Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi stājas spēkā un tika pēdējo reizi atjaunināti:

  • “Dokobit” portāla lietotājiem – 28.05.2023,
  • “Dokobit” API risinājumu klientiem – 18.06.2023.

Lietojot mūsu Pakalpojumus, jūs piekrītat saistoši ievērot šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumusDatu apstrādes līgumuPieņemamas lietošanas politikuPrivātuma politiku un jebkādus papildu noteikumus un nosacījumus, kādus mēs varam jums uzrādīt mūsu tīmekļvietnē, pirms jūs pasūtāt mūsu Pakalpojumus. Šie noteikumi un nosacījumi veido juridisku vienošanos starp jums un Pakalpojumu sniedzēju (UAB “Dokobit”) attiecībā uz Pakalpojumu.

Ja jebkādus šo dokumentu noteikumus var iztulkot kā savstarpēji pretrunīgus, šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu normu interpretācijas un piemērošanas nolūkos ievēro šādu prioritātes secību: (1) pirmkārt, Īpašie noteikumi (ja tādi būtu); (2) otrkārt, Datu apstrādes līgums; (3) treškārt, Privātuma politika; (4) ceturtkārt, Pieņemamas lietošanas politika; un (5) piektkārt, šie Pakalpojumu sniegšanas noteikumi. Lai novērstu šaubas, iepriekš tekstā augstākā prioritātes secībā norādītie noteikumi būs prioritāri attiecībā pret iepriekš tekstā zemākā prioritātes secībā norādītajiem noteikumiem (piemēram, Īpašajiem noteikumiem būs noteicošs spēks attiecībā pret Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem). 

Ja jūs piekrītat šiem Noteikumiem citas personas vārdā, piemēram, sava darba devēja vai uzņēmuma, kurā strādājat, vārdā, jūs apliecināt, ka jums ir juridiskas pilnvaras uzņemties saistības attiecīgās personas vārdā. 

Kā minēts iepriekš, lietojot Pakalpojumus, jūs piekrītat saistoši ievērot un noslēgt juridisku vienošanos, līdz ar to, ja jūs nepiekrītat šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiemDatu apstrādes līgumamPieņemamas lietošanas politikaiPrivātuma politikai, jūs nedrīkstat lietot Pakalpojumus.

1. Definīcijas

Šādiem ar lielo sākuma burtu lietotiem terminiem šajos Pakalpojumu sniegšanas noteikumos un citos dokumentos, kas ietilpst Noteikumu definīcijā, tiek piešķirtas šādas nozīmes.

Pakalpojumu sniedzējs, mēs, PuseUAB “Dokobit”, privāta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas dibināta un darbojas saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem, juridiskā adrese: Paupio iela 50-136, Viļņa, Lietuva, juridiskās personas kods 301549834, PVN maksātāja kods LT100004499110.
Ziņas par Uzņēmumu patur un apkopo Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrs.
Klients, jūs, PuseJebkura fiziska vai juridiska persona, kura lieto Pakalpojumus.
Klienta datiVisi Klienta augšupielādētie vai sniegtie dati. Lai sniegtu Pakalpojumus, mēs glabājam, apstrādājam un pārsūtām jūsu augšupielādētos dokumentus un ar tiem saistīto informāciju. Šie dati tiek apstrādāti tikai un vienīgi atbilstoši jūsu (Klienta vai Lietotāja) sniegtajiem norādījumiem. Attiecībā uz šo informāciju mēs rīkojamies datu apstrādātāja statusā. Visa šī informācija tiek glabāta un apstrādāta Eiropas Savienības / Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) robežās.
Konfidenciāla informācijaVisa informācija, ko vienai pusei izpauž vai ko tā iegūst (tieši vai netieši) no otras puses, tostarp jebkāda un visa informācija, kas saistīta ar otras puses komercdarbību, Intelektuālo īpašumu, darbībām, sistēmām, procesiem, produktiem, komercnoslēpumiem, tehnoloģisko zinātību (know-how), līgumiem, finansēm, plāniem, stratēģijām, esošajiem, bijušajiem vai potenciālajiem klientiem, pasūtītājiem, partneriem vai piegādātājiem (kopā ar jebkādām iepriekš minētās informācijas kopijām), neatkarīgi no tā, vai šāda ir vai nav apzīmēta kā konfidenciāla, bet, izņemot informāciju: (i) kas ir kļuvusi publiski pieejama kā citādi, nekādā veidā nepārkāpjot šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus; (ii) kas ir tās sniegšanas brīdī jau zināma jebkurai personai, kurai to izpauž apstākļos, kas neliedz attiecīgajai personai izpaust to citiem; (iii) ko jebkura persona, kurai to izpauž, ir ieguvusi neatkarīgi apstākļos, kas neliedz attiecīgajai personai izpaust to citiem; vai (iv) kas ir izstrādāta neatkarīgi no un neatsaucoties ne uz kādu sniegtu Konfidenciālu informāciju.
Intelektuālais īpašumsVisi intelektuālā īpašuma objekti, tādi kā autortiesības un citi autorības darbi (mākoņprodukti, tehnoloģiskie risinājumi, atjauninājumi, dati, datubāzes, koda arhitektūra, programmatūras programmas, raksti un publikācijas u. tml.), kā arī rūpnieciskais īpašums (preču zīmes, patenti, dizainparaugi, komercnoslēpumi u. tml.) un visas ar to saistītās personiskās tiesības.
Personas datiInformācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
Tarifu plānsPieejamo Pakalpojumu iezīmju funkcionalitāte un apjoms, lietojuma limiti un cena. Tarifu plāni ir pieejami tīmekļvietnē, pašapkalpošanās režīmā, modālajā logā portālā, kā izvēles opcija, Īpašajos noteikumos. Jūs varat izvēlēties un mainīt Tarifu plānu, lietojot Pakalpojumus tiešsaistē vai sazinoties ar mums pa e-pastu par API pakalpojumiem. Tam nebūs nepieciešams vēlreiz parakstīt šos Noteikumus. Lai izvairītos no jebkādām šaubām, par Bezmaksas tarifu plānu tiek uzskatīts tāds tarifu plāns, kura ikmēneša abonēšanas maksa ir nulle.
LietotājsFiziska persona, kurai piešķirts Pilnvarojums lietot Lietotāja kontu Klienta vārdā.
Īpašie noteikumiJebkādas ziņas, specifikācijas un nosacījumi, ar kuriem Puses ir vienojušās atkāpties no šiem Noteikumiem un (vai) vienojas par papildu nosacījumiem, kā norādīts šo Pakalpojumu sniegšanas noteikumu 11. sadaļā.
Lietotāja kontsKlientam piesaistīts Lietotāja profils ar datņu repozitoriju. Katru kontu piešķir tikai vienai personai personiskai (individuālai) piekļuvei pakalpojumam. Personai var būt vairāki Lietotāja konti (piemēram, viens kā fiziskai personai viņa (viņas) personiskai lietošanai un viens kā konkrēta Klienta pilnvarotajam darbiniekam Klienta konta lietošanai tā iekšējās komercdarbības nolūkos).
PakalpojumiPakalpojumi dokumentācijas augšupielādei, parakstīšanai, uzglabāšanai, pārvaldībai, arhivēšanai, elektronisko parakstu un zīmogu (kvalificētu un nekvalificētu) validācijai, autentifikācijai, procesu īstenošanas rīkiem (dokumentu koplietošanai) un citi pakalpojumi. Klients un Pakalpojumu sniedzējs var vienoties par papildu un (vai) citu Pakalpojumu sniegšanu. Pakalpojumi var būt integrējami ar API (lietotnes programmēšanas saskarnes) risinājumu starpniecību vai sniegti ar Pakalpojumu portāla starpniecību.
Konkrētas funkcionalitātes, Pakalpojumu apjoms un (vai) īpaši Pakalpojumu sniegšanas nosacījumi var būt definēti:
 standarta pakalpojumu un tarifu plānos, kurus mēs piedāvājam savā tīmekļvietnē un (vai) piedāvājam Klientam ar citu elektroniskās saziņas līdzekļu starpniecību, un kurus Klients ir akceptējis (pasūtījis, abonējis);
specifiskos Pakalpojumos ar īpašiem tarifiem, ko mēs piedāvājam Klientam ar citu elektroniskās saziņas līdzekļu starpniecību un ko Klients ir akceptējis (pasūtījis, abonējis). Lai novērstu šaubas, šādi specifiski Pakalpojumi var tikt sniegti jums ar jūsu piekrišanu (pēc jūsu pasūtījuma, jums tos abonējot) papildus (klāt pie) jebkādiem jūsu jau pasūtītiem un lietotiem Pakalpojumiem, Tarifu plāniem;
starp Klientu un mums atrunātos Īpašos noteikumos.
Pakalpojumi var tikt sniegti uz konkrētu abonēšanas periodu, kā arī kā vienreizēji Pakalpojumi.
Konta administratorsPersona, kura pārvalda Pakalpojumus Klienta labā.
NoteikumiŠo Pakalpojumu sniegšanas noteikumuDatu apstrādes līgumaPieņemamas lietošanas politikas un Privātuma politikas jaunākā redakcija.
DarījumiJebkāda parakstīšana, augšupielāde, uzglabāšana, pārvaldība, dokumentācijas arhivēšana, elektronisko parakstu un zīmogu validācija, autentifikācija, procesu īstenošanas rīku (dokumentu koplietošanas) lietošana un jebkāda cita darbība, ko veic, lietojot Pakalpojumus, un kam var būt piemērotas noteiktas kvotas un attiecīgas maksas.
eIDAS regulaEiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK.

2. Pakalpojumu sniegšana

2.1. Mēs pieliksim visas pūles, lai padarītu Pakalpojumus pieejamus Klientiem un Lietotājiem 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, izņemot plānotos zaudlaikus (paziņojot par tiem vismaz 14 dienas iepriekš ar e-pasta un (vai) Pakalpojumu starpniecību). Taču saskaņā ar šiem Noteikumiem mēs neuzņemamies nedz atbildību, nedz pienākumu garantēt jebkādu konkrētu darbspējas laiku, pakalpojumu līmeņus un reaģēšanas laikus (par to var vienoties Īpašos noteikumos starp jums un mums). Ja jūs vēlaties pārbaudīt mūsu vēsturisko sniegumu saistībā ar Pakalpojumu pieejamību un reaģēšanas laikiem, lūdzam apmeklēt mūsu darbspējas pārraudzības platformu šeit: http://uptime.dokobit.com/

2.2. Kā daļu no Pakalpojumiem mēs varam sniegt eIDAS regulā definētos kvalificētus uzticamības pakalpojumus. Gadījumā, ja mēs paši sniedzam kvalificētus uzticamības pakalpojumus kā kvalificēts uzticamības pakalpojumu sniedzējs, mēs to darām atbilstoši eIDAS regulai un visiem citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Jo īpaši, kā kvalificēts uzticamības pakalpojuma sniedzējs (ar uzraudzības institūcijas – Lietuvas Republikas Komunikāciju uzraudzības iestādes – piešķirtu kvalificētu statusu) mēs varam jums sniegt kvalificēta elektroniska paraksta un kvalificēta elektroniskā zīmoga kvalificētu validācijas pakalpojumu. Šo kvalificēto uzticamības pakalpojumu regulē šādi likumi, politikas un standarti:

  • eIDAS regula;
  • piemērojamās nacionālo tiesību normas (Lietuvas Republikas likums “Par elektronisko darījumu elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumiem” un citi);
  • Eiropas Telekomunikāciju standartu institūta (ETSI) EN 319 401 Vispārīgās politikas prasības uzticamības pakalpojumu sniedzējiem; citi ETSI standarti (ja piemērojams);
  • “Dokobit” Kvalificētu paraksta validācijas pakalpojumu prakses paziņojums un politika ar unikālu objekta OID 1.3.6.1.4.1.54720.1.1.

2.3. Gadījumā, ja mēs sniedzam kvalificētus uzticamības pakalpojumus paši kā kvalificēts uzticamības pakalpojumu sniedzējs (kā norādīts šo Noteikumu 2.2. punktā), ar šo mēs arī pienācīgi iepriekš informējam savus Klientus par savas atbildības ierobežojumiem, kā noradīts Kvalificētu paraksta validācijas pakalpojumu prakses paziņojumā un politikā ar unikālu objekta OID 1.3.6.1.4.1.54720.1.1 un šo Noteikumu 5. sadaļā.

2.4. Mēs neatbildam par trešo personu (tādu kā Mobile-ID, Smart-ID, citu elektroniskā paraksta pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniedzēju, kas ir vai nav uzticamības pakalpojumu sniedzēji) pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, lai gan tie ir būtiski veiksmīgai Pakalpojumu sniegšanai (spējai parakstīt dokumentu ar konkrēta veida elektronisko parakstu, validēt elektronisko parakstu un (vai) zīmogu, u. tml.). Mēs neuzņemsimies saistības vai atbildību par mūsu šajos Noteikumos minēto pienākumu neizpildi vai jebkādu to izpildes kavējumu, ko izraisa jebkāda cita darbība vai notikums ārpus mūsu saprātīgas kontroles, tostarp Pakalpojuma nepieejamība, ko izraisa trešo personu Pakalpojumu (kā aprakstīts iepriekš) nepieejamība, tīkla problēmas vai darbības pārtrauces.

2.5. Mēs negarantējam un nesniedzam nekādu citu galvojumu tam, ka Pakalpojumu saturs vai funkcionalitātes atbildīs jūsu prasībām, vai ka jūsu personāls sasniegs jebkādu meistarības vai prasmju līmeni, pateicoties mūsu Pakalpojumu lietošanai. Ciktāl Pakalpojumu darbība ir atkarīga no faktoriem ārpus mūsu saprātīgas kontroles, mēs negarantējam un nesniedzam nekādu citu galvojumu tam, ka Pakalpojumi darbosies bez pārtraukumiem un kļūdām.

2.6. Izņemot ciktāl noteikts citādi, Pakalpojumus sniedz “tādus, kādi tie ir”, bez jebkāda veida tiešas vai netiešas garantijas, tostarp bez jebkādām netiešām pārdošanai piemērotas kvalitātes vai piemērotības konkrētam mērķim garantijām. Lietotājs uzņemas pilnīgi visu risku attiecībā uz jebkādas Lietotāja ar Pakalpojumu starpniecību sniegtās informācijas, materiāla vai satura kvalitāti, precizitāti, pietiekamību, pilnīgumu, aktualitāti, pareizību vai spēkā esamību. 

2.7. Mēs pastāvīgi ieviešam jauninājumus, mainām un pilnveidojam Pakalpojumus. Mēs paturam tiesības grozīt mūsu Pakalpojumus jebkurā laikā, paplašinot vai sašaurinot to apjomu, pievienojot jaunas funkcionalitātes, atjauninot lietotāja saskarnes vai pārveidojot Pakalpojumus jebkādā citā veidā pēc mūsu ieskatiem.

2.8. Ja izmaiņām ir būtiska negatīva ietekme uz Pakalpojumiem, mēs pieliksim komerciāli saprātīgas pūles, lai informētu jūs ar Pakalpojuma un (vai) citu elektroniskās saziņas līdzekļu starpniecību. Taču mēs jums iesakām regulāri piekļūt savam Lietotāja kontam un Pakalpojumu portālam, lai pārbaudītu šādas izmaiņas.

2.9. Mums var nebūt iespējas iepriekš paziņot jums par pārveidojumiem Pakalpojumos, kas mums jāievieš, lai izpildītu aizsardzības, drošības, juridiskās vai uzraudzības prasības.

2.10. Jūs paturat tiesības izbeigt Pakalpojumu lietošanu jebkurā brīdī, kā norādīts šo Noteikumu 12.1. punktā. Nepārtraukta mūsu Pakalpojumu lietošana no jūsu puses pēc attiecīgu izmaiņu spēkā stāšanās uzskatāma par jūsu saistošu piekrišanu šādām izmaiņām.

2.11. Ja Klients ir fiziska persona, viņš (viņa) lieto Pakalpojumus tikai personiskas lietošanas nolūkos. Ja Klients ir juridiska persona, tas lieto Pakalpojumus strikti Klienta paša iekšējās komercdarbības nolūkos. Klients nekāda veida nekādos apstākļos neveic Pakalpojuma tālākpārdošanu, ja vien starp “Dokobit” un Klientu nav noslēgts atsevišķs partnerības līgums, tādā gadījumā Klientam kļūstot par sadarbības partneri un ir piemērojami partnerības noteikumi. Pakalpojuma tālāk pārdošana cita starpā ietver Pakalpojuma lietošanu no Klienta puses tādā veidā, ka tas tiek integrēts kā daļa no Klienta pakalpojuma vai produkcijas, ko tas pārdod trešajām personām (piemēram, dokumentu pārvaldības sistēmas un (vai) klientu attiecību pārvaldības (CRM) programmatūra ar integrētiem Pakalpojumiem elektroniskai parakstīšanai).

2.12. Mēs augstu vērtējam un ievērojam (jūsu augšupielādēto) Klienta datu konfidencialitāti. Mums nav pienākuma pārraudzīt jebkādu ar Pakalpojumu starpniecību augšupielādēto saturu. Līdz ar to mēs nepiekļūsim, nepārbaudīsim un nelasīsim nekādus Klienta datus. Mēs varam to darīt tikai ļoti ārkārtējos un strikti ierobežotos gadījumos, kā norādīts šo Noteikumu 6.5. punktā.

2.13. Klientam aizliegts arī augšupielādēt, publicēt, pārsūtīt vai kā citādi padarīt pieejamu ar Pakalpojumu starpniecību jebkādu saturu, (i) par ko Klients zina, vai viņam (viņai) būtu jāzina, ka tas ir prettiesisks, kaitīgs, apdraudošs, vardarbīgs, traucējošs, deliktatbildību izraisošs, apkaunojošs, vulgārs, nepiedienīgs, apmelojošs, aizskar citas personas privātumu, naidīgs vai izraisa iebildumus rases, etniskās izcelsmes vai citā ziņā, vai (ii) ko Klients nav tiesīgs padarīt pieejamu saskaņā ar jebkādiem tiesību aktiem vai līgumiskām vai fiduciāra attiecībām, vai kas aizskar jebkādu patentu, preču zīmi, komercnoslēpumu, autortiesības vai cita veida īpašumtiesības.

2.14. Turklāt Klients (i) neaugšupielādē, nepublicē, nenodod un nekādā citā veidā nepadara pieejamu jebkādu saturu vai informāciju, kas paredzēta, lai pārtrauktu, traucētu, iznīcinātu vai ierobežotu jebkādas datora programmatūras vai aprīkojuma, vai telekomunikāciju iekārtu funkcionalitāti; (ii) neveic reverso inženieriju, nepārveido, nepielāgo un neuzlauž Pakalpojumus un nekādā citā veidā necenšas gūt neatļautu piekļuvi Pakalpojumiem vai to saistītajām sistēmām vai tīkliem; (iii) nelieto Pakalpojumus, pārkāpjot piemērojamos tiesību aktus; un (iv) nepiekļūst Pakalpojumiem ar mērķi izstrādāt konkurējošu produktu vai platformu.

2.15. Mēs pēc saviem ieskatiem varam atsaukt vai liegt piekļuvi jebkuram Lietotājam, kurš pārkāpj vai mūsu komerciāli saprātīgā ieskatā var pārkāpt 2.11., 2.13., 2.14. punktu noteikumus. Klients apliecina un piekrīt tam, ka jebkāds šo noteikumu un nosacījumu pārkāpums no jebkura no tā Lietotāju puses tiks uzskatīts par pārkāpumu no Klienta puses.

2.16. Saistībā ar šo Noteikumu 2.11., 2.13., 2.14. punktu Klients pasargā Pakalpojumu sniedzēju no un atlīdzina tam jebkādu “Atlīdzinātu prasību”, proti, jebkādu trešās personas prasību, tiesvedību vai procesu, kas izriet no, ir saistīts ar vai tiek apgalvots, ka tas izriet no vai ir saistīts ar: 

(i) autortiesību, preču zīmju, komercnoslēpuma, privātuma vai konfidencialitātes tiesību aizskārumu vai pārkāpumu ar rakstisku materiālu, attēliem, logotipiem vai citu ar Pakalpojumu starpniecību augšupielādētu saturu;

(ii) to, ka Pakalpojumi ar Klienta konta starpniecību traucē, apmelo vai apkrāpj trešo personu vai pārkāpj piemērojamos tiesību aktus;

(iii) personiski identificējamas informācijas vai citas privātas informācijas ievades ar Pakalpojumu starpniecību no Klienta konta pakļaušanu riskam vai izpaušanu (neatkarīgi no tā, vai šādi dati pieder Klientam, kādam no Klienta klientiem vai Lietotājiem, vai citām trešajām personām);

(iv) jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu nemateriālajam vai materiālajam personiskajam īpašumam, ko izraisa Klienta vai jebkura no Klienta aģentiem, apakšuzņēmējiem vai darbiniekiem darbība vai bezdarbība. 

Šis atlīdzināšanas pienākums ir spēkā ar nosacījumu, ka jūs saņemat (i) tūlītēju rakstisku paziņojumu par šādu prasību (taču jebkurā gadījumā dodot jums pietiekami daudz laika, lai uz to atbildētu, nepārkāpjot jūsu tiesības); (ii) ekskluzīvas (izņēmuma) tiesības kontrolēt un vest attiecīgās prasības izmeklēšanu, aizstāvību un izlīgšanu, un (iii) visu saprātīgu nepieciešamo sadarbību no mūsu puses par jūsu līdzekļiem.

2.17. Klients galvo, ka neviens direktors, ieceltais direktors, izpilddirektors, darbinieks vai, cik Klientam zināms, neviens aģents, filiāle vai citas personas, kas darbojas Klienta vārdā, nav tāda persona vai par 50 % vai vairāk nepieder tādai personai vai nav kā citādi tādas personas kontrolē, uz kuru tieši vai netieši ir attiecināmas Lietuvas Republikas, ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (“OFAC”), ASV Valsts departamenta, Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes, Eiropas Savienības vai Apvienotās Karalistes Viņa Majestātes Valsts kases noteiktās sankcijas vai ierobežojošie pasākumi (kopīgi “Sankcijas”).

2.18. Mēs nesniegsim nekādus pakalpojumus un nebūsim spiesti maksāt nekādas summas vai sniegt nekādu labumu vai segumu Klientam vai Lietotājam, ciktāl šādu pakalpojumu sniegšana, šādu summu samaksa vai šāda labuma vai seguma nodrošināšana būtu pretrunā vai pakļautu mūs jebkādai tiesību aktu izpildei pret mums vai citai nelabvēlīgai rīcībai sakarā ar šādām Sankcijām.

3. Tarifi un maksājumi

3.1. Mēs piedāvājam gan bezmaksas, gan maksas Pakalpojumus. Ja jūs pasūtāt maksas Pakalpojumus, jūs piekrītat apmaksāt attiecīgās maksas termiņos, kas tika jums piedāvāti, pasūtot konkrētus Pakalpojumus.

3.2. Cenas, funkcijas, datu krātuves apjoms, limiti un citas Pakalpojumu funkcionalitātes ir atkarīgas no jūsu pasūtīto Pakalpojumu veida un (vai) jūsu Konta administratora ierosinātajām izmaiņām Pakalpojumos. Mēs piedāvājam šādu veidu Pakalpojumus:

(i) Pakalpojumi saskaņā ar Tarifu plānu un (vai) Pakalpojumu paketi;

(ii) individuāli / īpaši pielāgoti Pakalpojumi (vai to funkcijas), ko mēs piedāvājam ar īpaši atrunātiem tarifiem, ieskaitot integrējamus API risinājumus.

3.3. Tarifu plānus un (vai) jebkādus citus maksājumus skaidri publicē un piedāvā jūsu izvēlei pirms jebkādu konkrētu Pakalpojumu abonēšanas. Lai novērstu šaubas, Tarifu plāniem un (vai) tarifu nosacījumiem var tikt piemēroti īpaši Pakalpojumu lietojuma ierobežojumi. Atkāpes no Tarifu plāna un (vai) citiem tarifu nosacījumiem izriet no un var rasties, piemēram, šādu darbību rezultātā:

(i) ja jūs pievienojat papildu Lietotāju kontus, mēs varam iekasēt piemērojamo summu par katru papildu Lietotāja kontu;

(ii) ja jūs slēdzat vairāk Darījumu, nekā paredzēts jūsu Tarifu plānā, mēs varam iekasēt maksu par papildu Darījumiem;

(iii) ja jūs lietojat lielāku datu krātuvi, kas pārsniedz noteiktos ierobežojumus (ja tādi būtu), mēs varam iekasēt maksu par papildu krātuves apjomu.

3.4. Ja esat izvēlējušies Tarifu plānu ar mēneša abonēšanu, jūs jebkurā brīdī varat pāriet uz citu Tarifu plānu ar mēneša vai gada abonēšanu. Ja esat izvēlējušies Tarifu plānu ar gada abonēšanu, jūs varat pāriet uz citu Tarifu plānu ar:

(i) cita veida gada abonēšanu – jebkurā brīdī;

(ii) mēneša abonēšanu – jebkurā brīdī, taču šādas izmaiņas stājas spēkā no gada abonēšanas perioda beigām.

3.5. Mēs paturam tiesības mainīt savas Cenas un/vai mainīt vai pārtraukt Tarifa plānu abonementa atjaunošanas dienā. Uzņēmumu plāniem vai API pakalpojumiem izmaiņas var tikt īstenotas, par to paziņojot 3 mēnešus iepriekš.

3.6. Individuāli / īpaši pielāgoti / papildu Pakalpojumi (vai to funkcijas) jums var tikt piedāvāti mūsu tīmekļvietnē, sociālo mediju kontos, ar e-pasta un (vai) citu elektroniskās saziņas līdzekļu starpniecību, kā vienreizējas un (vai) papildu funkcijas pie citiem Pakalpojumiem, ko jūs jau esat abonējuši (ja tādi ir). Ja jūs vēlaties nopirkt jebkādus šādus īpaši pielāgotus Pakalpojumus vai funkcijas, no jums tiks iekasēta maksa, ievērojot šajā gadījumā piemērojamo tarifa noteikšanas metodi, kas tika jums piedāvāta, izvēloties un pasūtot konkrētu Pakalpojumu (funkciju). Jūsu Konta administrators var pasūtīt jebkādus šādus īpaši pielāgotus Pakalpojumus (funkcijas) papildus Pakalpojumiem, ko jūs jau esat abonējuši. Visas šādas izmaiņas būs redzamas jūsu Lietotāja kontā, un šajā nolūkā Pusēm nebūs nepieciešams grozīt un (vai) atjaunot jebkādus Īpašos noteikumus. Šajā gadījumā par individuālu / īpaši pielāgotu / papildu Pakalpojumu (funkciju) iekasēto maksu pievienos un norādīs jūsu nākamajā rēķinā par Pakalpojumiem.

3.7. Maksas par integrējamiem API risinājumiem, ko jūs esat izvēlējušies savai organizācijai, iekasē reizi mēnesī par iepriekšējo Pakalpojumu lietošanas mēnesi.

3.8. Mēs piedāvājam Pakalpojumu vienreizējas, mēneša un gada abonēšanas (ja piemērojams) iespēju:

(i) Vienreizējs Pakalpojums – parasti no jums iekasēs priekšapmaksu par Pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad jūs jau abonējat noteiktus citus Pakalpojumus, kā norādīts šo Noteikumu 3.6. punktā;

(ii) Mēneša abonements – norēķinu periods būs viens mēnesis, un tas tiks automātiski atjaunots, ja vien jūs to neatceļat vismaz 1 (vienu) darba dienu pirms atjaunošanas datuma;

(iii) Gada abonements (ja piemērojams) – norēķinu periods būs viens gads, un tas tiks automātiski atjaunots katru gadu abonēšanas gadadienā, ja vien jūs to neatceļat vismaz 1 (vienu) darba dienu pirms atjaunošanas datuma.

3.9. Abonēto Pakalpojumu (izņemot Pakalpojumus, par kuriem no jums iekasēs priekšapmaksu) apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas no attiecīga rēķina saņemšanas brīža ar Pakalpojumu portāla un (vai) e-pasta starpniecību. Par Pakalpojumu apmaksas kavējumiem uzkrājas kavējuma procenti ar likmi 0,02 % par katru kavējuma dienu, ko aprēķina no neapmaksātās parāda summas. Šajā punktā paredzētos procentus aprēķina automātiski, sākot no pirmās kavējuma dienas. Mums nav pienākuma papildus paziņot jums un (vai) brīdināt jūs par to, ka par kavētiem maksājumiem tiks aprēķināti soda procenti.

3.10. Ja jūs pazemināt Pakalpojumu pakāpi (piemēram, pārejot uz lētāku plānu vai bezmaksas Pakalpojumiem, ja tādi jums piemērojami), mēs saglabāsim Klienta datus, kas pārsniedz (jums piemērojamās) Pakalpojumu datu krātuves kvotas vēl 6 (sešu) kalendāro mēnešu laikā. Mēs nosūtīsim jums paziņojumu par visu jūsu Klienta datu lejupielādēšanu vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Klienta datu dzēšanas.

3.11. Jūs varat jebkurā brīdī atcelt savu Pakalpojumu mēneša abonementu, un šāda atcelšana nekavējoties stāsies spēkā. Jūs varat atcelt savu Pakalpojumu gada abonementu pirms jau apmaksātā perioda beigām, un šāda atcelšana stāsies spēkā nekavējoties, taču tikai tad, ja izmaiņas Noteikumos vai Pakalpojumu sniegšanā ir Klientam nelabvēlīgas. Jūsu abonementa atcelšanas gadījumā jūs saglabāsit piekļuvi Pakalpojumiem visā jau apmaksātā perioda atlikušajā laikā. Tomēr, akceptējot šos Noteikumus, jūs apstiprināt savu izpratni par to, ka pēc tam, kad esat apmaksājis Pakalpojumus, uzskatāms, ka tie ir jums sniegti pilnīgā bez kavējumiem. Līdz ar to jums nav tiesību saņemt jebkādas daļējas atmaksas vai kredītus.

3.12. Pēc abonementa atcelšanas Pakalpojumu lietošanai jau apmaksātā perioda atlikušajā laikā piemērojamas tās pašas Darījumu kvotas, kas tika piemērotas jūsu abonementam pirms atcelšanas. Maksa par jebkādu šādu kvotu pārsniegumu tiks ieturēta no jūsu piesaistītās kartes, izrakstot rēķinu vai kā citādi, kā tas būtu visērtāk konkrētajā gadījumā.

4. Aizsardzība un personas dati

4.1. Mēs esam ieviesuši atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu ar apstrādi saistītajiem riskiem piemērotu aizsardzības līmeni, jo īpaši aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu Klienta datu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem. Turklāt esam ieviesuši stingras iekšējās procedūras, kas palīdz mums novērst drošības incidentus, mazināt to ietekmi un informēt ieinteresētās personas par šādu incidentu, ja tādi būtu, negatīvajām sekām. Mūsu komercdarbības operācijas, iekšējas sistēmas, izstrādes un atbalsta procesi atbilst ISO/IEC 27001 informācijas drošības standartam.

4.2. Rīkojoties kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzēja statusā (kvalificētam validācijas pakalpojumam, kvalificētam elektroniskajam parakstam un kvalificētam elektroniskajam zīmogam), mēs pilnībā ievērojam šādiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem noteiktos standartus un prasības.

4.3. Mēs pilnībā ievērojam Lietuvas Republikas Kiberdrošības likumu. Mēs esam pieņēmuši Lietuvas Nacionālā kiberdrošības centra apstiprinātu kritisko informācijas infrastruktūru kiberincidentu pārvaldības plānu un regulāri veicam kritisko informācijas infrastruktūru kiberincidentu pārvaldībai paredzēto pasākumu funkcionēšanas pārbaudes. 

4.4. Mūsu Privātuma politikā tiek skaidrots, kādā veidā un kādos nolūkos mēs vācam, lietojam, paturam, izpaužam un aizsargājam jūsu mums iesniegtos Personas datus. Piekrītot šiem Noteikumiem, jūs apstiprināt, ka esat iepazinušies ar un piekrītat saistoši ievērot mūsu Privātuma politikas noteikumus.

4.5. Jūs atbildat par jebkādām un visām darbībām, kas notiek jūsu Lietotāja kontā. Lietotāja kontu var piešķirt arī Konta administrators, kurš atbild par Klienta Lietotāju kontu kontroli.

4.6. Konta administrators var pievienot papildu Lietotāju kontus, atcelt vai pārtraukt piekļuvi Pakalpojumiem, pārvaldīt dokumentu atļaujas un piekļūt visiem Klienta datiem un Personas datiem. Konta administratora veikto darbību rezultātā var mainīties piekļuve noteiktiem vai visiem Klienta datiem un (vai) Personas datiem, to lietojums, tie var tikt pārveidoti vai dzēsti.

4.7. Visas Lietotāja vai Konta administratora darbības pieraksta un tās ir redzamas auditācijas pierakstos (auditpēdās).

4.8. Ja persona, kura pierāda, ka darbojas Klienta vārdā, lūdz mūs nomainīt Konta administratoru, mēs veiksim šādu maiņu tikai, ja mums būs tiesisks pienākums to darīt vai pēc Klienta pieprasījuma. Šādā gadījumā mēs varam jums lūgt iesniegt mums pierādījumus, kas apliecina, ka personai ir tiesības rīkoties Klienta vārdā.

5. Atbildības ierobežojums

5.1. Pakalpojumu sniedzēja civiltiesiskā atbildība rodas tikai vainas fakta gadījumā.

5.2. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību, kas izriet no vai ir saistīta ar šiem Noteikumiem, par jebkādu lietošanas neiespējamību, nozaudētiem vai neprecīziem datiem, atrauto peļņu, drošības mehānismu darbības traucējumiem, komercdarbības pārtraukumu, kavējuma izmaksām vai jebkādiem jebkāda veida netiešiem, īpašiem, nejaušiem, paļāvības vai izrietošiem zaudējumiem, pat ja mēs tiktu iepriekš informēti par šādu zaudējumu iespējamību.

5.3. Ja vien šajos Noteikumos nav noteikts citādi, mēs neesam atbildīgi ne par kādiem Klienta vai tā Lietotāju zaudējumiem vai kaitējumu, kas pilnībā vai daļēji izriet no vai rodas no (i) Klienta vai tā Lietotāju no Pakalpojumiem iegūto zināšanu lietošanas vai piemērošanas, (ii) jebkāda datorvīrusa, kas nav radies no Pakalpojumiem, vai (iii) jebkādas neatļautas Pakalpojumu lietošanas no Klienta vai jebkura tā Lietotāja puses, kā aprakstīts šajos Noteikumos.

5.4. Mūsu kopējā atbildība pret Klientu, kas izriet no vai ir saistīta ar šiem Noteikumiem, nepārsniegs no jūsu puses mums faktiski samaksāto summu saskaņā ar šiem Noteikumiem 12 (divpadsmit) mēnešu laikā tieši pirms prasības rašanās. Tā kā mēs piedāvājam gan bezmaksas, gan maksas Pakalpojumus, jūs apliecināt, ka mūsu kopējā atbildība aprobežosies ar nulli, ja jūs lietojat Pakalpojumus bez maksas, un līdz ar to mēs neatlīdzināsim nekādus zaudējumus, izņemot kaitējumu, kas radies mūsu tīša pārkāpuma vai rupjas nolaidības rezultātā, kā norādīts šo Noteikumu 5.7. punktā.

5.5. Neraugoties uz iepriekš tekstā 5.4. punktā norādīto vispārīgās atbildības maksimālo monetāro apjomu, mūsu kvalificētajiem uzticamības pakalpojumiem var tikt piemēroti noteikti mūsu atbildības ierobežojumi, kā norādīts Kvalificētu paraksta validācijas pakalpojumu prakses paziņojumā un politikā ar unikālu objekta OID 1.3.6.1.4.1.54720.1.1. Mūsu kvalificētais validācijas pakalpojums sniedz validācijas ziņojumus ar dažādiem mūsu atbildības ierobežojumiem, kas ir atkarīgi no dokumenta vērtībām. Šādu ierobežojumu norāda katrā validācijas ziņojumā, ko rada mūsu kvalificētais validācijas pakalpojums. Jebkurš no šādiem ierobežojumiem neizslēdz nekādus citus šajos Noteikumos norādītos ierobežojumus (attiecība uz zaudējumu veidu, vainu un tamlīdzīgi).

5.6. Jūs piekrītat tam, ka 5. sadaļā norādītos atcēlumus un ierobežojumus piemēro neatkarīgi no darbības formas, vai nu saskaņā ar līgumu, deliktatbildību (tostarp, nolaidības dēļ), stingro atbildību vai kā citādi, un tie paliks spēkā un būs piemērojami, pat ja tiks konstatēts ka jebkurš šajos Noteikumos paredzēts ierobežots tiesiskās aizsardzības līdzeklis nav sasniedzis savu būtisko mērķi.

5.7. Nekam šajos Noteikumos nevajadzētu izslēgt vai jebkādā veidā ierobežot mūsu atbildību par zaudējumiem, kas radušies tīša pārkāpuma (tīšas vainas) vai rupjas nolaidības rezultātā. Mūsu atbildību nevar ierobežot arī citos gadījumos un ciktāl piemērojamo tiesību aktu imperatīvās normas skaidri aizliedz šādu ierobežošanu: Pakalpojumu defektu izraisīta nāve vai miesas bojājumi; nemantisks kaitējums; cits (ja piemērojams).

6. Mantiskās tiesības

6.1. Mums un mūsu licences devējiem ir un mēs un mūsu licences devēji patur visas tiesības, īpašumtiesības un intereses uz mūsu Intelektuālo īpašumu, ko lieto Pakalpojumu sniegšanai. Mūsu Pakalpojumus klasificē kā programmatūru kā pakalpojumu (Software as a Service (SaaS)), un tos piedāvā uz ierobežotas piekļuves un neekskluzīva pamata; Klientam netiek nodotas nekādas īpašumtiesības un (vai) Intelektuālā īpašuma licences, neatkarīgi no tādu terminu kā “pirkums” vai “pārdošana” lietošanas. Trešās personas var lietot mūsu Intelektuālo īpašumu tikai, ja pirms jebkādiem šādiem lietojumiem jebkādos nolūkos ir saņemta mūsu rakstiska piekrišana.

6.2. Mums pieder arī visi apkopotie statistiskie dati, kas izriet no Pakalpojumu darbības, tostarp, bez ierobežojuma, jebkādu Darījumu skaits un veidi un jebkādi citi statistiskie dati, kas saistīti ar mūsu Pakalpojumu lietošanu, kā arī Pakalpojumu veiktspējas rezultāti. Nekas šajos Noteikumos nav tulkojams kā tāds, kas aizliegtu mums izmantot šādu apkopotu statistisko informāciju mūsu komercdarbības veikšanas nolūkos, ar nosacījumu, ka apkopotās statistiskās informācijas lietošana no mūsu puses neatklās personisku informāciju un (vai) informāciju, kas identificē konkrētu Klientu jebkādai trešajai personai.

6.3. Mēs varam identificēt jūs kā savu klientu savās tīmekļvietnēs un citos tirgvedības materiālos, vienīgi saņemot jūsu atļauju (piekrišanu). Saņemot šādu piekrišanu, mēs tāpat varam attēlot jūsu preču zīmes, pakalpojumu zīmes un (vai) logotipus savos tirgvedības materiālos, lai identificētu jūs kā klientu.

6.4. Visus Klienta datus neatsaucami uzskata par ekskluzīvu (izņēmuma) Klienta īpašumu. Mēs neatsaucami atsakāmies no jebkādām un visām prasībām uz jebkādiem un visiem Klienta datiem. 

6.5. Mēs veiksim saprātīgas darbības, lai nodrošinātu, ka Klientu datiem nepiekļūst un tos nepārbauda neviena persona, ieskaitot mūs. Mums nav pienākuma pārraudzīt jebkādu ar Pakalpojumu starpniecību augšupielādēto saturu. Tikai izņēmuma gadījumos (piemēram, kad tiek izdots tiesas rīkojums un (vai) kompetentas iestādes rīkojums) vai ja Klients skaidri pieprasa sniegt nepieciešamo tehnisko atbalstu, Klienta datiem tikai uz zinātvajadzības pamata var piekļūt autorizēts personāls, kam ir saistoši strikti konfidencialitātes pienākumi. Taču šāda piekļuve strikti aprobežojas tikai ar to, lai sasniegtu tās paredzēto mērķi.

6.6. Mēs varam izpaust Klienta datus tikai, ciktāl to pieprasa tiesību akti vai tiesas rīkojumi, taču mēs pieliksim komerciāli saprātīgas pūles, lai paziņotu par to jums, ja mums būs atļauts to darīt. 

6.7. Mēs varam arī dublēt Klienta datus, lai izgatavotu to dublējumkopijas, kas nepieciešamas “Dokobit” komercdarbības nepārtrauktības plāna īstenošanai. Šajā ziņā mēs pārliecināsimies par to, lai dublētajām datu kopām būtu nodrošināts tāds pats aizsardzības līmenis kā oriģinālajām datu kopām. Mēs pilnībā dzēsīsim Klienta datu dublējumkopijas ne vēlāk kā 7 dienās no dienas, kad jūs būsiet izdzēsuši attiecīgos Klienta datus no mūsu datubāzes.

7. Grozījumi

7.1. Visu Noteikumu dokumentu jaunākās redakcijas ir pievienotas šajos Pakalpojumu sniegšanas noteikumos, taču mēs paturam tiesības jebkurā laikā pārveidot Noteikumus pēc saviem ieskatiem.

7.2. Ja vien nav skaidri noteikts citādi, jūs piekrītat tam, ka par jebkādām Noteikumu izmaiņām jums tiks paziņots 30 dienas iepriekš ar Pakalpojumu un (vai) e-pasta starpniecību, tostarp norādot saiti uz šo Noteikumu jauno redakciju. Sekojot attiecīgi sniegtajai saitei, jūs atradīsiet un varēsiet lejupielādēt Noteikumu jauno redakciju, kā arī visas citas to redakcijas, kas sašķirotas pēc datuma.

7.3. Mūsu Pakalpojumu lietošanas turpināšana no jūsu puses pēc attiecīgu izmaiņu spēkā stāšanās uzskatāma par jūsu saistošu piekrišanu šādām izmaiņām. Lūdzam periodiski pārbaudīt šos Noteikumus tiešsaistē (sekojot šajos Noteikumos norādītajām saitēm), lai pārbaudītu, vai tajos nav izmaiņu.

8. Konfidenciāla informācija

8.1. Ja starp jums un “Dokobit” nav noslēgts spēkā esošs līgums par neizpaušanu, Puses vienojas neizpaust no otras Puses saņemto Konfidenciālo informāciju, izņemot likumā noteiktos gadījumos.

8.2. Pakalpojuma sniegšanas laikā un pēc tam Konfidenciālo informāciju saņemošā puse: (a) izmantos otras puses Konfidenciālo informāciju tikai tam mērķim, kādam tā tiek sniegta; (b) neizpaudīs šādu Konfidenciālu informāciju trešajai personai, izņemot uz zinātvajadzības pamata saviem advokātiem, auditoriem, konsultantiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir konfidencialitātes pienākumi, kas ir vismaz tikpat ierobežojoši, kā šajos Noteikumos ietvertie; un (c) aizsargās šādu Konfidenciālo informāciju no neatļautas izmantošanas un izpaušanas tādā pašā mērā (bet ievērojot ne mazāk kā saprātīgu rūpību), kā tā aizsargā savu līdzīga rakstura Konfidenciālo informāciju. Neatkarīgi no iepriekš minētā jūs nepārprotami sniedzat “Dokobit” atļauju izmantot un apstrādāt Klientu datus, kā tas norādīts mūsu Privātuma politikā.

8.3. Ja saskaņā ar likumu “Dokobit” ir nepieciešams izpaust Konfidenciālu informāciju, mēs pieliksim komerciāli pamatotas pūles, lai informētu Klientu pirms šādas informācijas izpaušanas, ja vien to neaizliedz juridiskais vai administratīvais process.

9. Nepārvarama vara

9.1. Mēs neatbildam par ar šo dokumentu uzņemto pienākumu neizpildi vai daļēju neizpildi, ja šādu neizpildi izraisīja izņēmuma (ārkārtas) apstākļi, kurus mēs nevarējām paredzēt, novērst vai izslēgt ar jebkādiem līdzekļiem (nepārvaramas varas apstākļi). Šādā gadījumā šajos Noteikumos paredzēto mūsu pienākumu izpildes periodu pagarina līdz brīdim, kad beidzas nepārvaramas varas apstākļu darbība.

9.2. Mēs paziņojam Klientam par nepārvaramas varas apstākļu esamību 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no to iestāšanās brīža un iesniedzam pierādījumus tam, ka esam veikuši visus saprātīgos pasākumus un piesardzības pasākumus, lai mazinātu jebkādus potenciālos izdevumus vai negatīvās sekas. Mēs tāpat informēsim Klientu, tiklīdz pienākumu neizpildes pamats izbeigs pastāvēt.

9.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā mēs nosakām mūsu saistību iespējamos izpildes termiņus un informējam par tiem Klientu. 

10. Piemērojamie tiesību akti

10.1. Šos Pakalpojumu sniegšanas noteikumus noformē un interpretē saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem. Saskaņā ar Roma I regulas 6. panta 2. punktu patērētāju var aizsargāt arī obligātās tiesību normas, kuras tiktu piemērotas šī noteikuma neesamības gadījumā.

10.2. Jebkādas domstarpības un strīdus, kas rodas starp Klientu un Pakalpojumu sniedzēju saistībā ar šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, izšķir abu Pušu labticīgu centienu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt, jebkādus neizšķirtus strīdus, domstarpības un prasījumus, kas izriet no šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem vai kas ir saistīti ar tiem, to pārkāpšanu, atcelšanu vai spēkā esamību, izšķir Lietuvas Republikas kompetentajā tiesā.

10.3. Šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem nav piemērojami Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem noteikumi.

11. Īpašie noteikumi

11.1. Klients un Pakalpojumu sniedzējs var vienoties par Īpašiem noteikumiem, kas paredz atkāpi no šiem Noteikumiem. Jebkādai šādai vienošanai jābūt parakstītai no abu Pušu pilnvaroto pārstāvju puses, un tai būs noteicošs spēks salīdzinot ar šiem Noteikumiem.

12. Izbeigšana

12.1. Izbeigšana ērtības nolūkos. Jūs varat izbeigt lietot Pakalpojumus, kā arī izbeigt Pakalpojumus (spēkā esošas abonēšanas gadījumā) un līgumiskās attiecības (līgumu) ar mums jebkurā laikā jebkāda iemesla dēļ ar sava Lietotāja konta starpniecību mūsu Pakalpojumu portālā vai iesniedzot mums rakstisku un parakstītu (ar kvalificētu vai uzlabotu elektronisko parakstu) paziņojumu ar e-pasta starpniecību. Jebkādas šādas izbeigšanas gadījumā (i) jums nebūs tiesību saņemt jebkādu iepriekš apmaksātu maksu atmaksu un (ii) ja jūs vēl neesat samaksājuši visas piemērojamās maksas par uz to brīdi aktuālo abonēšanas termiņu vai saistīto pakalpojumu periodu (pēc apstākļiem), jebkādas šādas neapmaksātās maksas kļūs tūlītēji maksājamas, saskaņā ar šo Noteikumu 3.9. punktu piemērojamajiem procentiem.

12.2. Mēs paturam tiesības izbeigt Pakalpojumu sniegšanu un līdz ar to līgumiskās attiecības (līgumu) ar jebkuru Klientu, par to informējot Klientu vismaz 6 mēnešus iepriekš. Šādā gadījumā Klients, kurš ir veicis priekšapmaksu par Pakalpojumiem, kuru atlikušais sniegšanas laiks pārsniedz mūsu iepriekšējā paziņojuma laiku, saņems atmaksu par mēnešiem, kuros Pakalpojumi netika sniegti.

12.3. Izbeigšana ar iemeslu. Jebkura no Pusēm var izbeigt Pakalpojumus un līdz ar to līgumiskās attiecības (līgumu), iesniedzot rakstisku paziņojumu ar tūlītēju spēku ar Pakalpojumu portāla vai e-pasta starpniecību, ja otra Puse (i) nenovērš (ja tas ir novēršams) jebkādu būtisku šo Noteikumu pārkāpumu trīsdesmit (30) dienu laikā no paziņojuma iesniegšanas brīža; (ii) izbeidz darbību bez tiesību pārņēmēja (pēcteča); vai (iii) vēršas pēc aizsardzības jebkādā bankrota, maksātnespējas administrēšanas, trasta līguma, kreditoru vienošanās, mierizlīguma vai tam pielīdzināmā procesā, vai ja pret attiecīgo Pusi ierosina jebkādu šādu procesu (un tas netiek izbeigts sešdesmit (60) dienu laikā no ierosināšanas brīža). Šīs sadaļas interpretācijas nolūkos savlaicīga apmaksas par Pakalpojumiem neveikšana (gadījumos, kad tie nav jāapmaksā ar priekšapmaksu, bet apmaksa jāveic ik mēnesi vai citos apmaksas termiņos, tostarp maksas par piemērojamo Darījumu kvotu pārsniegumu, ja Pakalpojumus lieto pēc abonēšanas atcelšanas jau apmaksātā perioda atlikušajā laikā) uzskatāma par būtisku pārkāpumu ar iespēju to novērst iepriekš norādītājā termiņā. Taču vairākkārtīgs apmaksas noteikumu pārkāpums (3 (trīs) reizes vai biežāk Pakalpojumu abonēšanas termiņa laikā) izraisa šo Noteikumu būtisku pārkāpumu ar iepriekš tekstā aprakstītajām un norādītajām juridiskajām sekām.

12.4. Papildus izbeigšanai ar iemeslu, kas noteikta šo Noteikumu 12.3. punktā, mēs paturam tiesības nekavējoties izbeigt Pakalpojumu sniegšanu un pēc tam izbeigt līgumiskās attiecības (līgumu), sniedzot rakstisku paziņojumu ar tūlītēju spēku ar Pakalpojumu portāla vai e-pasta starpniecību, ja Klients vai Lietotājs:

12.4.1. pieļauj jebkādu šo Noteikumu 2.11., 2.13., 2.14. punktu noteikumu pārkāpumu;

12.4.2. pieļauj jebkādu mūsu Pieņemamas lietošanas politikas pārkāpumu vai neievēro to;

12.4.3. ir atbilstoši šo Noteikumu 2.17. punktam persona, uz kuru ir attiecināmas Lietuvas Republikas, ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (“OFAC”), ASV Valsts departamenta, Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes, Eiropas Savienības vai Apvienotās Karalistes Viņa Majestātes Valsts kases noteiktās sankcijas vai ierobežojošie pasākumi (kopīgi “Sankcijas”).

12.5. 12. sadaļā norādītās izbeigšanas rezultātā Klienta piekļuve mūsu Pakalpojumiem būs ierobežota. Klients lejupielādē visus mūsu Pakalpojumu portālā uzglabātos Klienta datus līdz Klientam sniegto Pakalpojumu izbeigšanas dienai.

12.6. Izņemot Klientus ar spēkā esošiem abonementiem, mēs paturam tiesības izbeigt Pakalpojumus un līgumiskās attiecības (līgumu) ar Klientu un dzēst Lietotāja kontu un Klienta datus, informējot par to Klientu šo Noteikumu 13. sadaļā minētajā kārtībā. 

13. Neizmantotu kontu slēgšana

13.1. Ja Lietotāja konts nav aktīvs divus (2) gadus, mēs dzēsīsim Lietotāja kontu un Klienta datus šādos kontos. Mēs pieliksim komerciāli pamatotas pūles, lai jūs iepriekš informētu par gaidāmo konta dzēšanu. Jūs nevarēsiet atjaunot datus no izdzēstajiem kontiem, jo mēs noņemsim datus no visām mūsu sistēmām.

13.2. Lietotāju kontu noturēšanas politika, kā izklāstīts šajā 13. sadaļā, attiecas tikai uz Pakalpojumu portāla neaktīviem Bezmaksas kontiem un neietekmē maksas kontus (Profesionālos, Komandas, Uzņēmuma vai Universālos API / Portāla API kontus).

13.3. Mēs uzskatīsim jūsu Lietotāja kontu par neaktīvu (nelietotu), ja jūs nepierakstīsieties Lietotāja kontā divus (2) gadus.

14. Citi noteikumi

14.1. Mēs sāksim sniegt jums Pakalpojumus, tiklīdz jūs pasūtīsiet Pakalpojumus, neatkarīgi no tā, vai abonēšanas maksa (ja tāda būtu) jau būs samaksāta un saņemta vai nē. Lietotāja konta izveide Klientam ar īpaši paredzētu uzglābšanas vietu (krātuvi) Pakalpojumu portālā ir faktiska Pakalpojumu sniegšana. Gadījumā, ja Klients ir patērētājs, Klients sniedz tam skaidru piekrišanu. Klients kā patērētājs izprot, apliecina un piekrīt tam, ka viņš (viņa) zaudēs tiesības atcelt pirkumu 14 kalendāro dienu laikā pēc pirkuma veikšanas.

14.2. Jūs varat nodot savas šajos Pakalpojumu sniegšanas noteikumos paredzētās tiesības vai noteiktos pienākumus citai personai tikai tad, ja mēs sniedzam tam rakstisku piekrišanu.

14.3. Visi mūsu paziņojumi jums tiek sniegti ar Pakalpojumu portāla vai e-pasta starpniecību, izņemot gadījumus, ja ir skaidri noteikts vai norādīts citādi. Visus paziņojumus un saziņu, ko sniedz saskaņā ar šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, uzskata par pienācīgi sniegtu datumā, kad tā iesniegta ar iepriekš minēto elektroniskās saziņas līdzekļu starpniecību.

15. Sazinieties ar mums

15.1. Ja jums rodas jebkādi jautājumi, neskaidrības vai sūdzības saistībā ar šiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, jūs varat sazināties ar mūsu Atbalsta komandu, rakstot uz e-pasta adresi atbalsts@dokobit.com. Mēs atbildēsim uz jūsu jautājumu ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā.

15.2. Ja jūs neapmierina mūsu atbilde uz jūsu jautājumu, jūs vienmēr varat iesniegt sūdzību Lietuvas Republikas Komunikāciju uzraudzības iestādei, rakstot uz e-pasta adresi rrt@rrt.lt (Interneta tīmekļvietne: https://www.rrt.lt/), Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centram, rakstot uz e-pasta adresi pasts@ptac.gov.lv (Interneta tīmekļvietne: https://www.ptac.gov.lv/lv), vai izmantot ES platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē, kas pieejama interneta vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr/, ja jūs kvalificējaties kā patērētājs.


Versijas

Spēkā no 2023. gada 18. jūnija

Lejupielādēt
Vecākas Versijas

01.01.2022-17.06.2023

25.05.2018-31.12.2021