Pieņemamas lietošanas politika

Šī Pieņemamas lietošanas politika stājas spēkā un tika pēdējo reizi atjaunināta:

  • “Dokobit” portāla lietotājiem – 28.05.2023,
  • “Dokobit” API risinājumu klientiem – 18.06.2023.

Šī Pieņemamas lietošanas politika regulē Pakalpojumu lietošanu. Jūs piekrītat nelietot Pakalpojumus neatbilstošā veidā un nepalīdzēt nevienai citai personai to darīt turpmāk tekstā aprakstītajos veidos, un izprotat saistības, kas rodas, pārkāpjot šo Pieņemamas lietošanas politiku. Lūdzam ņemt vērā, ka ar lielo sākuma burtu lietotos terminus lieto tiem Pakalpojumu sniegšanas noteikumos piešķirtajā nozīmē.

Neatbilstoša Pakalpojumu lietošana var būt:

1. Pakalpojumu traucējumi

1.1. Mūsu Pakalpojumu un/vai mūsu Pakalpojumu sistēmu, tostarp mūsu apakšapstrādātāju pakalpojumu un sistēmu, kas saistītas ar mūsu Pakalpojumu sniegšanu, integritātes, konfidencialitātes un/vai pieejamības pārkāpšana. Tas ietver jebkuras sistēmas vai tīkla, kur tiek izvietoti mūsu Pakalpojumi, ievainojamības izpētīšanu, caurlūkošanu vai testēšanu.

1.2. Mūsu programmatūras mainīšana (iejaukšanās tās darbā), reversās inženierijas veikšana, jebkāda drošības vai autentifikācijas pasākumu apiešana vai mēģinājumi gūt neatļautu piekļuvi Pakalpojumiem, saistītajām sistēmām, tīkliem vai datiem.

1.3. Mūsu infrastruktūras pārslogošana vai mēģinājumi to pārslogot, uzliekot nesamērīgi lielu slogu mūsu sistēmām.

1.4. Jebkādu sūtījumu uz vai no serveriem, kuros izvietoti Pakalpojumi, atšifrēšana.

2. Pakalpojumu neatbilstoša lietošana

2.1. Pārveidotas, maldinošas vai nepatiesas pirmkodu identificējošas informācijas nosūtīšana, ieskaitot viltošanu vai pikšķerēšanu.

2.2. Mūsu vai mūsu partneru, piegādātāju vai saistīto personu noniecināšana.

2.3. Produktu vai pakalpojumu, kas nav jūsu pašu produkti vai pakalpojumi, tirdzniecības veicināšana vai reklamēšana bez atbilstoša pilnvarojuma.

2.4. Pakalpojumu lietošana ar mērķi pārkāpt citu personu privātumu, tostarp publiskojot vai publicējot citu cilvēku privātu vai Konfidenciālu informāciju bez viņu skaidras atļaujas vai ievācot vai apkopojot citu cilvēku Personas datus.

2.5. Autentifikācijas un/vai paraksta pieprasījuma nosūtīšana vairākiem nejaušiem saņēmējiem, kuri negaida šādu pieprasījumu un attiecīgi nav par to vienojušies ar nosūtošo pusi.

2.6. Pakalpojumus var lietot tikai, lai uzglabātu Klienta datus, kurus Lietotājs ir tiesiski ieguvis vai radījis. Pakalpojumus nedrīkst nedz tieši, nedz netieši lietot jebkādām nelikumīgām darbībām.

2.7. Pakalpojumus nedrīkst lietot, lai sniegtu jūsu pašu elektroniskās identitātes aizsardzības risinājumu, balstoties uz lietotāja autentifikācijas vai parakstīšanās operāciju, ko veic, izmantojot “Dokobit” API (Lietotnes programmēšanas saskarnes) pakalpojumus. Piemēram, Klients pierakstās ar jebkuru no mūsu atbalstītajiem eID rīkiem, un tajā pašā sesijā jūs lūdzat Klientu reģistrēt Lietotāju, izmantojot paša brīvi izvēlētu paroli, ko Klients pēc tam izmanto turpmākajās autentifikācijas operācijās.

2.8. “Dokobit” sniegtos API pakalpojumus var izmantot tikai Lietotāja sistēmās pēc veiksmīgas integrācijas pārbaudes no “Dokobit” puses. Sniegto API piekļuvi nedrīkst atkārtoti izmantot tieši vai netieši jebkurās trešās personas sistēmās, kas netika ietvertas sākotnējā integrācijas pārbaudē. Ja Pakalpojumus paredzēts lietot trešās personas sistēmās, nodrošina jaunu vienošanos ar jaunu piekļuvi katram lietojumam.

2.9. Nespēja nodrošināt Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūras (ENISA) ieteikto drošības līmeni sistēmās, kurās ir integrēti mūsu Pakalpojumi (ENISA ieteikumi par algoritmiem, atslēgu lielumu un parametriem).

2.10. Piekļuve vai meklēšana jebkurā Pakalpojumu daļā ar jebkādiem citiem līdzekļiem, kas nav mūsu publiski atbalstītās saskarnes (piemēram, datu izvilkšana).

3. Neatbilstošs saturs

3.1. Jūs publicējat, augšupielādējat, iesniedzat vai kā citādi nodrošināt saturu:

3.1.1. kas aizskar Pakalpojumu sniedzēja vai trešās personas Intelektuālo īpašumu vai citas tiesības, tostarp jebkādas autortiesības, preču zīmes, patentu, komercnoslēpumu, personiskās tiesības, publicitātes privātuma tiesības vai jebkādas citas Intelektuālā īpašuma tiesības vai īpašuma vai līgumiskas tiesības;

3.1.2. kas ir pornogrāfisks, satur ārkārtīgu vardarbību vai terorismu, tostarp terorisma propagandu, vai ir kā citādi prettiesisks;

3.1.3. veicina neiecietību vai naidu pret jebkuru personu vai personu grupu, pamatojoties uz viņu rasi, reliģiju, etnisko izcelsmi, dzimumu, dzimuma identitāti, seksuālo orientāciju, invaliditāti vai traucējumiem;

3.1.4. kas mudina uz nelikumīgu vai prettiesisku rīcību;

3.1.5. kas satur vīrusus, robotprogrammatūras, tārpus, skriptēšanas uzlaušanas rīkus vai citus tamlīdzīgus materiālus;

3.1.6. ko jums nav tiesību iesniegt;

3.1.7. kas varētu kā citādi kaitēt Pakalpojumu sniedzējam vai jebkurai trešajai personai.

4. Pieņemamas lietošanas politikas pārkāpums

4.1. Pārkāpumu no jūsu puses, jūsu uzņēmuma vai jebkuras citas personas, kura ir pilnvarota piekļūt Pakalpojumiem un tos lietot, puses rezultātā var tikt bloķēta piekļuve Pakalpojumiem vai Pakalpojumu sniegšana vai tikt daļēji vai pilnībā pārtraukta, vai var tikt veiktas citas saprātīgas darbības, kas ir piemērotas pārkāpuma atrisināšanai, ko mēs nosakām pēc saviem ieskatiem.

4.2. Mēs paturam tiesības rīkoties bez paziņojuma, ja tas ir nepieciešams, lai saglabātu stabilu, drošu un nepārtrauktu Pakalpojumu darbību, ko mēs nosakām pēc saviem ieskatiem.

4.3. Mēs varam piesaistīt un sadarbosimies ar tiesību aizsardzības dienestiem un valsts pārvaldes dienestiem, ja pastāv aizdomas par noziedzīgu darbību. Pārkāpēji tāpat var tikt saukti pie piemērojamajos tiesību aktos paredzētās civiltiesiskās atbildības vai kriminālatbildības.

4.4. Šīs Pieņemamas lietošanas politikas pārkāpuma gadījumā Klients nav tiesīgs saņemt nekādu kompensāciju.


Versijas

Spēkā no 2023. gada 18. jūnija

Lejupielādēt
Vecākas versijas

01.01.2022-17.06.2023

28.06.2019-31.12.2021