Andmetöötlusleping

See andmetöötlusleping on kehtiv alates 28.juunini 2019.

Käesolev andmetöötlusleping sõlmitakse teenuseosutaja ja kliendi vahel, see on inkorporeeritud teenusetingimustesse ja reguleeritud teenusetingimustega.

1. Mõisted

 • 1.1. Kui muudmoodi ei ole määratud, siis käesolevas Andmetöötluslepingus on alltoodud trükitähtedega mõisted järgneva tähendusega:
 • GDPR Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus);
  Kliendiandmed GDPR-is määratletud isikuandmed, mis on esitatud Kliendi poolt (või kolmas isik olukorras, kus Klient on andmetöötleja) Dokobitile Teenuste kasutamiseks;
  Teenused vastavalt definitsioonile Teenustetingimustes;
  Andmete rikkumine igasugune juhuslik või õigusvastane isikuandmete kaitse turvanõuete rikkumine, millega kaasneb juhuslik või ebaseaduslik hävitamine, kaotsiminek, muutmine, loata avalikustamine (ilma loata) või juurdepääs Kliendi isikuandmetele, mida töödeldakse;
  Nõuetele vastavuse veebileht Dokobiti veebilehel toodud osa nõusoleku kohta www.dokobit.com/et/uhilduvus
  Alamtöötleja iga isik, kes on volitatud Dokobiti poolt ja Dokobiti nimel isikuandmeid töötlema vastavalt Dokobiti juhistele Andmetöötluslepingus toodud ulatuses ja eesmärkidest.
 • 1.2. Eelpool määratlemata mõistetel on sama tähendus, mis on toodud Teenustetingimustes, kui sisust ei tulene teisiti.

2. Eesmärk ja reguleerimisala

 • 2.1. Dokobit pakub Kliendile Teenuseid vastavuses Teenusetingimustega. Teenuseid pakkudes töötleb Dokobit Kliendiandmeid Kliendi nimel. Kliendiandmed võivad sisaldada isikuandmeid. Seega, Klient on (i) Kliendiandmete osas vastutav töötleja; ja (ii) andmetöötleja, kui Dokobit esitab isikuandmeid andmetöötlejana; Dokobit on andmetöötleja. Andmetöötleja töötleb ja kaitseb nimetatud Isikuandmeid vastavalt käesoleva Andmetöötluslepingu tingimustele.
 • 2.2. Käesolev Andmetöötlusleping kohaldub ainult Kliendiandmete töötlemisel, kui Dokobit töötleb nimetatud andmeid Teenuse pakkumisel Kliendi nimel ning vastavalt tema juhistele. Kui Dokobit töötleb Kliendiandmeid vastutava töötlejana, mitte Kliendi nimel või juhistel, siis Andmetöötluslepingut ei kohaldata; selle asemel kohalduvad Privaatsuspoliitika ja muud Dokobiti dokumendid.

3. Töötlemise tingimused

 • 3.1. Dokobit töötleb Kliendiandmeid Teenuste pakkumiseks.
 • 3.2. Dokobit töötleb andmesubjektide isikuandmeid kategooriates, mida Klient sisestab või esitab Teenuste kasutamisel.
 • 3.3. Dokobit töötleb Kliendiandmeid hetkest, mil Klient sisestab või esitab need Teenuse kasutamisel kuni Kliendi poolt andmete kustutamiseni, aga mitte kauem kui Andmetöötluslepingu punktis 13.2 määratletud ajani.
 • 3.4. Dokobit tagab, et Kliendiandmeid töödeldakse Euroopa Majanduspiirkonnas.

4. Kliendiandmete Konfidentsiaalsus

 • 4.1. Dokobit kasutab Kliendiandmeid ainult Teenuse osutamiseks ja Teenusetingimustest tulenevate õiguste kohaldamiseks. Kui seadusest ei tulene teisiti, siis Dokobit ei avalda Kliendiandmeid kolmandatele isikutele.
 • 4.2. Dokobit tagab, et juurdepääs Kliendiandmetele antakse ainult neile Dokobiti töötajatele ja koostööpartneritele, kellele on andmed vajalikud tööülesannete täitmiseks või Dokobitile teenuse osutamiseks.
 • 4.3. Dokobit tagab, et Dokobiti töötajad ja koostööpartnerid, kes töötlevad Kliendiandmeid, teevad seda vastavuses käesoleva Andmetöötluslepinguga ja kohustuvad järgima konfidentsiaalsusklauslit või kohaldavad seadusest tulenevat konfidentsiaalsuskohustust.
 • 4.4. Kui Dokobit on kohustatud seadusest tulenevate nõuete täitmiseks avaldama Kliendiandmeid kolmandatele isikutele (nt õiguskaitseasutustele), teavitab Dokobit viivitamata Klienti Kliendiandmete avalikustamise kohustusest, kui seadusest ei tulene teisiti.
 • 4.5. Konfidentsiaalsuskohustus jääb kehtima määramata ajaks ka pärast käesoleva Andmetöötluslepingu lõppemist.

5. Kliendi Juhised

 • 5.1. Dokobit töötleb Kliendiandmeid ainult vastavalt Kliendi kirjalikele juhistele.
 • 5.2. Pooled on kokku leppinud, et käsitlevad käesolevat Andmetöötluslepingut, Teenusetingimusi ja Teenuse Seadistusi, mida Klient võib Teenuse kasutamisel määrata, Kliendi dokumenteeritud juhistena. Pooled võivad kokku leppida täiendavates Kliendi juhistes ja selle hinnas.

6. Tehnilised ja Korralduslikud Meetmed

 • 6.1. Kliendiandmete töötlemisel rakendab Dokobit Kliendiandmete kaitseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Dokobit valib tehnilised ja korralduslikud meetmed võttes arvesse tehniliste võimaluste arengut, rakenduskulusid ja andmetöötluse olemust, ulatust, sisu ja eesmärki, samuti mitmesuguste tõenäosuste ja võimalikkuste riski, mis on seotud füüsiliste isikute õiguste ja vabadustega seoses andmetöötlusega. Dokobit ei ole kohustatud arvestama Kliendi juhistega, mis on seotud tehniliste ja korralduslike meetmetega.
 • 6.2. Dokobit on rakendanud rahvusvahelise julgeoleku standardile ISO/IEC 27001 vastavat infoturbe juhtimissüsteemi, mida Poolte kokkuleppel peetakse asjakohaseks ja maksimaalseks tehniliseks ja korralduslikuks meetmeks saavutamaks punktis 6.1 nimetatud eesmärke. Dokobit kohustub täitma nimetatud nõudeid või samaväärset turvastandardit kogu käesoleva Andmetöötluslepingu kehtivuse ajal.

7. Koostöö

 • 7.1. Võttes arvesse pakutavate Teenuste olemust ja töödeldud andmete ja kättesaadava teave töötlemist, teeb Dokobit Kliendiga koostööd, et tagada GDPR artiklites 32-36 nimetatud kohustuste täitmine. Sel eesmärgil ja ainult käesolevas Andmetöötluslepingus toodud ulatuses esitab Dokobit Kliendile nõutud teabe, mis on vajalik Kliendi kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks vastavalt GDPR-ile.

8. Andmete töötlemise audit

 • 8.1. Selleks, et kontrollida, kas Dokobit töötleb Kliendiandmeid nõuetekohaselt, on Kliendil õigus teostada töötlemise kontrolle punktis 8 sätestatud korras.
 • 8.2. Dokobit kontrollib vähemalt kord kalendriaastas omal algatusel ja kuludega, kas kohaldatavad tehnilised ja korralduslikud meetmed on vastavad andmetöötluse olemuse, ulatuse, sisu ja eesmärkidega, sealhulgas andmetöötlusega seotud riskidega võttes arvesse füüsilise isiku õigused ja vabadused. Dokobit kaasab ülevaatuseks sõltumatu inspektori koos juhisega koostada ülevaatuse aruanne (edaspidi – Aruanne).
 • 8.3.Dokobit esitab Kliendile konfidentsiaalsete andmete kaitsmise aruande Kliendi soovil ja vastavalt Poolte täiendavale kokkuleppele. Kui Dokobit täidab selle kohustuse, siis loetakse, et Klient on kasutanud oma käesoleva Andmetöötluslepingu punktis 8.1 ja GDPR artiklis 28(3)(h) toodud õigust.
 • 8.4. Kui Klient soovib täiendavalt ja/või muul kui punktis 8 nimetatud viisil kontrollida, kuidas Dokobit töötleb isikuandmeid ja/või täidab käesolevast Andmetöötluslepingust tulenevaid kohustusi, võib sellist kontrolli läbi viia Dokobiti ja Poolte nõusolekul kontrolli ulatuse, meetodi, aja ja hinna kokkuleppel. Igal juhul, kui Pooled nõustuvad sellises täiendavas kontrollis, peab see vastama järgnevatele tingimustele: (i) kontroll peab olema seotud ainult Kliendiandmete töötlemisega; (ii) Klient peab teavitama Dokobiti soovist teostada täiendav kontroll mõistliku aja jooksul, mis peab olema vähemalt 4 nädalat; (iii) täiendav kontroll tuleb läbi viia viisil, mis ei häiriks Dokobiti igapäevast tegevust; (iv) täiendav kontroll tuleb läbi viia Kliendi kulul; (v) täiendava kontrolli peab teostama sõltumatu isik, kelle isiku peab Dokobit eelnevalt heaks kiitma ja nimetatud isik peab tagama Dokobiti konfidentsiaalse informatsiooni kaitsmise.
 • 8.5. Dokobitil on õigus saada lisatasu täiendava kontrolli läbiviimise eest. Sellise tasu suuruse määrab Dokobit võttes arvesse Dokobitile täiendava kontrolliga seotud kulusid. Dokobit edastab Kliendile informatsiooni tasu suuruse kohta enne kontrolli teostamist.
 • 8.6. Juhul, kui Klient ei ole aruandes esitatava informatsiooniga rahul ja/või Pooled ei jõua kokkuleppele täiendava kontrolli suhtes nagu sätestatud käesoleva Andmetöötluslepingu punktides 8.4-8.5, on Kliendil õigus ühepoolselt kohtuväliselt lõpetada Andmetöötlusleping ja Teenusetingimused. Sellisel juhul on lepingute lõpetamine ainus meede, mida Klient saab rakendada ja Dokobit ei ole kohustatud Kliendile kahju hüvitama.

9. Alamtöötlejad

 • 9.1. Käesolevaga annab Klient Dokobitile üldise nõusoleku Alamtöötlejate kaasamiseks, kes töötlevad Kliendiandmeid Dokobiti nimel vastavalt Andmetöötluslepingus sätestatud ulatuses ja eesmärkidele. Dokobit kaasab ainult neid Alamtöötlejaid, kes tagavad järgneva: i) vajalike tehniliste ja korralduslike meetmete rakendamise; ii) andmete töötlemise kooskõlas GDPR nõuetega; ja iii) andmesubjekti õiguste kaitse.
 • 9.2. Dokobit tagab, et Alamtöötlejatega on sõlmitud kirjalik leping, mille kohaselt Alamtöötlejad kohustuvad täitma käesolevas Andmetöötluslepingus sätestatud andmetetöötleja kohustusi, vähemalt samas ulatuses, mis on kohaldatav Dokobiti suhtes. Dokobit vastutab Kliendi ees Alamtöötleja poolt kohustuste täitmise eest.
 • 9.3. Dokobit avaldab ajakohastatud nimekirja kaasatud Alamtöötlejatest Nõusoleku veebilehel. Dokobit teavitab Klienti Alamtöötlejate asendamisest või uue kaasamisest mitte hiljem kui 14 päeva enne muudatuse tegemist, avaldades sellise informatsiooni Nõusoleku veebilehel.
 • 9.4. Kui Klient jätkab Teenuse kasutamist pärast Kliendi teavitamist käesoleva Andmetöötluslepingu punktis 9.3 toodud muudatuste tegemist või uue Alamtöötleja kaasamist, siis loetakse, et Klient nõustub Dokobiti poolt tehtud muudatustega. Kui Klient ei nõustu Alamtöötleja asendamise või kaasamisega, siis Kliendil on õigus ühepoolselt kohtuväliselt lõpetada käesolev Andmetöötlusleping ja Teenustetingimused. Sellisel juhul on lepingute lõpetamine ainuke meede, mida Klient saab rakendada ja Dokobit ei ole kohustatud Kliendile kahju hüvitama.
 • 9.5. Kui Klient võtab tagasi üldise nõusoleku Alamtöötleja kaasamiseks, siis Dokobitil on ühepoolselt kohtuväliselt lõpetada Teenustetingimused ning sellist lõpetamist loetakse Kliendi poolt oluliseks rikkumiseks ning Klient ei ole nimetatud viisil lepingu lõpetamise järel õigustatud kahju hüvitamist nõudma.

10. Kliendi kohustused

 • 10.1. Klient määrab oma äranägemisel ja vastutusel andmesubjektide kategooriad, kelle isikuandmed ja isikuandmete kategooriad esitab Dokobitile ja esitab Dokobitile ainult isikuandmeid, mis on vajalikud Dokobiti poolt Teenuste nõuetekohaseks osutamiseks. Klient võtab sellega kõik seotud riskid, sealhulgas riskid, kui Dokobit saab rohkem isikuandmeid kui on vajalik.
 • 10.2. Klient kinnitab ja tagab, et ta on saanud ja ta säilitab kogu Teenusetingimuste kehtivuse ajal kõik vajalikud andmed ja volitused, mis on vajalikud Dokobitile Kliendiandmete edastamiseks ning kaasama Dokobiti isikuandmete töötlemiseks vastavalt Teenusetingimustele ja käesolevale Andmetöötluslepingule.

11. Andmetega seotud rikkumine

 • 11.1. Dokobit teavitab Klienti, ilma põhjendamatu viivituseta, aga mitte hiljem kui 36h jooksul andmetega seotud rikkumisest ning võttes arvesse pakutud Teenuseid ja isikuandmete töötlemist ja kättesaadavat informatsiooni, järgnevast: (i) andmetega seotud rikkumise sisu, sealhulgas võimaluse korral andmesubjektide kategooriad ja nende ligikaudne arv; (ii) andmete rikkumise võimalikud tagajärjed; (iii) meetmed, mida Dokobit rakendab või mida kavatsetakse ette võtta andmete rikkumisega tegelemiseks, sealhulgas vajadusel meetmed andmete rikkumise võimalike negatiivsete tagajärgede leevendamiseks; (iv) andmekaitseametniku või muu kontaktisiku täisnimi ja kontaktandmed, kes võiksid anda täiendavat teavet. Dokobit võib seda teavet Kliendile edastada, tehes selle kättesaadavaks Vastavuse veebilehel.
 • 11.2. Dokobit dokumenteerib kõik andmetega seotud rikkumised, sealhulgas andmete rikkumisega seotud asjaolud, selle mõju ja võetud meetmed olukorra lahendamiseks. Seaduses sätestatud juhtudel esitab Dokobit vajalikud dokumendid järelevalveasutusele.
 • 11.3. Klient vastutab andmesubjektidele andmete rikkumise kohta teatiste või teabe edastamist reguleerivate õigusaktide järgimise eest.

12. Vastutus

 • 12.1. Arvestades andmetöötluse laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, piirdub Dokobiti vastutus selle Andmetöötluslepingu alusel ning ei ületa summat, mille Klient on Dokobitile tasunud 12 kuu jooksul.
 • 12.2. Käesoleva Andmetöötluslepingu ajal tagab Dokobit tsiviilvastutuse. Kindlustussummat sisaldav kindlustuspoliisi koopia avaldatakse Nõuetele vastavuse veebilehel.

13. Kehtivus ja Lõpetamine

 • 13.1. Käesolev Andmetöötlusleping jõustub Teenusetingimuste jõustumisel ning on kehtiv viimase kehtivuseni.
 • 13.2. Andmetöötluslepingu kehtivuse lõppemisel kustutab Dokobit Kliendiandmed mitte hiljem kui 30 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui Kliendiandmete töötlemiseks ja haldamiseks on muud kui käesolevast Andmetöötluslepingus tulenevad põhjused.

14. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

 • 14.1. Käesolevale Andmetöötluslepingule kohaldub Leedu Vabariigi õigus.
 • 14.2. Iga vaidlus, eriarvamus või nõue, mis tuleneb või on seotud käesoleva Andmetöötluslepinguga, selle rikkumise, lõpetamise või kehtivusega, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Pooled ei jõua kokkuleppele 15 päeva jooksul vaidluse, eriarvamuse või nõude tekkimisest, lahendatakse selline vaidlus, eriarvamus või nõue Leedu Vabariigi kohtus.

15. Lõppsätted

 • 15.1. Kõik Dokobitile käesoleva kokkuleppega seotud kliendi teated tuleb saata e-maili teel dpo@dokobit.com ja loetakse kättesaaduks kui Dokobit kinnitab kättesaamist vastates Kliendi e-mailile.
 • 15.2. Dokobiti teated Kliendile, mis on seotud käesoleva Andmetöötluslepinguga, saadetakse Kasutajakontol määratud e-mailile või toimetatakse Kliendile tema Kasutajakonto kaudu, kui käesolevas Andmetöötluslepingus ei ole sätestatud teisiti.
 • 15.3. Käesoleva Andmetöötluslepingu muudatused jõustuvad pärast selle avaldamist Nõuetele vastavuse veebilehel. Dokobit teavitab Andmetöötluslepingu plaanitavatest muudatustest vähemalt 30 päeva enne planeeritud muudatuse tegemisest. Kui Klient jätkab Teenuse kasutamist pärast muudatuste avaldamist, loetakse, et Klient nõustub Andmetöötluslepingu muudatustega. Kui Klient ei nõustu muudatustega, ei saa Klient kasutada Teenuseid ja tal on õigus Teenusetingimused lõpetada.
 • 15.4. Kehtiva Andmetöötluslepingu versiooni saab alla laadida siit.

Versioonid

Kehtiv alates 28.juunist 2019

Laadi alla Laadi alla
Vanemad versioonid
Laadi alla

25.05.2018 - 27.06.2019