Partnerystės sutarties specialiosios sąlygos
Partnerystės programos tipas – „Referral“

Šios Dokobit partnerystės sutarties specialiosios sąlygos, skirtos partnerystės programos tipui „Referral“ (Specialiosios sąlygos; Partnerystė), įsigalioja ir pastarąjį kartą buvo atnaujintos 2023 m. sausio 1 d.

Šios Specialiosios sąlygos taikomos Dokobit, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtai ir veikiančiai uždarajai akcinei bendrovei, juridinio asmens kodas 301549834, Paupio g. 50-136, Vilnius, Lietuvos Respublika (Dokobit), ir visiems partneriams, sudariusiems su Dokobit Partnerystės sutartį (Partneris), kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, o kartu – Šalimis.

Sudarydamas Partnerystės sutartį su Dokobit, Partneris sutinka būti teisiškai saistomas šių Specialiųjų sąlygų, Bendrųjų sąlygų ir Prenumeratos sąlygų (visos kartu jos sudaro vieną Partnerystės sutartį tarp Dokobit ir Partnerio, bendrai vadinamą Sutartimi).

Jei kurios nors šių Sutarties dokumentų nuostatos gali būti aiškinamos kaip prieštaraujančios viena kitai, aiškinant ir taikant Sutarties nuostatas vadovaujamasi šia pirmumo tvarka: 1) pirma, Prenumeratos sąlygos; 2) antra, Specialiosios sąlygos; 3) trečia, Bendrosios sąlygos. Siekiant išvengti abejonių, aukštesnėje vietoje esančioms sąlygoms teikiama pirmenybė prieš žemesnėje vietoje esančias sąlygas (pavyzdžiui, Prenumeratos sąlygoms teikiama pirmenybė prieš Specialiąsias sąlygas).

Norėdami visiškai suprasti Sutartį, atidžiai susipažinkite su visais Sutarties dokumentais ir jų priedais (jei yra). Kilus neaiškumams, prieš sudarydami šią Sutartį susisiekite su Dokobit adresu partners@dokobit.com.

Jei šią Sutartį sudarote juridinio asmens vardu, patvirtinate, kad turite teisinius įgaliojimus susaistyti tą juridinį asmenį.

Jei nenurodyta kitaip, šiame dokumente vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kaip ir Bendrosiose sąlygose.

1. Partnerystės tikslas

1.1. Partnerystė „Referral“ yra skirta ir tinkama bet kuriai įmonei, kuri gali nukreipti potencialų klientą tiesioginiams santykiams su Dokobit sukurti.

1.2. Pagrindinis šios Partnerystės privalumas – Partneris dalyvauja premijų už nukreipimą programoje (gauna komisinius).

2. Partnerystės funkcijos

2.1. Partneris nukreipia potencialų klientą pas Dokobit. Dokobit tiesiogiai parduoda savo paslaugas klientui. Partneris neperparduoda paslaugų ir jokiu būdu netampa Dokobit ir Dokobit paslaugas perkančio kliento sutarties šalimi. Pagal šį partnerystės modelį Partneris nedalyvauja pardavimo procese, nebent tai būtų būtina norint sėkmingai užbaigti sandorį.

2.2. Partneris atlieka potencialaus kliento registraciją pas Dokobit. Potencialaus kliento registracija Partneriui yra privaloma. Potencialių klientų registracija vykdoma pagal Dokobit nustatytas taisykles. Potencialaus kliento registracija turi būti patvirtinta Dokobit. Potencialaus kliento registracija gali būti nepatvirtinta, jei klientas jau susisiekė su Dokobit tiesiogiai iki to potencialaus kliento registracijos datos arba jei tas pats potencialus klientas jau buvo užregistruotas kito Partnerio ir patvirtintas Dokobit.

2.3. Sėkmingai užregistravus potencialų klientą, Dokobit informuoja Partnerį apie potencialaus kliento registracijos patvirtinimą, susisiekia su potencialaus kliento įmone ir pradeda pardavimo procesą.

3. Premija už nukreipimą

3.1. Partneriui, sėkmingai nukreipusiam klientą pas Dokobit, mokama premija už nukreipimą, lygi Prenumeratos sąlygose nurodytai pirmųjų vienų metų sumos, kurią nukreiptas klientas sumoka Dokobit, procentinei daliai. Vėliau Partneriui nebus mokamos jokios papildomos premijos už nukreipimą, net jei nukreiptas klientas pratęsia Dokobit paslaugų prenumeratą. Vienų metų laikotarpis skaičiuojamas nuo pirmos klientui išrašytos sąskaitos faktūros datos.

3.2. Dokobit neatsako už jokių mokesčių, kuriais apmokestinamos Partneriui mokamos premijos už nukreipimą, nustatymą, pervedimą ar išskaičiavimą.

3.3. Premijos už nukreipimą mokėjimo modelis ir laikas yra nustatomi ir visada gali būti keičiami išimtine Dokobit nuožiūra.

3.4. Dokobit sumoka premiją už nukreipimą į Partnerio banko sąskaitą, nurodytą Prenumeratos sąlygose. Partneris yra visiškai atsakingas už savo banko sąskaitą. Pasikeitus Partnerio banko sąskaitos duomenims ar statusui, Partneris nedelsdamas apie tai praneša Dokobit.

3.5. Jei Šalys nesusitaria kitaip, premijos už nukreipimą mokėjimo terminas (dažnumas) – kas 6 mėnesius.

4. Rinkodara

4.1. . Tais atvejais, kai Dokobit siunčiamus el. laiškus Partneris nukreipia į fizinių asmenų, pvz., konkretaus darbuotojo, el. pašto dėžutes, Partneris užtikrina, kad konkretus darbuotojas būtų iš anksto tinkamai informuotas apie Dokobit siunčiamus el. laiškus ir, jei taikoma, kad Dokobit tvarko atitinkamo darbuotojo asmens duomenis (el. pašto adresą) su Partnerystės programa susijusiais tikslais.

4.2. Dokobit suteikia Partneriui prieigą prie pardavimo ir rinkodaros medžiagos. Pardavimo ir rinkodaros medžiaga naudojama Dokobit paslaugoms reklamuoti potencialiems Dokobit klientams. Pardavimo ir rinkodaros medžiaga Partneriui suteikiama pateikus Dokobit prašymą el. paštu partners@dokobit.com.

5. Pagalba klientams

5.1. Dokobit nemokamai teikia savo klientams tiesioginę pagalbą. Visi suinteresuoti Dokobit klientai turi susisiekti su Dokobit pagalbos komanda el. paštu support@dokobit.com.

6. Mokymai

6.1. Dokobit suteikia galimybę pasinaudoti Dokobit mokymais Partnerio pardavimų darbuotojams. Mokymus sudaro įrašyta internetinių seminarų ir pardavimų medžiaga. Dėl mokymų laiko ir sąlygų Šalys susitaria iš anksto.

7. Asmens duomenys

7.1 Dokobit tvarko asmens duomenis vadovaudamasi ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Nr. 679/2016 (BDAR) ir kitais galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais.

7.2. Šalys asmens duomenis tvarko kaip nepriklausomi duomenų valdytojai. Abi Šalys visada i) tinkamai informuoja duomenų subjektus apie jų asmens duomenų tvarkymą, ii) turi teisinį pagrindą asmens duomenims tvarkyti, iii) laikosi asmens duomenų tvarkymo principų, iv) tvarko duomenų subjektų prašymus, jei tokių yra, v) įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, taip pat vi) laikosi visų kitų BDAR ir (arba) kitų galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų nustatytų reikalavimų ir standartų.

7.3. Dokobit neprivalo teikti Partneriui jokių nukreiptų klientų (ir jokių fizinių klientams atstovaujančių arba teikiančių paslaugas ar dirbančių fizinių asmenų), sudariusių su Dokobit sutartį, asmens duomenų.

7.4. Jei Partneris pageidauja tvarkyti nukreiptų klientų asmens duomenis savo vidaus naudojimui, Partneris privalo gauti išankstinį sutikimą tiesiogiai iš atitinkamų nukreiptų klientų (arba iš bet kurio klientams atstovaujančio arba teikiančio paslaugas ar dirbančio fizinio asmens) arba turėti kitą teisinį pagrindą tvarkyti atitinkamų duomenų subjektų asmens duomenis.


Dokobit partnerystės sutarties specialiosios sąlygos

Partnerystės programos tipas – „Referral“

Parsisiųsti