Partnerystės sutarties specialiosios sąlygos
Partnerystės programos tipas – „Reseller“

Šios Dokobit partnerystės sutarties specialiosios sąlygos, skirtos partnerystės programos tipui „Reseller“ (Specialiosios sąlygos; Partnerystė), įsigalioja ir pastarąjį kartą buvo atnaujintos 2023 m. sausio 1 d.

Šios Specialiosios sąlygos taikomos Dokobit, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtai ir veikiančiai uždarajai akcinei bendrovei, juridinio asmens kodas 301549834, Paupio g. 50-136, Vilnius, Lietuvos Respublika (Dokobit), ir visiems partneriams, sudariusiems su Dokobit Partnerystės sutartį (Partneris), kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o kartu – Šalimis.

Sudarydamas Partnerystės sutartį su Dokobit, Partneris sutinka būti teisiškai saistomas šių Specialiųjų sąlygų, Bendrųjų sąlygų ir Prenumeratos sąlygų (visos kartu jos sudaro vieną Partnerystės sutartį tarp Dokobit ir Partnerio, bendrai vadinamą Sutartimi).

Jei kurios nors šių Sutarties dokumentų nuostatos gali būti aiškinamos kaip prieštaraujančios viena kitai, aiškinant ir taikant Sutarties nuostatas vadovaujamasi šia pirmumo tvarka: 1) pirma, Prenumeratos sąlygos; 2) antra, Specialiosios sąlygos; 3) trečia, Bendrosios sąlygos. Siekiant išvengti abejonių, aukštesnėje vietoje esančioms sąlygoms teikiama pirmenybė prieš žemesnėje vietoje esančias sąlygas (pavyzdžiui, Prenumeratos sąlygoms teikiama pirmenybė prieš Specialiąsias sąlygas).

Norėdami visiškai suprasti Sutartį, atidžiai susipažinkite su visais Sutarties dokumentais ir jų priedais (jei yra). Kilus neaiškumams, prieš sudarydami šią Sutartį susisiekite su Dokobit adresu partners@dokobit.com.

Jei remdamasis šia Sutartimi Partneris sudaro tiesioginę sutartį su bet kuriuo klientu (juridiniu ar fiziniu asmeniu), Partneris prisiima visą atsakomybę už tai, kaip jo klientai ir bet kurie kiti asmenys vėliau naudosis Dokobit paslaugomis. Tuo tikslu, prieš parduodamas Dokobit paslaugas bet kokiems kitiems asmenims ar suteikdamas prie jų prieigą, Partneris užtikrina, kad tokie asmenys įsipareigotų laikytis ir (arba) prisiimtų atsakomybę už tai, kad jų klientai (tolesnio platinimo atveju) laikytųsi išsamių ir aiškių paslaugų teikimo sąlygų, kurios atitiktų Dokobit paslaugų teikimo sąlygas, ir tinkamo naudojimo politikos, kurioje būtų numatyti ne mažesni reikalavimai, nei aprašyti Dokobit Paslaugų teikimo sąlygų ir Tinkamo naudojimo politikos dokumentų naujausioje galiojančioje versijoje ir vėlesniuose atnaujinimuose.

Jei šią Sutartį sudarote juridinio asmens vardu, patvirtinate, kad turite teisinius įgaliojimus susaistyti tą juridinį asmenį.

Jei nenurodyta kitaip, šiame dokumente vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kaip ir Bendrosiose sąlygose.

1. Partnerystės tikslas

1.1. Partnerystė „Reseller“ yra skirta ir tinkama programinės įrangos įmonėms, kurios kuria, parduoda ir prižiūri nuosavus debesų kompiuterijos programinės įrangos kaip paslaugos (angl. software-as-a-service, toliau – SaaS) produktus ir pageidauja turėti autentifikavimo, el. pasirašymo, el. antspaudavimo, el. parašo ir el. spaudo tikrinimo, el. parašo galiojimo pratęsimo funkcijas, integruotas ir prieinamas visiems jų klientams tam tikroje IT sistemoje.

1.2. Pagrindinis šios Partnerystės privalumas – teisė perpardavinėti Dokobit paslaugas taikant Dokobit paslaugoms nuo apimties priklausančias SaaS perpardavėjų nuolaidas.

2. Partnerystės funkcijos

2.1. Partneris integruoja Dokobit paslaugas į savo SaaS produktą / sprendimą ir suteikia savo klientams prieigą prie Dokobit paslaugų.

2.2. Partneris pasirašo tiesiogines sutartis su savo klientais.

2.3. Partneris pasirašo atskirą Dokobit paslaugų teikimo sutartį dėl kiekvieno SaaS produkto / sprendimo integravimo.

3. Nuolaidos

3.1. Partneriui suteikiamos nuo apimties priklausančios nuolaidos yra pagrįstos Prenumeratos sąlygose pateiktu SaaS perpardavėjo kainoraščiu.

4. Rinkodara

4.1. Sudarydamas šią Sutartį, Partneris įtraukiamas į Dokobit naujienlaiškių / el. laiškų gavėjų sąrašą ir gauna naujienlaiškius. Tais atvejais, kai Dokobit siunčiamus el. laiškus Partneris nukreipia į fizinių asmenų, pvz., konkretaus darbuotojo, el. pašto dėžutes, Partneris užtikrina, kad konkretus darbuotojas būtų iš anksto tinkamai informuotas apie Dokobit siunčiamus el. laiškus ir, jei taikoma, kad Dokobit tvarko atitinkamo darbuotojo asmens duomenis (el. pašto adresą) su Partnerystės programa susijusiais tikslais.

5. Pagalba

5.1. Pagalba klientams

5.1.1. Partneris teikia savo klientams tiesioginę pagalbą dėl Dokobit paslaugų, taikydamas sąlygas, kurias nustato pats Partneris.

5.2. Techninė pagalba Partneriui

5.2.1 Dokobit teikia pagalbą Partneriams nemokamai. Suinteresuotas Partneris gali susisiekti su Dokobit pagalbos komanda el. paštu partners@dokobit.com.

6. Asmens duomenys

6.1. Dokobit tvarko asmens duomenis vadovaudamasi ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Nr. 679/2016 ir kitais galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais.

6.2. Įgyvendinant Partnerystę „Reseller“, Dokobit tvarko asmens duomenis Partnerio vardu kaip Partnerio duomenų tvarkytojas. Veikdama kaip duomenų tvarkytojas, Dokobit tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Partnerio pateiktais nurodymais. Dokobit neparduoda, nelaiko, nenaudoja ir neatskleidžia asmens duomenų jokiais kitais tikslais nei konkrečiais Dokobit paslaugų teikimo tikslais ir siekdama laikytis galiojančių įstatymų, nebent tai leidžiama pagal Sutartį ir (arba) duomenų tvarkymo sutartį.


Dokobit partnerystės sutarties specialiosios sąlygos

Partnerystės programos tipas – „Reseller“

Parsisiųsti