Jungtinių Tautų konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygos.

11. Specialiosios sąlygos

11.1. Klientas ir Paslaugų teikėjas gali susitarti dėl Specialiųjų sąlygų, kurios skiriasi nuo šių Sąlygų. Bet kuris toks susitarimas pasirašomas abiejų Šalių įgaliotų atstovų ir turi viršenybę prieš šias Sąlygas.

12. Sąlygų nutraukimas

12.1. Nutraukimas be priežasties. Jūs galite bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties nustoti naudotis Paslaugomis, taip pat nutraukti Paslaugų teikimą (esamo abonemento atveju) ir sutartinius santykius (sutartį) su mumis per savo Naudotojo paskyrą mūsų Paslaugų portale arba rašytiniu ir pasirašytu (kvalifikuotu ar pažangiuoju el. parašu) pranešimu, atsiųstu mums el. paštu. Nutraukus Paslaugų teikimą (i) jūs neturėsite teisės susigrąžinti jokių iš anksto sumokėtų mokesčių ir (ii) jei dar nesumokėjote visų taikomų mokesčių už tuo metu galiojusį abonemento laikotarpį arba susijusių paslaugų teikimo laikotarpį (jei taikoma), visi tokie nesumokėti mokesčiai nedelsiant tampa mokėtini kartu su delspinigiais, numatytais šių Sąlygų 3.9 skirsnyje.

12.2. Pasiliekame teisę nutraukti Paslaugų teikimą ir, tokiu būdu, sutartinius santykius (sutartį) su bet kuriuo Klientu, pranešdami apie tai Klientui ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius. Tokiu atveju Klientui, kuriam teikiamos iš anksto apmokėtos Paslaugos, kurių likutis viršija mūsų išankstinio pranešimo terminą, bus grąžinti pinigai už mėnesius, kuriais Paslaugos nebuvo teikiamos.

12.3. Nutraukimas dėl priežasties. Bet kuri Šalis gali nutraukti Paslaugų teikimą ir, atitinkamai, sutartinius santykius (sutartį), apie tai raštu pranešusi per Paslaugų portalą arba el. paštu, nutraukimui įsigaliojant nedelsiant, jei kita Šalis (i) neištaiso (jei galima ištaisyti) bet kurio esminio šių Sąlygų pažeidimo per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo apie jį; (ii) nutraukia veiklą neturėdama teisių perėmėjo; arba (iii) siekia apsaugos bankroto, likvidavimo, patikėjimo akto sudarymo, kreditorių susitarimo, kompromisinio susitarimo ar panašios procedūros atveju, arba jei tokia procedūra pradedama prieš tą Šalį (ir nenutraukiama per šešiasdešimt (60) dienų nuo pradėjimo). Aiškinant šį skirsnį, nesumokėjimas už Paslaugas laiku (tais atvejais, kai jos turi būti apmokėtos ne iš anksto, tačiau už jas mokama kas mėnesį ar kitu laiku, įskaitant mokesčius už taikomų Transakcijų kvotų viršijimą, nepriklausomai nuo to, ar Paslaugos naudojamos po abonemento nutraukimo visą likusį jau apmokėtą laikotarpį) laikomas esminiu pažeidimu, suteikiant galimybę jį ištaisyti per pirmiau nurodytą terminą. Tačiau mokėjimo sąlygų pažeidimui kartojantis (3 (tris) ar daugiau kartų per Paslaugų abonemento terminą) laikoma, kad įvykdytas esminis šių Sąlygų pažeidimas, sukeliantis pirmiau aprašytas ir nurodytas teisines pasekmes.

12.4. Be Sąlygų nutraukimo dėl priežasčių, nurodytų šių Sąlygų 12.3 skirsnyje, pasiliekame teisę nedelsiant sustabdyti Paslaugų teikimą ir nutraukti sutartinius santykius (sutartį), apie tai raštu pranešę per Paslaugų portalą arba el. paštu, nutraukimui įsigaliojant nedelsiant, jei Klientas arba Naudotojas:

12.4.1. pažeidžia šių Sąlygų 2.11, 2.13, 2.14 skirsnių nuostatas;

12.4.2. pažeidžia mūsų Tinkamo naudojimo politikos nuostatas.

12.4.3. pagal 2.17 skirsnį yra Lietuvos Respublikos, JAV Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC), JAV Valstybės departamento, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos, Europos Sąjungos ar Jo Didenybės iždo nustatytų sankcijų ar ribojančių priemonių objektas.

12.5. Nutraukus Paslaugų teikimą vadovaujantis 12 skyriuje pateiktomis nuostatomis jūsų prieiga prie mūsų Paslaugų bus apribota. Visus mūsų Paslaugų portale saugomus Kliento duomenis Klientas turi atsisiųsti iki Paslaugų teikimo nutraukimo dienos.

12.6. Išskyrus aktyvius abonementus turinčius Klientus, pasiliekame teisę nutraukti Paslaugų teikimą ir sutartinius santykius (sutartį) su jumis bei ištrinti jūsų Naudotojo paskyrą ir Kliento duomenis, pranešę apie tai Klientui kaip nurodyta šių sąlygų 13 skyriuje.

13. Nenaudojamos paskyros pašalinimas

13.1. Jums 2 (dvejus) metus neatlikus jokių aktyvių veiksmų savo Naudotojo paskyroje, jūsų Naudotojo paskyrą ir joje esančius Kliento duomenis pašalinsime. Mes dėsime komerciškai pagrįstas pastangas, kad iš anksto informuotume jus apie būsimą paskyros pašalinimą. Duomenų iš pašalintų paskyrų atkurti negalėsite, nes duomenis pašalinsime iš visų savo sistemų.

13.2. Šiame 13 skyriuje nurodyta Naudotojo paskyros saugojimo politika taikoma tik neaktyvioms nemokamoms Paslaugų portalo paskyroms ir neturi įtakos mokamoms paskyroms („Profesionalams“, „Verslui“, „Organizacijoms“ arba „Universal API/Portal API“).

13.3. Jei 2 (dvejus) metus neprisijungsite prie Naudotojo paskyros, laikysime ją neaktyvia (nenaudojama).

14. Kitos nuostatos

14.1. Paslaugas pradėsime teikti iškart po to, kai jas užsisakysite, neatsižvelgiant į tai, ar abonemento mokestis (jei toks taikomas) jau sumokėtas ir gautas, ar dar ne. Naudotojo paskyros Klientui su specialia saugojimo vieta Paslaugų portale sukūrimas yra faktinis Paslaugų teikimas. Tuo atveju, jei Klientas yra vartotojas, Klientas aiškiai su tuo sutinka. Klientas, kaip vartotojas, supranta, pripažįsta ir sutinka, kad jis tokiu būdu praras teisę per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti sutarties.

14.2. Šiose Sąlygose numatytas savo teises ar pareigas kitam asmeniui galite perduoti tik tuo atveju, jei mes patvirtiname perdavimą rašytiniu sutikimu.

14.3. Visi mūsų jums teikiami pranešimai yra teikiami per Paslaugų portalą arba el. paštu, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta ar nustatyta kitaip. Visi vadovaujantis šiomis Sąlygomis pirmiau minėtomis elektroninių ryšių priemonėmis teikiami pranešimai laikomi tinkamai pateiktais jų pristatymo dieną.

15. Susisiekite su mumis

15.1. Jei turite kokių nors klausimų, nuogąstavimų ar nusiskundimų dėl šių Paslaugų teikimo sąlygų ar Paslaugų, galite susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo komanda el. paštu pagalba@dokobit.com. Atsakysime į jūsų užklausą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

15.2. Jei esate nepatenkinti mūsų atsakymu į jūsų užklausą, visada galite pateikti skundą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai el. paštu rrt@rrt.lt (interneto svetainė https://www.rrt.lt), Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai el. paštu tarnyba@vvtat.lt(interneto svetainė http://www.vvtat.lt) arba per ES internetinių ginčų sprendimo platformą, prieinamą interneto adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/, jei esate laikomi vartotoju.


Versijos

Galioja nuo 2023 m. birželio 18 d.

Parsisiųsti
Senesnės versijos

01.01.2022-17.06.2023

25.05.2018-31.12.2021