Kasutuspõhimõtted

Käesolevad kasutuspõhimõtted kehtivad alates ning neid uuendati viimati 28. mail 2023.

Teenuste kasutamisele kohalduvad kasutuspõhimõtted. Nõustute teenuseid mitte kuritarvitama ega aitama kellelgi teisel seda teha siintoodud viisil ning mõistate vastutust, mis tuleneb kasutuspõhimõtete rikkumisest. Palun võtke teatavaks, et järgmistel mõistetel on neile teenuse osutamise tingimustes antud tähendus.

Teenuste väärkasutamine võib olla:

1. Teenusekatkestus

1.1. Meie teenuste ja/või meie teenuste süsteemide, sealhulgas meie alltöötlejate teenuste ja meie teenuste osutamisega seotud süsteemide terviklikkuse, konfidentsiaalsuse ja/või kättesaadavuse ohustamine. See hõlmab mis tahes meie teenuseid majutava süsteemi sondeerimist, skaneerimist või haavatavuse testimist.

1.2. Meie tarkvara rikkumine, pöördprojekteerimine, mis tahes turva- või autentimismeetmetest kõrvale hoidmine või katse saada loata juurdepääs Teenustele, seotud süsteemidele, võrkudele või andmetele.

1.3. Meie taristu ülekoormamine või katse seda üle koormata, pannes meie süsteemidele ebamõistlikult mahuka koormuse.

1.4. Mis tahes teenuseid käitavatest serveritest sisse või välja tulevate edastuste dešifreerimine.

2. Teenuse kuritarvitamine

2.1. Muudetud, eksitava või vale identifitseeritava allikaga informatsiooni saatmine, sealhulgas teesklus (spoofing) või õngitsemine (phishing).

2.2. Meie või meie partnerite, tootjate või sidusettevõtjate halvustamine.

2.3. Muude kui teie enda toodete või teenuste reklaamimine ilma vastava loata.

2.4. Teenuste kasutamine teiste isikute eraelu puutumatuse rikkumiseks, sealhulgas teiste isikute isikuandmete ja Konfidentsiaalse Informatsiooni avaldamine või postitamine ilma nende selgesõnalise nõusolekuta või teiste isikute isikuandmete kogumine.

2.5. Autentimise ja/või allkirja taotluse saatmine mitmele suvalisele saajale, kes taotlust ei oota ning kes ei ole seda saatva poolega vastavalt koordineerinud.

2.6. Teenuseid võib kasutada ainult nende kliendiandmete säilitamiseks, mille kasutaja on saanud või loonud seaduslikult. Teenuseid ei või kasutada otseselt ega kaudselt ühelgi ebaseaduslikul eesmärgil.

2.7. Teenuseid ei või kasutada selleks, et pakkuda oma elektroonilise identiteedi turvalahendust, mille aluseks on kasutaja autentimine või allkirjastamistoiming, mida tehakse Dokobit API teenuste abil. Näiteks, klient logib sisse mõne meie toetatud eID abil ning sama sessiooni käigus palute kliendil registreerida kasutaja, kasutades ise valitud salasõna, mida klient seejärel kasutab edasistel autentimistel.

2.8. Osutatud Dokobiti API teenuseid võib kasutada ainult kasutaja süsteemides pärast seda, kui Dokobit on teinud eduka integratsiooni ülevaatuse. Antud API juurdepääsu ei tohi taaskasutada otseselt ega kaudselt mis tahes kolmanda isiku süsteemides, mis ei sisaldunud esialgses integratsiooni  ülevaatuses. Kui teenuseid kasutatakse kolmandate isikute süsteemides, esitatakse uus leping uue juurdepääsuga iga kasutuse kohta.

2.9. Suutmatus tagada ENISA soovitatud turvataset meie integreerivates süsteemides (ENISA soovitused algoritmide, võtme suuruste ja parameetrite kohta).

2.10. Mis tahes teenuste osa kasutamine või otsimine muul viisil kui meie avalikult toetatavate liideste kaudu (näiteks koorimine (scraping)).

3. Ebasobiv sisu

3.1. Sellise sisu postitamine, üles laadimine, jagamine, esitamine või muul viisil andmine, mis:

3.1.1. rikub teenuseosutaja või kolmanda isiku intellektuaalomandi või muid õiguseid, sealhulgas mis tahes autoriõigus, kaubamärk, patent, ärisaladus, isiklikud õigused, eraelu puutumatuse õigused seoses avalikustamisega või mis tahes muu Intellektuaalomandi õigus või materiaalne või lepinguline õigus;

3.1.2. on pornograafiline, sisaldab äärmuslikku vägivalda või terroristlikku tegevust, sealhulgas terrorismi propagandat, või on muul viisil ebaseaduslik;

3.1.3. toetab kitsarinnalisust või vihkamist mis tahes isiku või isikute rühma vastu nende rassi, religiooni, rahvusliku kuuluvuse, soo, soolise identiteedi, seksuaalse sättumuse, puude või häire tõttu;

3.1.4. julgustab ebaseaduslikku või süülist tegevust;

3.1.5. sisaldab viiruseid, botte, usse, skriptimise eksploiti või muid sarnaseid materjale;

3.1.6. ei ole sisu, mille esitamiseks teil on õigus;

3.1.7. võib muul viisil tekitada kahju teenuseosutajale või mis tahes kolmandale isikule.

4. Kasutuspõhimõtete rikkumine

4.1. Rikkumine teie, teie ettevõtte või mis tahes muu isiku, kellel on õigus teenuste juurdepääsuks ja kasutamiseks, poolt võib kaasa tuua teenustele juurdepääsu blokeerimise või teenuste osalise või täieliku peatamise või muu mõistliku tegevuse, mis on vajalik rikkumisega tegelemiseks, meie äranägemise kohaselt.

4.2. Jätame endale õiguse tegutseda ilma teavituseta, kui see on vajalik stabiilse, turvalise ja katkestusteta teenuse toimimise säilitamiseks meie äranägemise kohaselt.

4.3. Võime kaasata õiguskaitseorganid ja valitsusametid ja nendega koostööd teha kuritegevuse kahtluse korral. Rikkujatele võib kehtiva õiguse kohaselt kohalduda ka tsiviil- või kriminaalvastutus.

4.4. Kasutuspõhimõtete rikkumise korral ei ole kliendil õigust saada mis tahes hüvitist.


Versioonid

Vanemad versioonid

01.01.2022-27.05.2023

17.06.2020-31.12.2021