Teenusetingimused

Alljärgnevad teenusetingimused kehtivad alates 25. maist 2018.

Meie teenuste kasutamisel nõustute nende andmekaitsepõhimõtete, andmetöötluslepingu, lubatava kasutamise põhimõtete ja andmekaitsepõhimõtetega.

Kui nõustute nende tingimustega juriidilise isiku, näiteks oma tööandja või ettevõtte nimel, kinnitate, et teil on õigus seda isikut esindada.

Kui te nende teenusetingimustega, andmetöötluslepingu, lubatava kasutamise põhimõtete, andmekaitsepõhimõtetega ei nõustu, ei saa te teenuseid kasutada.

Te ei saa teenuseid kasutada, kui olete konkurent, samuti ei saa teenuseid kasutada etalonina ega konkurentsi pakkumiseks.

Määratlused

Teenusepakkuja (meie) Dokobit, UAB Paupio st. 46, Vilnius, registrikood 301549834, KMKR nr LT100004499110, Riiklik Andmekaitseinspektsiooni isikuandmete vastutavate töötlejate registri nr P5693.
Klient (teie) Füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab teenuseid.
Kliendiandmed Failid ja muud digiandmed, mille klient laadib teenustesse.
Isikuandmed Andmed, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga.
Kasutaja Füüsiline isik, keda on volitatud kasutama kasutajakontot kliendi nimel.
Teenused Veebileht, süsteem, platvorm ja kogu sisu, teenused ja/või tooted, mis on teenusepakkuja platvormil või selle kaudu kättesaadavad.
Eritingimused Kõik üksikasjad, tehnilised kirjeldused ja tingimused, milles pooled on kokku leppinud lisaks nendele tingimustele.
Kasutajakonto Kasutajaprofiil koos kliendiga ühendatud failihoidlaga. Igale kontole antakse vaid üks isiklik juurdepääs teenusele. Isikul võib olla mitu kasutajakontot.
Kontohaldur Isik, kes haldab kliendi nimel teenuseid.
Tingimused Nende teenusekasutustingimuste, sh andmetöötluslepingu, lubatava kasutamise põhimõteteja andmekaitsepõhimõtete viimane versioon.
Edasimüüja Kolmas isik, kes müüb meie teenuseid klientidele ja esitab klientidele otse arveid.

Teenuste pakkumine

Anname endast parima, et teha teenused klientidele ja kasutajatele iga päev ööpäevaringselt kättesaadavaks, välja arvatud plaanilised katkestused (millest klienti teavitatakse eelnevalt).

Vastutame selle eest, et dokumentide allkirjastamine ja digituvastamise protseduurid ning kasutatavad standardid oleksid kooskõlas määrusega (EÜ) nr 910/2014 (eIDAS).

Toetame oma teenustes üksnes kvalifitseeritud usaldusväärseid teenusepakkujaid, kes vastavad määruses (EÜ) nr 910/2014 sätestatud kvalifitseeritud teenuste pakkuja nõuetele ja on lisatud EL-is usaldusväärsete pakkujate nimekirja.

Hinnad ja maksed

Pakume nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid. Kui soovite tellida tasulisi teenuseid, nõustute maksma tasu vastavalt teenuse ostmisel tehtavale pakkumusele.

Teenuste hinnad, omadused, andmesalvestusmaht ja piirangud sõltuvad paketist, mille olete valinud, ning teie poolt tehtud muudatustest. Pakettide hinnad avaldatakse meie teenustes enne teenuste tellimist. Näiteks:

  • Kui lisate kasutajakontosid, võime võtta iga lisakonto eest vastava tasu.
  • Kui kasutate rohkem allkirju, kui teie paketis on ette nähtud, võime võtte lisaallkirjade eest lisatasu.
  • Kui ületate dokumentidele ette nähtud salvestusmahtu, võime võtta lisamahu eest lisatasu.

Pakume nii kuu- kui aastahinna põhiseid pakette.

  • Kuupakett – arveldusperiood on üks kuu ja tellimus pikeneb automaatselt, kui seda ei tühistata vähemalt 1 tööpäev enne pikendamist.
  • Aastapakett – arveldusperiood on üks aasta ja tellimus pikeneb automaatselt veel üheks aastaks, kui seda ei tühistata vähemalt 1 tööpäev enne pikendamist.

Kui olete valinud kuupõhise arveldamise, saate igal ajal minna üle mõnele muule kuu- või aastahinnaga paketile. Kui olete valinud aastapaketi, ei saa te minna üle kuupõhisele arveldamisele ega paketist loobuda või valida muud paketti enne, kui aastase tellimuse kehtivus on läbi saanud.

Me ei garanteeri konkreetse paketi lõputut kättesaadavust ning jätame endale õiguse muuta pakettide hindu või sisu ilma sellest ette teatamata. Sellised muudatused ei hakka olemasolevatele tellimustele automaatselt kehtima.

Kui soovite tasulistest teenustest loobuda ja kasutada tasuta teenuseid, säilitame teie kliendiandmeid, mis ületavad tasuta teenuste mahu, kuus kuud pärast teenusest loobumist. Saadame teile teate kliendiandmete allalaadimise vajaduse kohta 5 tööpäeva enne kliendiandmete kustutamist.

Saate tellimuse igal ajal tühistada, tühistamine jõustub kohe. Teie juurdepääs teenustele säilib juba makstud perioodi ajaks. Me ei maksa osaliselt kasutatud kuude ja aastate eest hüvitist ega krediiti.

Kui olete ostnud teenustele juurdepääsu edasimüüja kaudu, sätestatakse hinnad ja maksed teie ja edasimüüja vahelises lepingus.

Turvalisus ja isikuandmed

Meie andmekaitsepõhimõtetes (ingl) selgitatakse, kuidas ja mis eesmärgil me teie poolt esitatud andmeid kogume, kasutame, säilitame, avaldame ja kaitseme. Nõustute andmekaitsepõhimõtetega (ingl) tutvuma.

Vastutate kõigi tegevuste eest, mis teie kasutajakontol toimuvad. Kasutajakontot võib hallata ka kontohaldur, kelle ülesanne on kliendi kasutajakontot kontrolli all hoida.

Kontohaldur võib kasutajakontosid lisada, teenustele juurdepääsu tühistada või peatada, hallata dokumendilube ning pääseda ligi kõigile kliendiandmetele ja isikuandmetele. Kontohalduri poolt tehtud toimingud võivad kaasa tuua muudatusi teatud või kõigile kliendiandmetele ja/või isikuandmetele ligipääsus ning nende andmete kasutamises, avaldamises, muutmises ja kustutamises.

Kõik kasutaja või kontohalduri toimingud logitakse ja on auditiaruandes näha.

Kui isik, kes tegutseb tõendatult kliendi nimel, palub meil kontohaldur välja vahetada, teeme muudatuse vaid siis, kui meil on selleks õigusaktides kehtestatud kohustus või kui seda nõuab klient olukorras, kus kontohaldur ei saa muudatust teha, eeldusel, et meile esitatakse selle kohta tõendusmaterjal.

Vastutuse piiramine

Me ei vastuta teenusetõrgete ega tarkvaravigade eest ega hüvita nendega seotud kulusid, kahju või saamata jäänud kasumit ega hüvita kliendile tekkivaid ebamugavusi.

Intellektuaalomandi õigused

Kolmandad isikud võivad kasutada meie kaubamärke, näiteks logosid ja kaubamärgi nime vaid siis, kui enne publikatsioonides ja veebilehtedel kasutamist on meilt saadud kirjalik luba.

Muudatused

Jätame endale õiguse muuta neid teenusetingimusi igal ajal vastavalt oma äranägemisele. Kui ei ole öeldud teisiti, edastatakse info selliste muudatuste kohta teenuste kaudu 30 päeva ette. Kontrollige regulaarselt, ega neid tingimusi ei ole muudetud. Kui jätkate meie teenuste kasutamist pärast tingimuste muudatuste jõustumist, loetakse teid muudatustega nõustunuks.

Vääramatu jõud

Me ei vastuta oma kohustuste osalise või täieliku mittetäitmise eest, kui selle põhjuseks on erakorralised asjaolud, mida me ei suuda prognoosida või kõrvaldada (vääramatu jõu asjaolud). Sellisel juhul pikendatakse teenusepakkuja kohustuste kehtivuse aega.

Teavitame kliente vääramatu jõu asjaoludest 5 (viie) kalendripäeva jooksul pärast nende tekkimist ning esitame tõendid selle kohta, et oleme võtnud kõik mõistlikud meetmed ja abinõud kulude või negatiivsete tagajärgede vähendamiseks. Lisaks seame kohustuste täitmisele võimaliku tähtaja. Teavitada tuleb ka sellest, kui kohustuste täitmist takistav asjaolu kaob.

Kohalduv õigus

Teenusetingimused on koostatud ja neid tõlgendatakse kooskõlas Leedu Vabariigi õigusaktidega.

Kliendi ja teenusepakkuja vahelised erimeelsused ja vaidlused nende teenusetingimuste kohta lahendatakse pooltevaheliste läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus, erimeeldus või nõue, mis tuleneb nendest teenusetingimustest või on seotud nende rikkumise, tühistamise või kehtivusega, Leedu Vabariigi pädevas kohtus.

Eritingimused

Klient ja teenusepakkuja võivad kokku leppida eritingimustes, mis võivad nendest tingimustest erineda. Sellised kokkulepped peavad allkirjastama mõlema poole volitatud esindajad ning need kokkulepped on nende tingimuste suhtes ülimuslikud.

Lõpetamine

Võite nende teenuste kasutamise igal ajal lõpetada.

Jätame endale õiguse lõpetada teenuste pakkumine või anda teenuste pakkumine üle kolmadale isikule, teavitades kliente sellest vähemalt 6 kuud ette. Sellisel juhul saavad kliendid, kelle ostetud tellimuse pikkus ületab etteteatamisaega, hüvitist kuude eest, millal teenust ei pakuta.

Jätame endale õiguse teenuste osutamine kohe ja ilma ette teatamata lõpetada, kui klient või kasutaja rikub neid teenusetingimusi või meie lubatava kasutamise põhimõtteid (ingl).

Aktiivse tellimusega kliendid välja arvatud, jätame endale õiguse inaktiveerida või kustutada teie kasutajakonto ja kliendiandmed, kui te pole teenust rohkem kui 12 järjestikusel kuul kasutanud.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi, muresid või kaebusi nende teenusetingimuste kohta, võite ühendust võtta meie tugimeeskonnaga e-posti aasdressil kasutajatugi@dokobit.com.