Teenuse osutamise tingimused

Käesolevad teenuse osutamise tingimused kehtivad alates ning neid uuendati viimati 18. juunil 2023.

Meie teenuste kasutamisel nõustute, et teile on siduvad käesolevad teenuse osutamise tingimusedandmetöötluse lepingkasutuspõhimõttedprivaatsuspõhimõtted ning täiendavad tingimused, mida võidakse teile esitada meie veebilehel enne meie teenuste tellimist. Käesolevad tingimused on teie ja teenuseosutaja (Dokobit, UAB) vahel sõlmitud teenust käsitlev leping.

Kui nende dokumentide mis tahes sätete vahel esineb vastuolu, järgitakse tõlgendamisel ja nende teenuse osutamise tingimuste kohaldamisel järgmist ülimuslikkuse järjestust: (1) esimesena eritingimused (kui neid on); (2) teisena andmetöötluse leping; (3) kolmandana privaatsuspõhimõtted; (4) neljandana kasutuspõhimõtted ning (5) viiendana käesolevad teenuse osutamise tingimused. Kahtluste vältimiseks märgitakse, et esimesena nimetatud tingimused on ülimuslikud järgmistel järjekohtadel nimetatud tingimuste suhtes (näiteks on eritingimused ülimuslikud teenuse osutamise tingimuste suhtes).

Kui sõlmite käesolevad tingimused juriidilise isiku nimel, näiteks oma tööandja või ettevõtte nimel, kelle heaks töötate, kinnitate, et teil on õiguslik volitus sõlmida selle juriidilise isiku jaoks siduvaid tingimusi.

Nagu ülal mainitud, nõustute meie teenuste kasutamisel sõlmima siduva õigusliku lepingu, seega kui te ei nõustu teenuse osutamise tingimuste, andmetöötluse lepingukasutuspõhimõteteprivaatsuspõhimõtetega, ei ole teil lubatud teenuseid kasutada.

1. Mõisted

Mõisted, mida kasutatakse teenuse osutamise tingimustes ja muudes dokumentides, mis kuuluvad tingimuste mõiste alla, on järgmise tähendusega.

Teenuseosutaja, meie, poolDokobit, UAB, Leedu Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsev osaühing, registreeritud asukoht Paupio tänav 50-136, Vilnius, Leedu, juriidilise isiku kood – 301549834, käibemaksukohustuslase kood LT100004499110.
Ühingut puudutavaid andmeid hoiab ja kogub Leedu Vabariigi juriidiliste isikute register.
Klient, teie, poolMis tahes füüsiline isik või juriidiline isik, kes kasutab teenuseid.
KliendiandmedKõik andmed, mis on kliendi poolt teatavaks tehtud või üles laetud. Teenuste osutamiseks säilitame, töötleme ja edastame teie üles laetud dokumente ja nendega seotud informatsiooni. Andmeid töödeldakse ainult kooskõlas teie (klient või kasutaja) antud juhistega. Selle informatsiooni suhtes tegutseme volitatud töötlejana. Kogu seda informatsiooni säilitatakse ja töödeldakse Euroopa Liidus/Euroopa Majanduspiirkonnas (EL/EMP).
Konfidentsiaalne informatsioonKogu informatsioon, mis ühele poolele avaldatakse või mille ta saab (kas otseselt või kaudselt) teiselt poolelt, sealhulgas mis tahes informatsioon seoses teise poole äritegevuse, intellektuaalomandi, tegevuste, süsteemide, protsesside, toodete, ärisaladuste, oskusteabe, lepingute, finantsasjade, plaanide, strateegiate, olemasolevate, endiste või võimalike klientide, partnerite või tarnijatega (koos koopiatega ülaltoodust), sõltumata sellest, kas antud informatsioon on märgistatud konfidentsiaalsena või mitte, kuid see ei hõlma informatsiooni, mis: (i) on avalikkusele kättesaadav muu kui käesolevate teenuse osutamise tingimuste rikkumise tõttu; (ii) esitamise ajal on juba teada isikule, kellele see avaldatakse ning neil ei ole keelatud seda teistele avaldada; (iii) on sõltumatult saadud isikult, kellele see avaldatakse ning neil ei ole seda keelatud avaldada teistele või (iv) on loodud sõltumatult ja viiteta mis tahes esitatud konfidentsiaalsele informatsioonile.
IntellektuaalomandKõik intellektuaalomandi objektid, näiteks autoriõigus ja muud autoriteosed (pilve tooted, tehnoloogilised lahendused, uuendused, andmed, andmebaasid, koodi struktuur, tarkvaraprogrammid, artiklid ja publikatsioonid jne), aga ka tööstusomand (kaubamärgid, patendid, disainid, ärisaladused jne) ning kõik nendega seotud isiklikud õigused.
IsikuandmedTeave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
HinnakiriTeenuste kättesaadavate omaduste funktsionaalsus ja ulatus, kasutuspiirangud ja hind. Hinnakirjad on kättesaadavad veebilehel, iseteeninduses, portaali modaalaknas, nõustumise eelistuses, eritingimustes. Teil on võimalik hinnakirja valida ja muuta teenuste veebis kasutamisel või API teenuste jaoks meiega e-posti teel ühendust võttes. Selle jaoks ei ole vaja taganeda käesolevatest tingimustest. Kahtluste vältimiseks loetakse tasuta hinnakirjaks hinnakiri, mille igakuine tellimustasu on null.
KasutajaFüüsiline isik, kellele antakse volitus kasutada kasutajakontot kliendi nimel.
EritingimusedMis tahes eriomadused, täpsustused ja tingimused, mille kohaselt on pooled nõustunud kõrvale kalduma käesolevatest tingimustest ja (või) kokku leppinud täiendavates tingimustes teenuse osutamise tingimuste punktis 11 täpsustatud viisil.
KasutajakontoKasutaja profiil, millel on kliendiga ühendatud failihoidla. Iga konto antakse ainult ühele isikule teenuse isiklikuks kasutamiseks. Isikul võib olla mitu kasutajakontot (näiteks üks füüsilise isikuna oma isiklikuks otstarbeks ning üks konkreetse kliendi volitatud töötajana kliendi konto kasutamiseks sisemistel ärieesmärkidel).
TeenusedDokumentide üles laadimise, allkirjastamise, säilitamise, haldamise, arhiveerimise, e-allkirjade ja e-templite (kvalifitseeritud ja mittekvalifitseeritud) valideerimise, autentimise, protsesside rakendamise vahendite (dokumentide jagamine) ja muud teenused. Klient ja teenuseosutaja võivad kokku leppida täiendavate ja (või) muude teenuste osutamises. Teenused võivad olla integreeritavad API (rakendusliidese) lahenduste kaudu või neid osutatakse teenuste portaali kaudu.
Konkreetsed funktsioonid, teenuste ulatus ja (või) teenuste osutamise konkreetsed tingimused võivad olla määratletud:
 standardses teenuse hinnakirjas, mida pakume oma veebilehel ja (või) mis esitatakse kliendile muude elektrooniliste sidevahendite kaudu ning millega klient on nõustunud (tellinud, liitunud);
 eriteenustes erihinna eest, mida pakume kliendile oma veebilehel ja (või) muude elektrooniliste sidevahendite kaudu ning millega klient on nõustunud (tellinud, liitunud). Kahtluste vältimiseks märgitakse, et neid eriteenuseid võidakse osutada teie nõusolekul (tellimisel, liitumisel) lisaks (täiendavalt) mis tahes teenustele ja hinnakirjadele, mida te juba tellite ja kasutate;
 kliendi ja meie poolt kokku lepitud eritingimustes.
Teenuseid võidakse osutada tähtajalise tellimuse alusel, aga ka ühekordselt. 
Konto administraatorIsik, kes haldab kliendi jaoks teenuseid.
TingimusedTeenuse osutamise tingimusteandmetöötluse lepingukasutuspõhimõtete ja privaatsuspõhimõtete uusim versioon.
TehingudMis tahes allkirjastamine, dokumentide üles laadimine, säilitamine, haldamine, arhiveerimine, e-allkirjade ja e-templite valideerimine, autentimine, protsesside rakendamisvahendite (dokumentide jagamine) kasutamine ja mis tahes muu toiming, mida tehakse teenuste kasutamisel ja millele võivad kohalduda konkreetsed kvoodid ja kehtivad tasud.
eIDAS määrusEuroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 910/2014 e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/93/EÜ.

2. Teenuse osutamine

2.1. Anname oma parima, et teenused oleksid klientidele ja kasutajatele kättesaadavad 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas, välja arvatud planeeritud katkestuste ajal (millest teatatakse ette vähemalt 14 päeva e-kirjaga ja (või) teenuste kaudu). Nende tingimuste kohaselt ei võta me aga vastutust ega kohustust tagada mis tahes konkreetset töövõimeaega, teenuse taset või reaktsiooniaegade määra (milles võidakse kokku leppida teie ja meie vahel sõlmitud eritingimustes). Kui te soovite kontrollida meie tulemusi seoses varasema teenuste kättesaadavuse ja reaktsiooniaegadega, külastage kindlasti meie töövõimeaja jälgimise platvormi aadressil http://uptime.dokobit.com/.

2.2. Teenuste osana võime osutada kvalifitseeritud usaldusteenuseid, nagu on sätestatud eIDAS määruses. Juhul, kui osutame kvalifitseeritud usaldusteenuseid ise kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajana, teeme seda kooskõlas eIDAS määruse ja kõigi muude kohalduvate seaduste ja määrustega. Eelkõige võime kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajana (kellele annab kvalifitseeritud staatuse järelevalveorgan – Leedu Vabariigi sideteenuste reguleeriv asutus) pakkuda teile kvalifitseeritud valideerimisteenust kvalifitseeritud elektroonilise allkirja ja kvalifitseeritud elektroonilise templi jaoks. Antud kvalifitseeritud usaldusteenusele kohalduvad järgmised seadused, põhimõtted ja standardid:

  • eIDAS määrus;
  • kehtiv riiklik õigus (Leedu Vabariigi elektroonilise tuvastamise ja elektrooniliste tehingute usaldusteenuste seadus ja muud);
  • ETSI EN 319 401 üldised põhimõtete nõuded usaldusteenuste osutajatele; muud ETSI standardid (kui kohalduvad);
  • Dokobiti kvalifitseeritud allkirja valideerimisteenuse tegevusavaldus ja põhimõtted kordumatu objekti identifikaatoriga 1.3.6.1.4.1.54720.1.1.

2.3. Juhul, kui osutame kvalifitseeritud usaldusteenuseid ise kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajana (nagu sätestatud tingimuste punktis 2.2), teavitame käesolevaga nõuetekohaselt ka oma klienti eelnevalt oma vastutuse piirangust, nagu on sätestatud „kvalifitseeritud allkirja valideerimise teenuse tegevusavalduses ja põhimõtetes kordumatu objekti identifikaatoriga 1.3.6.1.4.1.54720.1.1“ ja tingimuste punktis 5.

2.4. Me ei vastuta kolmandate isikute teenuste (nt Mobiil-ID, Smart-ID, muud elektroonilise allkirja teenused või muud teenuseosutajad, sõltumata sellest, kas tegu on usaldusteenuse osutajaga või mitte) kättesaadavuse ja kvaliteedi eest, kuigi need on vajalikud teenuste edukaks osutamiseks (võimalus allkirjastada dokumenti teatud tüüpi elektroonilise allkirjaga, valideerida elektroonilist allkirja ja (või) e-templit jne). Me ei vastuta mis tahes suutmatuse eest täita oma mis tahes tingimustest tulenevaid kohustusi või nende täitmisega viivitamise eest, kui selle põhjuseks on mis tahes muu tegu või sündmus, mis ei ole meie mõistliku kontrolli all, sealhulgas teenuse kättesaamatus, mille on põhjustanud kolmanda isiku teenuste kättesaamatus (ülalkirjeldatud viisil), võrguprobleemid või -katkestused.

2.5. Me ei taga ega anna muid kinnitusi, et teenuste sisu või funktsioonid vastavad teie nõuetele või teie töötajad saavutavad meie teenuste kasutamise kaudu mis tahes vilumuse või oskuste taseme. Ulatuses, milles teenuste toimimine sõltub teguritest, mis ei ole meie mõistliku kontrolli all, ei taga me ega anna muid kinnitusi, et teenused toimivad katkestuste või tõrgeteta.

2.6. Välja arvatud juhul, kui on viidatud teisiti, osutatakse teenuseid „nagu on“ põhimõttel ilma igasuguse garantiita, selgesõnalise või kaudseta, sealhulgas mis tahes kaudse garantiita turustatavuse ja konkreetsele otstarbele vastavuse kohta. Kogu risk seoses kasutaja poolt teenuse kaudu esitatud mis tahes informatsiooni, materjali või sisu kvaliteedi, täpsuse, piisavuse, täielikkuse, ajakohasuse, õigsuse või kehtivuse kohta lasub kasutajal.

2.7. Me uuendame, muudame ja täiustame pidevalt teenuseid. Jätame endale õiguse muuta oma teenuseid igal ajal, laiendades või kitsendades nende ulatust, lisades uusi funktsioone, uuendades kasutajaliideseid või muutes teenuseid mis tahes muul viisil üksnes omal äranägemisel.

2.8. Juhul, kui muudatusel on teenustele oluline negatiivne mõju, teeme äriliselt mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid teenuse ja (või) muude elektrooniliste sidevahendite kaudu. Soovitame teil aga regulaarselt kasutada oma kasutajakontot ja teenuse portaali, et kontrollida selliste muudatuste esinemist.

2.9. Teenuste muutmisel julgeoleku, turvalisuse, õiguslike või regulatiivsete nõuete täitmiseks ei pruugi teie eelnev teavitamine olla võimalik.

2.10. Teile jääb õigus teenuste kasutamine igal ajal lõpetada tingimuste punktis 12.1. sätestatud viisil. Meie teenuste jätkuv kasutamine pärast selliste muudatuste jõustumist loetakse teie siduvaks nõusolekuks nende muudatustega.

2.11. Kui klient on füüsiline isik, kasutab ta teenuseid vaid isiklikuks tarbeks. Kui klient on juriidiline isik, kasutab ta teenuseid ainult kliendi enda sisemistel ärilistel eesmärkidel. Klient ei tohi ühelgi juhul teenust edasi müüa, välja arvatud juhul, kui Dokobiti ja kliendi vahel on sõlmitud eraldi partnerlusleping, mille korral kliendist saab partner ja rakenduvad partnerlustingimused. Teenuse edasimüük hõlmab muu hulgas teenuse kasutamist kliendi poolt nii, et see on integreeritud kliendi teenuse või tootega, mida müüakse kolmandatele isikutele (näiteks dokumendihaldussüsteem ja (või) kliendisuhete juhtimise (CRM) tarkvara, millesse on integreeritud teenused e-allkirjastamiseks).

2.12. Hindame kõrgelt (teie poolt üles laetud) kliendiandmete konfidentsiaalsust. Me ei ole kohustatud jälgima mis tahes sisu, mida teenuste kaudu üles laetakse. Seega me ei tutvu mis tahes kliendiandmetega ega kontrolli või loe neid. Võime seda teha ainult väga erakorralistel ja rangelt piiratud juhtudel tingimuste punktis 6.5 sätestatud viisil.

2.13. Kliendil on keelatud üles laadida, postitada, edastada või teha muul viisil kättesaadavaks teenuste kaudu mis tahes sisu, (i) mille kohta klient teab või peaks mõistlikult teadma, et see on ebaseaduslik, kahjulik, ähvardav, kuritarvitav, ahistav, süüline, laimav, vulgaarne, ropp, solvav, teise isiku eraelu puutumatust rikkuv, viha õhutav või rassiliselt, etniliselt või muul viisil taunitav või (ii) mida kliendil ei ole õigus teha kättesaadavaks mis tahes kohalduva seaduse või lepinguliste või usaldussuhete alusel või mis rikub mis tahes patenti, kaubamärki, ärisaladust, autoriõigust või muid varalisi õigusi.

2.14. Lisaks ei tohi klient (i) üles laadida, postitada, edastada või teha muul viisil kättesaadavaks mis tahes sisu või informatsiooni, mille eesmärk on katkestada, takistada, hävitada või piirata mis tahes arvuti tarkvara või riistvara või sidevahendite funktsionaalsust; (ii) pöördprojekteerida, muuta, kohandada või häkkida teenuseid või muul viisil üritada saada loata juurdepääsu teenustele või selle seotud süsteemidele või võrkudele; (iii) kasutada teenuseid vastuolus kohalduvate seadustega või (iv) kasutada teenuseid eesmärgiga luua konkureeriv toode või platvorm.

2.15. Oma äranägemisel võime tagasi võtta või keelata juurdepääsu mis tahes kasutajale, kes rikub või meie äriliselt mõistlikul arvamusel võib rikkuda punktide 2.11, 2.13, 2.14 tingimusi. Klient on teadlik ja nõustub, et mis tahes nende tingimuste rikkumine mis tahes tema kasutaja poolt loetakse kliendi toime pandud rikkumiseks.

2.16. Seoses punktidega 2.11, 2.13, 2.14 kaitseb klient teenuseosutajat ja hüvitab talle seoses mis tahes „hüvitatava nõudega“ ehk mis tahes kolmanda isiku nõude, hagi või menetlusega, mis tuleneb järgnevast või on sellega seotud või milles väidetakse järgmist:

(i) autoriõiguse, kaubamärgi, ärisaladuse, eraelu puutumatuse või konfidentsiaalsuse õiguste rikkumine kirjalike materjalide, kujutiste, logode või muu teenuste kaudu üles laetud sisuga;

(ii) teenuste kasutamine kliendi konto kaudu ahistab, laimab või petab kolmandat isikut või rikub kohalduvaid õigusakte;

(iii) isikut tuvastava informatsiooni või muu isikliku infosisendi paljastamine või avaldamine teenuste kaudu kliendi kontolt (sõltumata sellest, kas andmed kuuluvad kliendile, mõnele kliendi kliendile või kasutajatele või muudele kolmandatele isikutele);

(iv) mis tahes kahju reaalsele või materiaalsele isiklikule varale, mille põhjuseks on kliendi või tema mis tahes agendi, alltöövõtja või töötajate tegu või tegevusetus. 

Hüvitamiskohustuse eelduseks on, et saate (i) viivitamatu kirjaliku teatise vastavast nõudest (kuid igal juhul piisava aja jooksul, et saaksite piiranguteta vastata); (ii) ainuõiguse kontrollida ja suunata vastava nõude uurimist, kaitset või lahendamist ning (iii) kogu mõistliku koostöö meie poolt teie kulul.

2.17. Klient tagab, et ükski direktor, direktori esindaja, juht, töötaja või kliendile teadaolevalt ükski esindaja, sidusettevõtja või muu isik, kes tegutseb kliendi nimel, ei ole isik või ei ole enam kui 50% ulatus omatud või muul viisil kontrollitud isiku poolt, kellele kehtivad otseselt või kaudselt Leedu Vabariigi, USA Rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli osakonna (OFAC), USA välisministeeriumi, ÜRO Julgeolekunõukogu, Euroopa Liidu või Ühendkuningriigi rahandusministeeriumi poolt seatud mis tahes sanktsioonid või piiravad meetmed (üheskoos „sanktsioonid”).

2.18. Me ei paku teenuseid ega ole kohustatud maksma ühtki summat ega tagama ühtki hüvitist või katvust kliendile või kasutajale, kui sellise teenuse, makse või summa tagamine või sellise hüvitise või katvuse tagamine rikub eelnimetatud sanktsioone või paneb meid olukorda, kus meie suhtes võidakse kehtestada sanktsioone või muid ebasoodsaid meetmeid.

3. Hinnastamine & maksed

3.1. Pakume nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid. Tasuliste teenuste tellimisel nõustute maksma tasusid tingimustel, mida teile pakutakse konkreetsete teenuste tellimisel.

3.2. Teenuste hinnad, omadused, andmete säilitamise suutlikkus, piirangud ja muud funktsioonid sõltuvad teie tellitud teenuste liigist ja (või) teenuste muudatustest, mille on algatanud teie konto administraator. Pakume teile järgmisi teenuste liike: 

(i) teenused hinnakirja ja (või) teenuse paketi järgi;

(ii) individuaalsed/kohandatud teenused (või nende osad), mida pakume eraldi kokkulepitud hinna alusel, sealhulgas integreeritavad API lahendused.

3.3. Hinnakirjad ja (või) mis tahes muud maksed avalikustatakse ja esitatakse teile selgesõnaliselt valiku tegemiseks enne mis tahes konkreetse teenuse tellimist. Kahtluste vältimiseks märgitakse, et hinnakirjale ja (või) hinnastamise tingimustele võivad kohalduda konkreetsed teenuse kasutamise piirangud. Kõrvalekalded hinnakirjast ja (või) muudest hinnastamise tingimustest tulenevad järgmisest ning võivad tuua kaasa järgmised tagajärjed:

(i) kui lisate täiendavaid kasutajakontosid, võime küsida kohalduvat tasu iga täiendava kasutajakonto eest;

(ii) kui teete rohkem tehinguid kui teie hinnakirjas ette nähtud, võime küsida tasu täiendavate tehingute eest;

(iii) kui kasutate rohkem andmete säilitamist, mis ületab ettenähtud limiidid (kui neid on), võime küsida tasu täiendava salvestusruumi eest.

3.4. Kui olete valinud igakuise tellimustasuga hinnakirja, võite selle asendada igal ajal mõne muu igakuise tellimustasu või aastase tellimustasuga hinnakirjaga. Kui olete valinud aastase tellimustasuga hinnakirja, võite selle asendada hinnakirjaga, millel on:

(i) muud tüüpi aastane tasu – igal ajal;

(ii) igakuine tellimustasu – mis tahes ajal, kuid vastav muudatus jõustub aastase tellimusperioodi lõppedes.

3.5. Jätame endale õiguse muuta oma hindasid ja/või muuta või katkestada mis tahes hinnakirja tellimuse uuendamise kuupäeval. Ettevõtete või API teenuste hinnakirjadele võib rakendada muudatusi kolmekuulise etteteatamisega.

3.6. Individuaalseid/kohandatud/täiendatud teenuseid (või nende omadusi) võidakse teile esitada valimiseks meie veebilehel, sotsiaalmeedia kontodel, pakkuda e-posti ja (või) muude elektrooniliste sidevahendite teel ühekordse ja (või) täiendava omadusena muudele teenustele, mida olete juba tellinud (kui olete). Kui te soovite osta mõnda kohandatud teenust või omadust, küsitakse teilt tasu konkreetsel juhul kohalduva hinnakirja kohaselt, mis teile esitati konkreetse teenuse (omaduse) valimisel ja tellimisel. Teie konto administraator võib tellida mis tahes vastavaid kohandatud teenuseid (omadusi) lisaks teenustele, mida olete juba tellinud. Kõik vastavad muudatused on nähtavad teie kasutajakontol ning selleks ei ole vaja pooltel muuta ja (või) uuendada mis tahes eritingimusi. Sellisel juhul kombineeritakse ja esitatakse individuaalse/kohandatud/täiendava teenuse (omaduse) eest küsitav tasu teile järgmisel teenuste eest esitataval arvel.

3.7. Tasu integreeritavate API lahenduste eest, mille olete oma organisatsioonile valinud, küsitakse iga kuu eelmise teenuste osutamise kuu eest.

3.8. Pakume oma teenustele ühekordset, igakuist ja aastast tellimust (kui kohaldub):

(i) ühekordne teenus – enamasti küsitakse teilt tasu teenuste eest ette, välja arvatud juhul, kui olete juba tellinud mõne muu teenuse tingimuste punktis 3.6 viidatud viisil;

(ii) igakuine tellimus – arveldusperiood on üks kuu ning see uueneb automaatselt, välja arvatud juhul, kui tühistate selle vähemalt 1 tööpäev enne uuendamise kuupäeva;

(iii) aastane tellimus – arveldusperiood on üks aasta ning see uueneb automaatselt, välja arvatud juhul, kui tühistate selle vähemalt 1 tööpäev enne uuendamise kuupäeva.

3.9. Tellitud teenuste (välja arvatud teenused, mille eest küsitakse tasu ette) maksetähtaeg on 30 (kolmkümmend) kalendripäeva alates vastava arve saamisest teenuse portaali ja (või) e-kirja teel. Teenuste eest maksmisega viivitamisel arvestatakse intressi määraga 0,02% tasumata summalt iga viivitatud päeva eest. Intressi arvutatakse automaatselt alates esimesest viivitatud päevast. Me ei ole kohustatud teid täiendavalt teavitama ja (või) hoiatama, et hilinenud maksetelt arvestatakse intressi.

3.10. Kui te alandate teenuste taset (näiteks lähete üle vähem maksvale kavale või tasuta teenustele, kui see teile kohaldub), säilitame teie kliendiandmeid, mis ületavad (teile kohalduvate) teenuste andmesalvestuse kvoote 6 (kuus) kalendrikuud pärast seda. Saadame teile teavituse, et laeksite alla kõik oma kliendiandmed, vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne kliendiandmete kustutamist.

3.11. Võite oma teenuste kuutellimuse igal ajal tühistada ning see jõustub koheselt. Võite oma teenuste aastatellimuse tühistada enne juba tasutud perioodi lõppu ning see jõustub koheselt ainult juhul, kui tingimusi või teenuste osutamist muudetakse kliendile kahjulikul viisil. Tellimuse tühistamisel jääb teile juurdepääs teenustele ülejäänud juba makstud perioodiks. Tingimustega nõustumisel kinnitate aga, et mõistate, et pärast teenuste eest tasumist loetakse, et need on teile osutatud täies ulatuses ilma viivituseta. Seega ei ole teil õigust saada osalist tagasimakset ega krediiti.

3.12. Pärast tellimuse tühistamist kohaldub teenuste kasutamisele ülejäänud juba makstud perioodi jooksul sama tehingute kvoot, mis kohaldus teie tellimusele enne tühistamist. Mis tahes selle kvoodi ületamise eest võetakse tasu otse teie lisatud kaardilt, arve esitamisel või muul viisil, mis on antud juhul kõige mugavam.

4. Turvalisus ja isikuandmed

4.1. Oleme kehtestanud vastava turvalisuse taseme tagamiseks asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed, mis vastavad töötlemisel esinevatele riskidele, eelkõige kliendiandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, hävimise, muutmise, loata avaldamise või ligipääsu eest. Samuti oleme kehtestanud ranged sisekorrad, mis aitavad meil ennetada ja minimeerida turvaintsidentide mõju ning teavitada sidusrühmi vastavate intsidentide negatiivsetest mõjudest, kui neid esineb. Meie äritegevus, sisesüsteemid, arendus- ja tugiprotsessid on kooskõlas ISO/IEC 27001 infoturbe standardiga.

4.2. Kvalifitseeritud usaldusteenuse (kvalifitseeritud valideerimisteenus, kvalifitseeritud elektrooniline allkiri ja kvalifitseeritud elektrooniline tempel) osutajana täidame täies ulatuses sellistele usaldusteenuse osutajatele kohalduvaid standardeid ja nõudeid.

4.3. Järgime täies ulatuses Leedu Vabariigi küberjulgeolekuseadust. Oleme vastu võtnud kava küberintsidentide juhtimiseks olulise tähtsusega taristutes, mille on heaks kiitnud Leedu riiklik küberjulgeolekukeskus, ning testime regulaarselt, kuidas toimivad olulise tähtsusega taristute küberintsidentide juhtimiseks mõeldud meetmed.  

4.4. Meie privaatsuspõhimõtted selgitavad, kuidas ja mis eesmärkidel me kogume, kasutame, säilitame, avaldame ja kaitseme isikuandmeid, mida meile esitate. Käesolevate tingimuste sõlmimisel kinnitate, et olete meie privaatsuspõhimõtete tingimused läbi vaadanud ning nõustute, et need on teile siduvad.

4.5. Te vastutate mis tahes ja kõigi tegevuste eest, mis teie kasutajakontol aset leiavad. Kasutajakonto saab anda ka konto administraator, kes vastutab kliendi kasutajakontode kontrollimise eest.

4.6. Konto administraator saab lisada täiendavaid kasutajakontosid, tühistada või peatada juurdepääsu teenustele, hallata dokumentide lubasid ja juurdepääsu kõigile kliendiandmetele ja isikuandmetele. Konto administraatori toimingud võivad kaasa tuua muudatused teatud või kõigi kliendiandmete ja (või) isikuandmete juurdepääsus, kasutamises, avaldamises, muutmises või kustutamises.

4.7. Kõik kasutaja või konto administraatori tehtud toimingud logitakse ning on nähtavad tegevuste logis.

4.8. Kui isik, kelle kohta on tõendatud, et ta tegutseb kliendi nimel, palub meil asendada konto administraatori, teeme muudatuse ainult siis, kui oleme selleks seaduslikult kohustatud või seda nõuab klient. Sellisel juhul võime paluda esitada tõendeid, mis tõendavad, et isikul on õigus kliendi nimel tegutseda.

5. Vastutuse piirang

5.1. Teenuseosutaja tsiviilvastutus tekib ainult süü olemasolul.

5.2. Me ei võta tingimustest tulenevalt või nendega seoses vastutust mis tahes kasutusvõimaluse kadumise, kaotatud või ebaõigete andmete, saamata jäänud kasumi, turvamehhanismide mittetoimimise, äritegevuse katkestuse, viivituste kulude või mis tahes kaudse, eriliigilise, juhusliku, sõltuva või tuleneva kahju eest ka juhul, kui sellise kahju võimalikkusest on eelnevalt teavitatud.

5.3. Välja arvatud juhul, kui käesolevates tingimustes on sätestatud teisiti, ei vastuta me mis tahes kliendi või tema kasutajate kahju või vigastuste eest, mis tuleneb või on põhjustatud tervikuna või osaliselt (i) teenustest saadud teadmiste kasutamisest või rakendamisest kliendi või tema kasutajate poolt, (ii) mis tahes arvutiviirusest, mis ei pärine teenustest või (iii) mis tahes loata teenuste kasutamisest kliendi või tema mis tahes kasutajate poolt tingimustes kirjeldatud viisil.

5.4. Meie koondvastutus kliendi ees tulenevalt tingimustest või nendega seoses ei ületa summat, mille te meile tegelikult olete maksnud tingimuste alusel 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul vahetult enne nõuet. Kuna me osutame nii tasuta kui ka tasulisi teenuseid, nõustute, et meie koondvastutus on null, kui kasutate tasuta teenuseid, ning seetõttu ei hüvita me mis tahes kahjusid, välja arvatud kahju, mis tuleneb meie tahtlikust eksimusest või raskest hooletusest punktis 5.7 sätestatud viisil.

5.5. Sõltumata ülal punktis 5.4 viidatud üldvastutuse rahalisest piirangust, võivad meie kvalifitseeritud usaldusteenustele kohalduda konkreetsed vastutuse piirangud, nagu on sätestatud „kvalifitseeritud allkirja valideerimise teenuse tegevusavalduses ja põhimõtetes kordumatu objekti identifikaatoriga 1.3.6.1.4.1.54720.1.1“. Meie kvalifitseeritud valideerimisteenus pakub valideerimisaruandeid erinevate vastutuse piirangutega, mis sõltuvad dokumentide väärtustest. Vastavad piirangud on sätestatud igas valideerimisaruandes, mille koostab meie kvalifitseeritud valideerimisteenus. Ükski vastav piirang ei välista mis tahes muid käesolevates tingimustes toodud piiranguid (kahju liikide, süü ja muu kohta).

5.6. Nõustute, et punktis 5 nimetatud loobumised ja piirangud kohalduvad sõltumata toimingu vormist, sellest, kas tegu on lepingu, lepinguvälise kahju (sealhulgas hooletus), objektiivse vastutuse või muuga, ning jäävad kehtima ja kohalduvad ka juhul, kui ilmneb, et tingimustes nimetatud mis tahes piiratud hüvitis ei ole oma eesmärki täitnud.

5.7. Mitte midagi nendes tingimustes ei tohiks välistada või mis tahes viisil piirata meie vastutust kahju eest, mis tuleneb tahtlikust eksimusest (tahtlus) või raskest hooletusest. Lisaks ei saa meie vastutust piirata muudel juhtudel ja ulatuses, kus kohalduva õiguse kohustuslikud sätted selgelt keelavad sellised piirangud: surm või kehaline vigastus, mille põhjuseks on puudused teenustes; mittevaraline kahju; muu (kui kohaldub).

6. Varalised õigused

6.1. Meil ja meie litsentsiandjatel on ja säilivad kõik õigused, omandiõigused ja huvi meie intellektuaalomandile, mida kasutatakse teenuste osutamisel. Meie teenused kvalifitseeruvad tarkvara kui teenusena (SaaS – Software as a Service) ning neid osutatakse piiratud juurdepääsu ja mitteainuõiguslikul alusel; mitte ühtegi omandiõigust ja (või) intellektuaalomandi litsentsi ei anta üle kliendile, sõltumata selliste mõistete nagu „ost“ või „müük“ kasutamisest. Meie intellektuaalomandit võivad kasutada kolmandad isikud ainult juhul, kui oleme andnud kirjaliku loa enne vastavat kasutamist mis tahes eesmärgil.

6.2. Meile kuuluvad ka kõik agregeeritud statistilised andmed, mis on saadud teenuste toimimisel, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes tehingute arv ja liigid ning mis tahes muud statistilised andmed, mis on seotud meie teenuste kasutamisega ning ka teenuste tulemuslikkusega. Mitte ühtegi osa käesolevast ei tõlgendata kui meile kohalduvat keeldu kasutada vastavaid agregeeritud statistilisi andmeid oma äritegevuse eesmärkidel, tingimusel, et agregeeritud statistiliste andmete kasutamisel ei avaldata isiklikku teavet ja (või) informatsiooni, mis võimaldab tuvastada konkreetse kliendi mis tahes kolmanda isiku jaoks. 

6.3. Ainult teie loal võime teid tuvastada kui oma klienti oma veebilehtedel ja muudes turundusmaterjalides. Vastava loa olemasolul võime kuvada ka teie kaubamärke, teenusemärke ja (või) logosid oma turundusmaterjalides, et tuvastada teid kliendina.

6.4. Kõik kliendiandmed loetakse tagasivõtmatult kliendi ainuomandiks. Loobume tagasivõtmatult kõigist ja mis tahes nõuetest kõigile kliendiandmetele. 

6.5. Võtame mõistlikke meetmeid tagamaks, et mitte keegi, sealhulgas meie, ei saa kliendiandmetele juurdepääsu ega neid kontrollida.  Me ei ole kohustatud jälgima mis tahes sisu, mida teenuste kaudu üles laetakse. Ainult erandjuhtudel (nt kui väljastatakse kohtu ja (või) pädeva ametiasutuse määrus) või kui klient vajab seda ilmselgelt tehnilise toe osutamiseks, võivad volitatud töötajad, kellele kohalduvad ranged konfidentsiaalsuskohustused, rangelt vajaduspõhiselt saada juurdepääsu kliendiandmetele. Selline juurdepääs on aga äärmiselt piiratud ainult vastava eesmärgi täitmisega.

6.6. Võime kliendiandmeid avaldada ainult ulatuses, milles see on nõutud seaduse või kohtumäärustega, kuid teeme äriliselt mõistlikke jõupingutusi, et teid teavitada, kui see on lubatud.

6.7. Võime ka isikuandmeid paljundada varukoopia tegemise eesmärkidel, mis on vajalikud Dokobiti talitluspidevuse kava täitmiseks. Sel juhul tagame, et paljundatud andmekogude turvalisuse tase on sama, mis andmekogude originaalidel. Kustutame lõpuks varundatud kliendiandmed hiljemalt 7 päeva pärast seda, kui olete vastavad kliendiandmed meie andmebaasist kustutanud.

7. Muudatused

Kõigi tingimuste dokumentide viimased versioonid on lisatud käesolevatesse teenuse osutamise tingimustesse. Sellegipoolest jätame endale õiguse muuta tingimusi igal ajal oma äranägemisel.

Välja arvatud juhul, kui on selgesõnaliselt sätestatud teisiti, nõustute, et mis tahes tingimuste muudatustest teatatakse teile teenuste kaudu ja (või) e-kirja teel, sealhulgas lingiga tingimuste uuele versioonile, 30 päeva ette. Esitatud lingi kaudu leiate ja saate alla laadida vastava uue versiooni ning kõik muud tingimuste versioonid, mis on esitatud kuupäevade kaupa.

Meie teenuste jätkuv kasutamine pärast selliste muudatuste jõustumist loetakse teie siduvaks nõusolekuks nende muudatustega. Palun kontrollige tingimusi regulaarselt internetis (tingimustes esitatud linkide kaudu), et olla teadlik muudatustest.

8. Konfidentsiaalne informatsioon

8.1. Kui teie ja Dokobiti vahel ei ole sõlmitud kehtivat konfidentsiaalsuslepingut, lepivad pooled kokku mitte avaldada teise poole käest saadud konfidentsiaalset informatsiooni, välja arvatud seadusega nõutud juhtudel.

8.2. Teenuse osutamise ajal ja pärast seda tegutseb konfidentsiaalset informatsiooni saav pool järgnevalt: (a) kasutab teise poole konfidentsiaalset informatsiooni üksnes ettenähtud eesmärgil; (b) ei avalda sellist konfidentsiaalset informatsiooni kolmandale poolele, välja arvatud vastavalt vajadusele oma advokaatidele, audiitoritele, konsultantidele ning teenusepakkujatele, kellele kehtib konfidentsiaalsuskohustus vähemalt käesolevates tingimustes nimetatud piirides ning (c) kaitseb sellist konfidentsiaalset informatsiooni volitamata kasutuse ning avaldamise eest vähemalt samas mahus (kuid rakendades vähemalt mõistlikul määral hoolsust) kui ta kaitseb omaenda sarnase iseloomuga konfidentsiaalset informatsiooni. Eelnevast sõltumatult olete andnud Dokobitile selgesõnalise loa meie privaatsuspõhimõtetes kirjeldatud kliendiandmete kasutamiseks ja töötlemiseks.

8.3. Kui Dokobit peab seaduslikel alustel konfidentsiaalset informatsiooni avaldama, teeme äriliselt mõistlikke pingutus kliendi teavitamiseks enne andmete avaldamist, välja arvatud juhul, kui meil keelatakse seda õiguslike või administratiivsete toimingute käigus teha.

9. Vääramatu jõud

9.1. Me ei vastuta käesolevaga võetud kohustuste mittetäitmise või osalise mittetäitmise eest, kui selle põhjuseks olid erakorralised asjaolud, mida meil ei olnud mingil viisil võimalik ette näha, ennetada või kõrvaldada (vääramatu jõu asjaolud). Sellisel juhul pikeneb meie kohustuste täitmise periood tingimuste kohaselt seni, kuni vääramatu jõu asjaolusid enam ei esine.

9.2. Teavitame klienti vääramatu jõu asjaolude esinemisest 5 (viie) kalendripäeva jooksul pärast nende tekkimist ning esitame tõendeid, et oleme rakendanud kõiki mõistlikke meetmeid ning ettevaatusabinõusid mis tahes võimalike kulude või negatiivsete tagajärgede vähendamiseks. Teavitame klienti ka siis, kui kohustuste mittetäitmise alus ära langeb.

9.3. Vääramatu jõu asjaoludel määrame ja esitame kliendile võimalikud tähtajad meie kohustuste täitmiseks.

10. Kohaldatav õigus

10.1. Teenuste osutamise tingimustele kohaldatakse Leedu Vabariigi õigust ning neid tuleb tõlgendada kooskõlas Leedu Vabariigi õigusega. Käesolevas punktis sätestatu ei piira tarbijale kokkuleppe puudumise korral kohalduvast õigusest tulenevate imperatiivsete sätete kohaldamist.

10.2. Mis tahes erimeelsused ja vaidlused, mis tekivad kliendi ja teenuseosutaja vahel seoses teenuste osutamise tingimustega, lahendatakse mõlema poole sõbralike jõupingutustega. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse kõik teenuste osutamise tingimustest, nende rikkumisest, tühistamisest või kehtivusest tulenevad või sellega seotud lahendamata vaidlused, erimeelsused ja nõuded Leedu Vabariigi pädevas kohtus.

10.3. Käesolevatele teenuste osutamise tingimustele ei kohaldu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta. 

11. Eritingimused

11.1. Klient ja teenuseosutaja võivad kokku leppida eritingimustes, mis kalduvad kõrvale käesolevatest tingimustest. Mis tahes vastava kokkuleppe peavad allkirjastama mõlema poole volitatud esindajad ning need on ülimuslikud käesolevate tingimuste suhtes.

12. Lõpetamine

12.1. Lõpetamine põhjust esitamata. Te võite lõpetada teenuste kasutamise ning lõpetada teenused (olemasoleva tellimuse korral) ja meiega sõlmitud lepingulise suhte (lepingu) igal ajal mis tahes põhjusel oma kasutajakonto kaudu meie teenuse portaalis või saates meile kirjaliku ja allkirjastatud (kvalifitseeritud või täiustatud e-allkirjaga) teavituse e-kirjaga. Mis tahes sellise lõpetamise korral (i) ei ole teil õigust saada tagasi ühtegi eelmakstud tasu ning (ii) kui te ei ole veel maksnud kõiki tasusid, mis kohalduvad sel ajal kehtivale tellimusperioodile või seotud teenuste perioodile (vastavalt kohaldumisele), muutuvad mis tahes sellised maksmata tasud koheselt sissenõutavaks ja tasumisele kuuluvaks koos intressiga, mida kohaldatakse tingimuste punkti 3.9 kohaselt.

12.2. Jätame endale õiguse lõpetada teenuste osutamine ning seega lepinguline suhe (leping) mis tahes kliendiga, teavitades klienti ette vähemalt 6 kuud. Sellisel juhul saab klient, kellel on eelmakstud teenused, mille jääk ületab meie eelteavituse tähtaja, tagastuse nende kuude eest, mil teenuseid ei osutatud.

12.3. Lõpetamine mõjuval põhjusel. Kumbki pool võib lõpetada teenused ja seega lepingulise suhte (lepingu), esitades kirjaliku teavituse teenuse portaali kaudu või e-kirjaga ning see jõustub koheselt, kui teine pool (i) ei heasta (kui heastamine on võimalik) tingimuste olulist rikkumist kolmekümne (30) päeva jooksul pärast teavituse saamist; (ii) lõpetab tegevuse ilma õigusjärglaseta või (iii) taotleb kaitset mis tahes pankrotimenetluse, pankrotivara haldamise menetluse, usalduslepingu, võlausaldajate lepingu, koosseisu või võrdväärse menetluse alusel või kui mis tahes selline menetlus algatatakse vastava poole suhtes (ning seda ei lõpetada kuuekümne (60) päeva jooksul). Käesoleva punkti tõlgendamise eesmärkidel loetakse, et teenuste eest õigeaegselt tasumata jätmine (juhul, kui tasuda ei tule ettemaksuga, vaid igakuiselt või muu ajalise arvestuse alusel, sealhulgas tasud kehtivate tehingute kvootide ületamise eest, sõltumata sellest, kas teenuseid kasutatakse pärast tellimuse tühistamist ülejäänud juba makstud perioodi jooksul) on oluline rikkumine, mida saab heastada ülaltoodud tähtaja jooksul. Maksetähtaegade korduv rikkumine (3 või enam korda teenuse tellimuse perioodi jooksul) on aga tingimuste oluline rikkumine, millel on ülalkirjeldatud ja nimetatud õiguslikud tagajärjed.

12.4. Lisaks tingimuste punktis 12.3 nimetatud lõpetamise põhjustele jätame endale õiguse peatada koheselt teenuste osutamine ja seejärel lõpetada lepinguline suhe (leping), teavitades sellest kirjalikult teenuse portaali või e-kirja teel kohese jõustumisega, kui klient või kasutaja:

12.4.1. paneb toime tingimuste punktide 2.11, 2.13, 2.14 mis tahes rikkumise;

12.4.2. rikub meie kasutuspõhimõtteid mis tahes viisil;

12.4.3. talle kehtivad, vastavalt punktile 2.17, Leedu Vabariigi, USA Rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli osakonna (OFAC), USA välisministeeriumi, ÜRO Julgeolekunõukogu, Euroopa Liidu või Ühendkuningriigi rahandusministeeriumi poolt seatud mis tahes sanktsioonid või piiravad meetmed.

12.5. Lõpetamine punkti 12 kohaselt toob kaasa teie juurdepääsu piiramise meie teenustele. Klient laadib alla kõik meie teenuse portaalis salvestatud kliendiandmed enne teenuste lõpetamise päeva.

12.6. Välja arvatud aktiivse tellimusega klientide puhul, jätame endale õiguse lõpetada teenused ja teiega sõlmitud lepingulise suhte (lepingu) ja kustutada teie kasutajakonto ja kliendiandmed, teavitades klienti sellest vastavalt teenuse osutamise tingimuste punktile 13.

13. Kasutamata konto kõrvaldamine

13.1. Pärast kahe (2) aasta pikkust kasutajakonto mitteaktiivsust kõrvaldatakse meie poolt teie kasutajakonto ning sellisel kontol olevad kliendiandmed. Teeme äriliselt mõistlikke pingutusi, et teid saabuvast konto kustutamisest ette teavitada. Teil ei ole võimalik kustutatud kontodel olnud andmeid taastada, sest kõrvaldame andmed kõikidest oma süsteemidest.

13.2. Punktis 13 sätestatud kasutajakonto säilitamise põhimõtted kehtivad ainult mitteaktiivsete teenuse portaali tasuta kontode kohta ega mõjuta tasulisi kontosid (Professionaalide pakett, Äripakett, Ettevõtte pakett või Universal API / Portal API).

13.3. Loeme teie konto mitteaktiivseks (kasutamata), kui te ei ole oma kasutajakontole kahe (2) aasta jooksul sisse loginud.

14. Muu

14.1. Alustame teile teenuste osutamist koheselt pärast seda, kui olete teenused tellinud, sõltumata sellest, kas tellimuse tasu (kui on) on juba makstud ja kätte saadud. Kasutajakonto loomine kliendile koos määratud salvestuskohaga teenuse portaalis on teenuste tegelik osutamine. Kui klient on tarbija, nõustub ta sellega selgesõnaliselt. Klient kui tarbija mõistab, tunnustab ja nõustub, et ta kaotab õiguse ost tühistada 14 kalendripäeva pärast ostu sooritamist.

14.2. Te võite üle anda oma tingimustest tulenevad õigused ja kohustused teisele isikule, kui anname sellele kirjaliku nõusoleku.

14.3. Kõik meie poolt teile esitatud teavitused esitatakse teenuse portaali või e-kirja teel, välja arvatud juhul, kui on selgesõnaliselt öeldud või sätestatud teisiti. Kõik käesoleva alusel tehtud teavitused ja suhtlus loetakse nõuetekohaselt tehtuks kuupäeval, mil need on kätte toimetatud ülaltoodud elektroonilise side vahendite kaudu.

15. Võtke meiega ühendust

15.1. Kui teil on küsimusi, muresid või kaebusi käesolevate teenuste osutamise tingimuste või teenuste kohta, võite ühendust võtta meie kasutajatoega e-posti teel support@dokobit.com. Vastame teie päringule hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul.

15.2. Kui te ei ole rahul meie vastusega teie päringule, võite alati esitada kaebuse Leedu Vabariigi sideteenuste reguleerivale asutusele e-posti teel rrt@rrt.lt (veebileht https://www.rrt.lt), pöörduda Tarbijavaidluste Komisjoni poole (https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine) või kasutada ELi vaidluste lahendamise veebiplatvormi http://ec.europa.eu/consumers/odr/, juhul kui kvalifitseerute tarbijaks.


Versioonid

Vanemad versioonid

01.01.2022-17.06.2023

25.05.2018-31.12.2021